Page1

E-Portfolios as teaching, learning, and assessment tools

e-Portfolios หรือแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์ ไม่ได้เป็นแหล่งรวบรวมผลงานในรูปแบบดิจิตอล…เพียงเท่านั้น แต่เป็นทั้งวิธีการ (method) และเครื่องมือ (tool) ในกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินหลักฐานการเรียนรู้ที่ผู้เรียนรวบรวมไว้ตลอดเส้นทางของประสบการณ์การเรียนรู้ ใช้ได้ทั้งในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร จากผลการวิจัยที่ยืนยันถึงประสิทธิภาพของการใช้ e-Portfolios ในการเรียนการสอน ในปี 2016 Association of American Colleges and Universities (AAC&U) จึงได้ระบุให้ e-Portfolios เป็นหนึ่งในเทคนิคการสอนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างสูง (High Impact Practice) e-Portfolios ที่ดีจะเป็นทั้งผลงาน (product) และกระบวนการ (process) ของการเรียนรู้ พอร์ตโฟลิโอที่ดีควรนำเสนอเนื้อหาที่มีความสอดคล้องกัน (align) ระหว่างหลักฐานการเรียนรู้ (evidence of learning) เช่น ชิ้นงาน การนำเสนอ ที่แสดงถึงสมรรถนะดังที่ระบุในผลการเรียนรู้ (learning outcome) และ การเล่าเรื่องเพื่อสะท้อนความคิด (reflective narrative) ที่แสดงถึงกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาการที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทางของการเรียนรู้ (learning journey) (Yancey, 2009)…

IRB-01

ขั้นตอนการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB) ประจำสถาบันการเรียนรู้

ขั้นตอนการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB) ประจำสถาบันการเรียนรู้ download file >> Internal IRB LI Workflow