Design Thinking-01

การผสมผสานหลักการ Design Thinking ในการออกแบบการเรียนการสอน Hybrid

การผสมผสานหลักการ Design Thinking ในการออกแบบการเรียนการสอน Hybrid สาระจากกิจกรรม Design Thinking for Hybrid Teaching Methodologies โดย อ.วรงค์  ถาวระ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการอิสระ เรียบเรียงโดย ทีม CELT ปัจจุบันกระบวนการที่นิยมนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กร ปรับปรุงกระบวนการ หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ก็คือ Design Thinking หรือ “กระบวนการคิดเชิงออกแบบ” โดย Design Thinking  คือ กระบวนการคิดค้นพัฒนาสิ่งใหม่ แก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลัก การนำกระบวนการนี้มาใช้ออกแบบจะทำให้ทราบถึงปัญหา ความต้องการ หรือ Pain point สำคัญ ทำให้วิธีการแก้ไขปัญหา หรือผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้นถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ในบริบทของมหาวิทยาลัยนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นองค์กรที่แสวงหาผลประโยชน์ แต่ก็สามารถนำกระบวนการ Design Thinking นี้มาใช้ได้ทั้งกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การแก้ไขปัญหาการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ตลอดจนการปรับปรุงหลักสูตร วิธีการสอนเพื่อให้ตอบความต้องการของนักศึกษา และการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นได้อีกด้วย ส่วนแนวคิด วิธีการประยุกต์ใช้ Design Thinking มาปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์จะทำอย่างไรได้บ้าง…

1

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนตาม TPACK แบบง่าย ๆ

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนตาม TPACK แบบง่าย ๆ สาระจากกิจกรรม  Designing TPACK-OBE based course for the 21st Century โดย รศ. ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก และดร.จิรัฐิติกาล พิมพ์วิชัย บัวระพันธ์ นักวิจัยและผู้ช่วยวิทยากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เรียบเรียงโดย ทีม CELT ______________________________________________________________________ TPACK (Koehler, Mishra, Kereluik, shin & Graham, 2014) หรือ Technological Pedagogical Content Knowledge คือแนวคิดการบูรณาการที่ใช้ในการออกแบบวิธีสอน ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการตั้งคำถามให้แก่ผู้สอนเวลาออกแบบ อาทิเช่น ผู้สอนจะสอนอะไร มีวิธีสอนอย่างไร ใช้เครื่องมืออะไร มีตัวอย่างประกอบอะไรบ้าง เป็นต้น องค์ประกอบของ TPACK TPACK เกิดจากองค์ประกอบ 3 ด้านที่มีความสัมพันธ์กัน และก่อให้เกิดความสัมพันธ์ 6…

web-celt-thumbnail-cover-km

กิจกรรม New Learning Platform #12 “เรื่องเล่าจากครู….เรียนรู้จากประสบการณ์จัดชั้นเรียนแบบผสมผสาน: Hybrid Learning”

เอกสารบรรยาย เอกสารบรรยาย อ.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์   เอกสารบรรยาย อ.อนวัช พินิจศักดิ์กุล  เอกสารบรรยาย อ.ภาณุ แสง-ชูโต  วิดีโอย้อนหลัง Part 1  Part 2 Part 3 Part 4