feedforword-01

ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการปรับปรุง (Feed forward)

ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการปรับปรุง (Feed forward) Presented by สุขุมาลย์ หนกหลัง นักวิจัย สถาบันการเรียนรู้ การประเมินเพื่อการปรับปรุงหรือการประเมินระหว่างการเรียน (formative assessment) เป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนในระหว่างกระบวนการเรียนรู้ และช่วยให้ผู้สอนเห็นว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่ ผู้เรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดและมีสมรรถนะที่พึงประสงค์ในระดับใด โดยการประเมินในลักษณะนี้เป็นการประเมินที่เกิดปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้สอนจะมีโอกาสให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่ช่วยกระตุ้นพฤติกรรมของผู้เรียนไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) จึงนับได้ว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เป็นการให้ข้อมูลในลักษณะข้อความ เสียง รูปภาพหรือสัญลักษณ์ หลังจากการประเมินการเรียน เพื่อให้ผู้เรียนทราบว่า ผลการทดสอบถูกต้องหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดอ่อน/ข้อบกพร่องตรงไหนและนำไปสู่การปรับปรุง พร้อมทั้งทำให้ผู้เรียนรับรู้ถึงความก้าวหน้าของตนและเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอีกด้วย หากผู้สอนให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีคุณภาพจะสามารถชี้แจงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจจนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ และหากข้อมูลป้อนกลับที่ผู้เรียนได้รับสามารถชี้ให้เห็นถึงแนวทางในการต่อยอดและพัฒนาชิ้นงานให้ดียิ่งขึ้นจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ความมุ่งมั่นและความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ประสบความสำเร็จจะต้องประกอบไปด้วยคุณลักษณะ 4 ด้าน ดังนี้ 1) การให้ข้อมูลป้อนกลับทันที เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำความเข้าใจที่ถูกต้องได้อย่างต่อเนื่องจากการเรียนในห้องเรียน พร้อมทั้งควรการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึงผู้เรียนทุกคน หากผู้สอนให้ข้อมูลป้อนกลับเฉพาะผู้เรียนบางคนอาจทำให้ผู้เรียนรู้สึกถึงความเหลื่อมล้ำภายในห้องเรียน 2) การให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีคุณภาพ จะช่วยในการพัฒนาผลงานของผู้เรียนในอนาคต หากการให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นเพียงคะแนนเท่านั้นอาจทำให้ความสนใจต่อการประเมินลดลงเนื่องจากผู้เรียนไม่ทราบว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไขในส่วนใดบ้าง 3) การให้ข้อมูลป้อนกลับไม่ซ้ำซ้อนในประเด็นเดียวกัน ในบางครั้งโจทย์ที่ใช้ในการฝึกฝนผู้เรียนอาจมีประเด็นเดียวกันแต่ให้ฝึกฝนจำนวนหลายข้อโดยการให้ข้อมูลป้อนกลับของผู้สอนไม่ควรให้ข้อเสนอแนะที่ย้ำความผิดพลาดซ้ำ 4) การให้ข้อมูลป้อนกลับที่เข้าใจได้ง่าย ไม่วิพากษ์มากเกินไป…

บทความ competency assessment_Page

การประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) คืออะไร ทำไมจึงสำคัญ?

การประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) คืออะไร ทำไมจึงสำคัญ? สาระจากกิจกรรม การประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) โดย คุณสุกฤตา ปรีชาว่อง และคุณขวัญฤทัย รอบุญ Skill Shape Company Limited เรียบเรียงโดย ทีม CELT สมรรถนะ (Competency) คือ กลุ่มของคุณลักษณะใด ๆ ที่อยู่ภายในบุคคล ประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และเจตคติ (Attitudes) ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง (Job Roles) ให้ประสบความสำเร็จและมีความโดดเด่นกว่าคนอื่น ๆ ในเชิงพฤติกรรม องค์ประกอบของสมรรถนะ สมรรถนะประกอบด้วย 3 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย ถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ให้เพื่อนร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถนำความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติงานได้จนเป็นผลสำเร็จ ทักษะ (Skills)…