Digital ipad mac-01

การจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลด้วย iPad และ Mac สำหรับ iPadOS15

การจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลด้วย iPad และ Mac สำหรับ iPadOS15 โดย คุณภานุวิชญ์ จันทระ Apple Professional Learning Provider (APLP) เรียบเรียงโดย ทีม CELT เทรนการศึกษาในยุคปัจจุบันได้ถูกเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อสอดรับกับวิถีชีวิตและสถานการณ์โลกในปัจจุบัน สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 เป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้ภาคการศึกษาต้องเกิดการปรับรูปแบบการเรียนการสอนอย่างเร่งด่วน โดยการเรียนการสอนนั้นจะไม่ถูกจำกัดแค่ในชั้นเรียน แต่ยังสามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้ เทคโนโลยีจึงเป็นหนึ่งกลไกสำคัญที่สถาบันการศึกษาพยายามผลักดันให้ผู้สอนนำมาปรับใช้ในกระบวนการสอนและการเรียนรู้ 4 หัวใจหลักในการนำเทคโนโลยีไปใช้ ตามแนวคิดของ Apple เชื่อมโยง จัดสรรนักเรียนในแง่ของเครื่องมือค้นหาเพื่อสำรวจเนื้อหาคุณภาพดีที่สุดที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในชีวิต เรียนรู้ร่วมกัน เป็นมากกว่าการประชุมทางไกลหรือการแชร์ข้อมูลออนไลน์ แต่เป็นเรื่องของการร่วมมือเพื่อเป้าหมายร่วมกันจากที่ไหนก็ได้และกับใครก็ได้ คิดสร้างสรรค์ ด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมจินตนาการจะทำให้นักเรียนได้ค้นพบสิ่งใหม่ ๆ หรืออาจทำผิดพลาดซึ่งจะได้เรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหา มีความเฉพาะตัว เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ แสดงมุมมองของแต่ละบุคคลในแบบที่แตกต่างเฉพาะตัว นักเรียนสามารถกำหนดแนวทางการเรียนของตนเองได้ เป็นการปลูกฝังนิสัยความเป็นอิสระและการพึ่งพากันและกัน วิธีค้นหา Application ด้านการเรียนการสอน ผู้สอนสามารถค้นหา Application ใหม่ ๆ บน Appstore โดยมีขั้นตอนดังนี้ เข้าไปที่ App Store ไปที่แถบแอป (Apps)…