Acknowledgement – Make Learning Great Again

กิตติกรรมประกาศ โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ทางสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ขอขอบพระคุณในความสนับสนุนครั้งนี้ และขอบพระคุณความช่วยเหลืออย่างดียิ่งในการให้คำแนะนำ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดระยะเวลา 6 เดือนของโครงการ บุคลากรในสถาบันการเรียนรู้ มจธ. ทุกท่านล้วนยื่นมือให้ความช่วยเหลือในโครงการวิจัยนี้ ทั้งอาจารย์ นักวิจัย นักพัฒนาการศึกษา และเจ้าหน้าที่ธุรการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดร. ธนภัทร์  ดีสุวรรณ ผู้ค้นคว้าสถิติหนังสือเสียง คุณคชานนท์ นิรันดร์พงศ์ ผู้ตรวจคำสะกด คุณจิราภรณ์ วงษ์เกิด ผู้สืบค้นสถิติประชากร คุณเมตตา มงคลธีระเดช นักประชาสัมพันธ์ ผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และผู้ให้ความช่วยเหลือในการสัมภาษณ์ และ คุณกานต์พิชชา สุคนธามัย ที่ปรึกษาด้านบัญชี ขอบคุณผู้ให้ความร่วมมือ และสละเวลาในการให้สัมภาษณ์  ได้แก่ รศ. ไพฑูรย์ ธรรมแสง (อดีตอธิการบดี สถาบันราชภัฏลำปาง)  ดร. ณิชมน นาคสิเนหบูร (Open Grid Computing)  ดร. นเรศ … Continue reading Acknowledgement – Make Learning Great Again