วิธีเปลี่ยน http มาเป็น https แบบฟรี ๆ ด้วย letsencrypt

Print Friendly

Letsencrypt

ตามปรกติ ถ้าต้อง cert เพื่อใช้กับ https ก็ต้องไปลงทะเบียนกับ Certificate Authority (CA) ซึ่งก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นรายปี แต่มีที่หนึ่งที่ให้เราใช้ได้ฟรี แต่ว่า ต้องทำการต่อทะเบียนอยู่เสมอ(ใช้ได้ 90 วัน) นั่นก็คือ letsencrypt ซึ่งที่นี่เกิดจาก Internet Security Research Group (ISRG) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ต้องการส่งเสริมให้มีการเข้ารหัสเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับ website ทั่วโลก

การติดตั้งนั้น บน ubuntu server ของเรานั้นทำได้ ตามนี้

1. ติดตั้ง letsencrypt certbot client ลงใน server

$sudo apt-get install python-letsencrypt-apache
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install software-properties-common
$ sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install python-certbot-apache

2. ติดตั้ง SSL certificate

$sudo letsencrypt –apache -d li.kmutt.ac.th -d www.li.kmutt.ac.th

เปลี่ยนเป็น

$sudo certbot-auto –apache -d li.kmutt.ac.th -d www.li.kmutt.ac.th

*ในกรณีมี subdomain เยอะเช่นของเรา ก็สามารถพิมพ์ต่อไปได้เลย เช่น -d celt.li.kmutt.ac.th -d geo.li.kmutt.ac.th ….

**ตรวจสอบ cert ได้ที่ /etc/letencrypt/live หรือ
https://www.sslabs.com/ssltest/analyze.html?d=www.li.kmutt.ac.th

3. เมื่อใกล้ครบกำหนดเวลา 90 วัน ให้ทำการต่ออายุ cert (เวลาเหลือน้อยกว่า 30 วัน)

$sudo letsencrypt renew

$sudo certbot-auto renew

4. ตรวจสอบว่ามี subdomain ไหนที่มี certificate อยู่ใช้คำสั่ง

$sudo ls /etc/letsencrypt/live

5.ถ้าต้องการลบ certificate ทิ้ง

ให้ทำการ disable site ออก โดยใช้คำสั่ง a2dissite

แล้วลบ certificate ด้วยคำสั่ง

$sudo certbot delete –cert-name domin.com