hand-on-physics-feature-km

Active / Hands-on Physics – New Learning Pedagogy

Print Friendly

Active / Hands-on Physics

IMG_4668

ฟิสิกส์เป็นวิชาหนึ่งที่เด็กหลาย ๆ คนไม่เข้าใจ และเข้าถึง ผศ.ดร. วันดี อ่อนเรียบร้อย จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ยกตัวอย่างว่าถึงแม้ฟิสิกส์จะเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวัน แต่ผู้เรียนไม่สามารถเอามาผูกโยงกับชีวิตประจำวันได้ถึงแม้จะเข้าใจทฤษฎี และสามารถคำนวณได้ เช่น เรื่องของมวล และแรง เป็นต้น ทางภาควิชาฟิสิกส์ ได้มีการจัดทำโครงการที่ทำให้เด็กนักศึกษาได้ได้ลงมือทำ “Hands-on” หรือ learn by doing ในวิชาฟิสิกส์ในหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละประเภท และบริบทการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังต้องเน้นให้นักศึกษามี “curiosity” ในการเรียนรู้ด้วย เช่น กิจกรรมที่ประเมินผลการเรียนรู้ได้รวดเร็ว คือกิจกรรมที่จัดในรูปแบบเป็นฐาน ให้นักศึกษาเวียนมาเข้า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแรกๆ ที่จัด เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อาจารย์หลาย ๆ ท่านเห็นประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ในลักษณะนี้

IMG_5297

นอกจากนี้วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ยังได้จัดการเรียนการสอนในลักษณะของ project-based learning เพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือทำ โดยจัดให้นักศึกษา 2 กลุ่ม คือนักศึกษาครุศาสตร์โยธา โดยมีโจทย์ที่เน้นการประยุกต์ใช้ในงานทางวิศวกรรมโยธา และนักศึกษาฟิสิกส์ โดยเน้นไปที่ PHYSICS 4.0 พบว่านักศึกษา 2 กลุ่มมี approach ในการทำงานที่แตกต่างกัน นักศึกษาครุศาสตร์โยธาจะเน้นการลงมือทำ ในขณะที่นักศึกษาฟิสิกส์จะมุ่งเน้นที่การคำนวณก่อน เมื่อเห็นการทำงานที่แตกต่างกัน อาจารย์จะสามารถเติมในส่วนที่ขาดหายไปให้แต่ละกลุ่มได้ เช่น อาจจะต้องเติมเรื่องความปลอดภัยถ้าเราลงมือทำโดยที่กะประมาณ ไม่ได้มีการคำนวณล่วงหน้าเป็นต้น

IMG_5300

ปัจจัยที่ทำให้การเรียนรู้ในลักษณนี้สำเร็จได้คือการมี TA เพื่อช่วยในการสอนโดยเฉพาะในห้องใหญ่ และการทำงานเป็นทีมของอาจารย์ซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องง่ายในช่วงเริ่มต้น ผศ.ดร.วันดี ได้แบ่งปันประสบการณ์การทำงานร่วมกันที่ราบรื่นเริ่มจากการชักชวนกันบริการวิชาการด้วยกัน และผลพลอยได้ทำให้มีเงินมาซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ มาประกอบการเรียนรู้ และค่อย ๆ พัฒนาร่วมกันมาเรื่อย ๆ


หน้าหลัก

ถอดบทเรียน กิจกรรม New Learning Platforms