Growth Mindset

เราสามารถสร้างความเท่าเทียมในการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนทั้งประเทศได้หรือไม่?

PDF download : Growth Mindset เราสามารถสร้างความเท่าเทียมในการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนทั้งประเทศได้หรือไม่? คำถามนี้ท้าทายวงการวิจัยด้านการศึกษาและการเรียนรู้เป็นอย่างมากเพราะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง อย่างไรก็ตาม งานวิจัยในปี 2016 จากทีมวิจัยของมหาวิทยาลัย Stanford ชี้ว่ามีความเป็นไปได้1 โดยพิจารณาจากปัจจัยหลักสองตัวที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ในระดับชาติ คือ รูปแบบแนวความคิดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์ (mindset) และฐานะทางการเงิน (socioeconomic status) ในทางจิตวิทยา ผู้ที่มีแนวความคิดอยู่กับที่ (fixed mindset) เชื่อว่าเชาวน์ปัญญาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ในขณะที่ผู้ที่มีแนวความคิดก้าวหน้า (growth mindset) เชื่อว่าเชาวน์ปัญญาสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้เสมอ2 ซึ่งการมีแนวความคิดอยู่กับที่ขัดขวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในขณะที่การมีแนวความคิดก้าวหน้าสามารถนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนและความรู้สึกมีส่วนร่วมในห้องเรียน3 ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อผลการศึกษาคือฐานะทางการเงินที่เป็นตัวชี้วัดระดับความยากจน สถานะทางสังคม และระดับการศึกษา4 โดยมากแล้วเด็กที่มาจากครอบครัวรายได้สูงมีแนวโน้มที่มีแนวความคิดก้าวหน้ามากกว่าเด็กที่มาจากครอบครัวรายได้ต่ำ แต่ทีมวิจัยพบว่าการฝึกให้เด็กนักเรียนที่เดิมมีแนวความคิดอยู่กับที่ให้มีแนวความคิดก้าวหน้ามากขึ้นช่วยป้องกันเด็กเหล่านี้จากอุปสรรคในการศึกษา เช่น ความยากจน นำไปสู่คะแนนเฉลี่ยสะสมผลการเรียน (GPA) ที่สูงขึ้นในกลุ่มนักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้น้อยอย่างมีนัยสำคัญ ดังแสดงในกราฟด้านล่างที่จำลองผลลัพธ์งานวิจัย ทรงกลมสีส้มแสดงถึงเด็กกลุ่มที่มีแนวความคิดก้าวหน้า ทรงกลมสีน้ำเงินแสดงถึงเด็กกลุ่มที่มีแนวความคิดอยู่กับที่และขนาดของทรงกลมแทนจำนวนเด็ก ผลการศึกษาเชิงประสาทวิทยาศาสตร์พบว่าการมีแนวความคิดก้าวหน้าเชื่อมโยงกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพดีขึ้นในสมองหลายส่วน เช่นส่วนที่ควบคุมความสนใจ (attention) ทักษะด้านการควบคุมและการคิดเชิงบริหาร (executive control functions) และการประมวลผลรางวัล คือ prefrontal cortex, anterior…