8 Tips and 4 Mistakes_Cover

8 Tips for Evaluating Student Learning Online & 
4 Typical Online Learning Assessment Mistakes

Print Friendly

8 Tips and 4 Mistakes_KM

8 Tips for Evaluating Student Learning Online

1.แบ่งงานเป็นส่วนย่อยๆ

ถ้าชิ้นงานที่กำหนดให้นักศึกษาทำมีความซับซ้อนและมีหลายส่วน จะดีกว่าไหมหากอาจารย์แบ่งงานนั้นออกเป็นส่วนย่อย ๆ เพื่อที่จะได้สามารถประเมินผลได้ตรงจุดมากขึ้นและสามารถให้ผลสะท้อนกลับตามส่วนย่อย ๆ นั้นได้
2.บอก Rubrics
สำหรับการวัดประเมินชิ้นงานให้ชัดเจน
อาจารย์ต้องบอก Rubrics สำหรับการวัดประเมินชิ้นงานให้ชัดเจน เพื่อทำให้นักศึกษาเห็นว่าผู้สอนคาดหวังให้นักศึกษาทำอะไรได้จากชิ้นงานนั้น ๆ
3.ลองทดสอบ
สำหรับการสอนเนื้อหาที่ยาก ลองใช้ควิซเพื่อให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบความเข้าใจของตัวเอง โดยไม่คิดเป็นคะแนน.. เป็นการประเมินเพื่อที่จะทราบถึงการเรียนรู้ของนักศึกษา และช่วยให้อาจารย์ทราบว่าควรปรับปรุงการสอนอย่างไร
4.ใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์แบบ Real time
ใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์แบบ Real time เพื่อติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาเป็นระยะ สำหรับการชี้แจงหรือตอบข้อสงสัยระหว่างทาง โดยการประชุมในแต่ละครั้งควรทำการบันทึกเก็บไว้ เพื่อให้นักศึกษาที่ไม่สามารถร่วมประชุมได้ในเวลาที่กำหนด สามารถมาเปิดดูย้อนหลังได้ เช่น Zoom, MS Team, G Hangout Meet, LMS, LEB2(KMUTT)
5.ใช้ Self and peer assessments
การใช้ Self and peer assessments จะช่วยลดภาระของผู้สอนในการตรวจชิ้นงานได้ และช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและยังสร้างชุมชนเรียนรู้ร่วมกันด้วย
6.มองหาช่วงเวลาที่เหมาะสม (ไม่เร็ว-ไม่ช้าเกินไป)
การให้ Feedback แก่ผู้เรียนเกี่ยวกับข้อสังเกตภาพรวมของชิ้นงานของนักศึกษาควรทำเป็นระยะ เพื่อให้นักศึกษาได้ปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที
7.เตรียม Q & A discussion boards
ควรเตรียม Q & A discussion boards ไว้สำหรับให้นักศึกษาถามข้อสงสัยด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตอบคำถามทั่วไปของนักศึกษา และลดการตอบคำถามเดียวกันหากใช้การคุยแบบส่วนตัว เช่น Facebook Group, trello, MS Team etc.
8.ใช้เทคนิคการประเมินที่หลากหลาย
ควรใช้เทคนิคการประเมินที่หลากหลายสำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์


4 Typical Online Learning Assessment Mistakes

1.คาดหวังให้ภาพรวมของการประเมินเป็นแบบระฆังคว่ำ
-Expecting a Bell curve)
Benjamin Bloom (1968) กล่าวว่าการนำหลักการระฆังคว่ำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินภาพรวมการเรียนรู้เป็นรูปแบบที่ผิดสำหรับการเรียนการสอนแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) เพราะการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้จะต้องออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ และวิธีวัดประเมินผล เพื่อให้ตอบผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด
ดังนั้นในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้จึงไม่ควรนำ Bell curve มาใช้
2.เลือกใช้การประเมินผิดรูปแบบ -The wrong type of assessment
เราอาจแบ่งการประเมินออกเป็น 2 รูปแบบได้แก่
การประเมินการปฏิบัติ (Performance assessment)
และ การทดสอบ (test assessment)
ข้อพึงระวังคือ หากผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดคือการวัดว่าผู้เรียนจะทำอะไรได้ ทำอะไรเป็น (Performance) รูปแบบการประเมินจึงจำเป็นต้องให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงการปฏิบัตินั้น แต่หากเลือกใช้การสอบแบบให้เลือกคำตอบอาจไม่สามารถวัดความสามารถของผู้เรียนได้ตามที่กำหนด นี่จึงเป็นข้อควรระวังในการออกแบบการวัดและประเมินสำหรับ Online learning
3.ความเที่ยงตรงของการประเมินไม่พอ
– Not valid (enough) assessments 
 วิธีที่ดีที่สุดสำหรับการประเมินที่ถูกต้องก็คือ การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง Learning outcome ที่ตั้งไว้กับวิธีการประเมิน เพราะการประเมินที่ไม่ถูกต้องนั้นอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร และหากผลของการประเมินเป็นตัวตัดสินว่าผ่านหรือไม่ผ่านในคอร์สใดๆ หากการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง (invalid assessment) ไม่เพียงแต่ขาดความยุติธรรมเท่านั้น แต่อาจผิดกฎหมายได้ด้วย
4.แบบทดสอบที่เป็นข้อคำถามปรนัย
– Poorly written multiple-choice tests
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดจากการประเมินด้วยคำถามแบบปรนัย ก็คือ
– ภาษาที่สับสนและคลุมเคลือของข้อคำถาม
– ตัวเลือกหลอกที่ไม่น่าเชื่อถือจูงให้ผู้เรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
ซึ่งทำให้การวัดและประเมินนี้ไม่เที่ยงตรงและไม่สามารถวัดผลการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


บทความโดย น.ส. พชรพร เจริญวินัย นักพัฒนาการศึกษา สถาบันการเรียนรู้ มจธ.

อ้างอิง : https://www.teachology.ca/knowledgebase/how-do-i-assess-student-learning-online/

http://ww1.facultyfocus.com/register/free-reports/main.html