Acknowledgement – Make Learning Great Again

Print Friendly

กิตติกรรมประกาศ

โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ทางสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ขอขอบพระคุณในความสนับสนุนครั้งนี้ และขอบพระคุณความช่วยเหลืออย่างดียิ่งในการให้คำแนะนำ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดระยะเวลา 6 เดือนของโครงการ

บุคลากรในสถาบันการเรียนรู้ มจธ. ทุกท่านล้วนยื่นมือให้ความช่วยเหลือในโครงการวิจัยนี้ ทั้งอาจารย์ นักวิจัย นักพัฒนาการศึกษา และเจ้าหน้าที่ธุรการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดร. ธนภัทร์  ดีสุวรรณ ผู้ค้นคว้าสถิติหนังสือเสียง คุณคชานนท์ นิรันดร์พงศ์ ผู้ตรวจคำสะกด คุณจิราภรณ์ วงษ์เกิด ผู้สืบค้นสถิติประชากร คุณเมตตา มงคลธีระเดช นักประชาสัมพันธ์ ผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และผู้ให้ความช่วยเหลือในการสัมภาษณ์ และ คุณกานต์พิชชา สุคนธามัย ที่ปรึกษาด้านบัญชี

ขอบคุณผู้ให้ความร่วมมือ และสละเวลาในการให้สัมภาษณ์  ได้แก่ รศ. ไพฑูรย์ ธรรมแสง (อดีตอธิการบดี สถาบันราชภัฏลำปาง)  ดร. ณิชมน นาคสิเนหบูร (Open Grid Computing)  ดร. นเรศ เตรัตน์ (Open Grid Computing)  ดร. เอกพงษ์ หิรัญสิริสวัสดิ์ (โครงการห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)  คุณปกรณ์ สันติสุนทรกุล (Dek-D.com)  คุณปรมินทร์ เยาว์ยืนยง (MonsoonSim Business Simulation)  คุณประสิทธิพร สมจิตร (Bisco Placement)  คุณภัชชพร ชาญวิเศษ (โรงพยาบาล บี แคร์ เมดิคอลเซนเตอร์ และ โรงเรียนดนตรีและศิลปะปิยภัชช์)   คุณยุทธพงศ์ แสงสมบูรณ์ (Yamaha Music School)  คุณสุปิติ บูรณวัฒนาโชค (ProDev Square)   คุณอาริดา ใจสุข (Dek-D.com)  และผู้ให้สัมภาษณ์ท่านอื่นที่ไม่ประสงค์ออกนาม

การทำแบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนไทย กว่า 500 ฉบับ สำเร็จลุล่วงได้เพราะได้รับความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถามทุกคน โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในเครือข่ายของ มจธ. ทั่วประเทศ ในการกระจายและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม และได้รับความร่วมมือเป็นพิเศษจาก อาจารย์เฉลียว เถื่อนเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนตะโกล่าง จังหวัดราชบุรี ตลอดจนคุณครู และนักเรียนทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทดสอบแบบสอบถาม และร่วมแสดงความคิดเห็น

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้เกียรติรับฟัง และกรุณาให้คำแนะนำต่อบทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเบื้องต้น ได้แก่ ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)  ดร. สุพร พงษ์นุ่มกุล (กลุ่มศึกษา Blockchain ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ: NECTEC)  และ ดร. นันทนุช สุวรรนาวุธ (สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ)  ตลอดจนอาจารย์และบุคลากรท่านอื่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่ได้กรุณาให้คำปรึกษาแก่คณะผู้วิจัย

การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการลงมือปฏิบัติจริง นักศึกษาจำนวนไม่น้อย มองเห็นประโยชน์ของโครงการศึกษาวิจัยนี้ และร่วมเรียนรู้โดยการลงมือช่วยงานจริง ตั้งแต่การถอดเทป การประมวลแบบสอบถาม ตลอดจนการค้นคว้าวิจัย คณะผู้วิจัยขอชื่นชมในน้ำใจและความสามารถของนักศึกษาเหล่านี้ ได้แก่ คุณชนิกา สินออมทรัพย์  คุณณัฐพัชร์ ชววิวรรธน์  คุณนภันต์ บุญสมพงศ์  คุณพิชชา อาจณรงค์  คุณวชิรวิทย์ ทองผาสุข  คุณวสุ จันทร์โต  คุณอโนชา ปาลกะเชนทร์  และ คุณอัจฉรา สังฆมณี

ขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์เทปบันทึกการสัมภาษณ์ ความยาวรวมกว่า 24 ชั่วโมง คือการถอดเทปให้เป็นข้อความ ขอขอบคุณความช่วยเหลือจากทีมงานจำนวน 14 คน และขอขอบคุณอย่างยิ่งเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ โดยปฏิเสธไม่รับค่าตอบแทน เพราะเห็นประโยชน์ของโครงการที่มีต่อประเทศไทย ได้แก่ ดร. นเรศ เตรัตน์  ดร. ปิยธิดา กล่ำภู่  คุณรพีพัฒน์ โกศาคาร  และ คุณสาลินี ชนะรัตน์

เป้าหมายปลายทางของงานวิจัยคือการกระจายความรู้สู่ชุมชน คณะผู้วิจัยได้รับความร่วมมือย่างดียิ่งจากบริษัท ProdDev Square ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเผยแพร่ผลงาน ขอขอบคุณ คุณโภค เกิดโภคา คุณพิเชษญ์ อินจันทร์ และคุณสุปิติ บูรณวัฒนาโชค ที่มองเห็นความสำคัญและยื่นมือให้ความช่วยเหลือ

ด้วยความขอบคุณ
คณะผู้วิจัย

  • ผศ. ดร. สกล ธีระวรัญญู
  • นายผนวกเดช สุวรรณทัต
  • ดร. เก็จแก้ว ธเนศวร
  • นายศุเรนทร์ ฐปนางกูร
  • นายจิตติ อภิบุญ
  • นายไพฑูรย์ อนันต์ทเขต
  • ดร. สายลม สัมพันธ์เวชโสภา

Index – Make Learning Great Again and Again and Again