5 กลยุทธ์ในการกระตุ้นผู้เรียนทางออนไลน์-cover

5 Tips Student Engagement : 5 กลยุทธ์ในการกระตุ้นผู้เรียนทางออนไลน์

Print Friendly

5 กลยุทธ์ในการกระตุ้นผู้เรียนทางออนไลน์_km

จิตวิทยาการศึกษาได้จำแนกแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท คือ แรงจูงใจภายใน และ แรงจูงใจภายนอก (Bligh, 1971; Sass, 1989)

แรงจูงใจภายใน เป็นสิ่งผลักดันจากภายในตัวบุคคล และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมค่อนข้างถาวร ได้แก่

 • Interest : ความสนใจ
 • Perceptions : การรับรู้สิ่งเร้า
 • Desire : ความต้องการ
 • Self-confidence : ความมั่นใจในตัวเอง
 • Self-esteem : การเห็นคุณค่าในตัวเอง ซึ่งส่งผลต่อความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิต
 • Patience : ความอดทน
 • Persistence : ความพากเพียร

แรงจูงใจภายนอกเป็นสิ่งผลักดันจากสิ่งเร้าภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมไม่ถาวร แต่หากเกิดการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องจะสามารถเปลี่ยน แรงจูงใจภายนอกเป็นแรงจูงใจภายในได้ ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมเปลี่ยนค่อนข้างถาวร

วิธีการกระตุ้นให้เกิดการสร้างแรงจูงใจภายนอก เพื่อให้กระตุ้นการสร้างแรงจูงใจภายใน ที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการมีส่วนร่วมในการทำงานและเรียนรู้ มีดังนี้

1: ให้รางวัลแก่นักเรียนที่ทำสำเร็จ

เกณฑ์การให้คะแนนพิเศษ หรือสิทธิพิเศษบางอย่าง นอกเหนือจากคะแนนปกติ เมื่อทำงานได้รับมอบหมาย / โครงการ อย่างสม่ำเสมอตลอดการเรียนจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนอยากมีส่วนร่วมมากขึ้น (Interest+Perceptions+Desire+Self-confidence + Self-esteem+Patience+Persistence)

2: ให้นักเรียนสามารถติดตามความก้าวหน้าของตนเอง

เครื่องมือประเมินผลที่ใช้ในการติดตามความคืบหน้าของนักเรียน และยังสามารถช่วยในการกระตุ้นให้พวกเค้าเหล่านั้นไปถึงจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้ ดังนี้

 • Blackboard
 • Discussions
 • Blogs
 • group projects
 • assignments
 • and holding virtual office hours

การสรุปเนื้อหาหรือกิจกรรมแล้ว post ใน forum จะทำให้นักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้ ซึ่งอาจารย์สามารถตอบข้อซักถามได้ด้วย (Interest+Perceptions+Desire+Self-confidence+Persistence)

3: สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเข้าถึงของนักเรียน

 • เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ chat ตามช่องทางการสื่อสารของ app social ปัจจุบัน
 • จัด conference
 • Email เป็นเครื่องมือทางโซเชียวที่ช่วยให้นักเรียนเข้าถึงผู้สอนได้ง่ายขึ้น เราสามารถสร้างคำถามและการตอบกลับรายบุคคลได้

(Interest+Perceptions)

4: ช่วยนักเรียนกำหนดเป้าหมายที่ทำได้ในหลักสูตร

นักเรียนควรได้รับการสนับสนุนให้เรียนรู้ด้วยตนเอง อาจารย์มีหน้าที่ในการให้การสนับสนุน แนะนำ โดยการกำหนดเป้าหมายย่อยๆ และมอบหมายงานที่มุ่งไปสู่เป้าหมายนั้น ซึ่งการบ้านหรือแบบฝึกหัดจะต้องเป็นงานที่ไม่ง่ายหรือยากจนเกินไป มีการให้ผลสะท้อนกลับระหว่างการทำงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เด็ก

(Interest+Perceptions+Self-confidence+Self-esteem+Persistence)

5: อนุญาตให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างหลักสูตร

สอบถามความเห็นของนักเรียน ที่ผ่านการเรียนหลักสูตรนี้มาแล้ว และนักเรียนที่กำลังเรียนหลักสูตรนี้อยู่ ถึงข้อที่ดี และข้อที่ควรปรับเพิ่ม เพื่อใช้ในการปรับหลักสูตรให้น่าสนใจขึ้น ซึ่งการปรับจะต้องไม่ออกนอกวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้

(Interest+Perceptions+Self-esteem)


บทความโดย น.ส.พลอยพชร เนกขัมพิทักษ์ นักพัฒนาการศึกษา สถาบันการเรียนรู้ มจธ.

Source:

Brian M. Morgan :Chair and Associate Professor of Integrated Science & Technology at Marshall University

https://blog.blackboard.com/student-engagement-strategies-motivate-online-learner/

theories of motivation http://motivation-srisupan.blogspot.com/2012/07/theories-of-motivation.html