Page1

Counselling: การให้คำปรึกษาและการรับฟัง

Counselling: การให้คำปรึกษาและการรับฟัง โดย คุณวรรณา บุญช่วยเรืองชัย ผู้ให้บริการให้คำปรึกษา Counselling คือ ทฤษฎีหรือแนวคิดการให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจอย่างเป็นกระบวนการที่อาศัยสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  ระหว่างผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษา  ด้วยการสื่อสารสองทางจนเกิดความร่วมมือโดยผู้ให้คำปรึกษาเป็นผู้ช่วยเหลือด้วยการใช้คุณสมบัติของผู้ให้การปรึกษา และทักษะต่างๆ เพื่อเอื้ออำนวยให้ผู้รับบริการได้ใช้ศักยภาพของตนเองในการสำรวจตัวเองเพื่อทำความเข้าใจ  สามารถค้นหาปัญหาที่แท้จริง สาเหตุของปํญหา และความต้องการ ตลอดจนสามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จนปรับตัวให้ดีขึ้นได้ด้วยตนเอง แนวคิดนี้ ทำให้ทักษะการฟังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกระบวนการให้คำปรึกษา  การเรียนรู้และฝึกทักษะด้วยกิจกรรมในการฟังอย่างเข้าใจ  ดังนั้นผู้ให้คําปรึกษา (Counsellor) จึงต้องเรียนรู้ทฤษฎีการเข้าใจความรู้สึกตนเองและผู้รับคำปรึกษาจากการรับฟัง เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง และสอดคล้องในการให้บริการแก่ผู้รับการปรึกษา (Client) และเกิดประสิทธิผลในการให้คำปรึกษา การเข้าใจตนเองและผู้อื่น เวอร์จิเนีย ซาเทียร์ (Virginia Satir 1916-1988) นักเขียน ครู และนักจิตบำบัดอเมริกัน ผู้บุกเบิกแนวคิดจิตบำบัด ได้อธิบายกลไกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจและการแสดงออกของมนุษย์เอาไว้ เพื่อทำความเข้าใจตนเอง  ด้วยตัวตนภายในที่เป็นแกนกลาง  เป็นแหล่งกำเนิดของประสบการณ์ภายใน  ซาเทียร์พบว่าประสบการณ์ต่างๆมีหลายชั้นหรือหลายระดับดังนี้ ความปรารถนา ความคาดหวัง การรับรู้ ความรู้สึก การจัดการกับปัญหา พฤติกรรม ประสบการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในบริบทที่เฉพาะเจาะจงของเรา ณ ช่วงเวลาหนึ่ง  ตัวอย่างเช่น เรามักจะได้ยินผู้รับคำปรึกษาพูดว่า…

Screen Shot 2020-09-15 at 4.43.34 PM

ทำความรู้จักกับ ทักษะการคิดเชิงบริหาร (Executive Function; EF)

PDF download >Executive FunctionEF ทำความรู้จักกับ ทักษะการคิดเชิงบริหาร (Executive Function; EF) ทักษะการคิดเชิงบริหาร คือ ทักษะทางการรู้คิดขั้นสูง ที่ช่วยให้เรากำกับตนเองเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายได้ โดยสมองส่วนหน้าสุด (Prefrontal Cortex; PFC) มีบทบาทสำคัญ เปรียบเสมือนเป็น CEO ทำงานร่วมกันกับสมองอีกหลายส่วน ช่วยให้เราควบคุมและจัดการพฤติกรรม อารมณ์ และความคิด เพื่อทำงานหรือทำสิ่งต่าง ๆ ได้สำเร็จตามเป้าหมาย ทักษะการคิดเชิงบริหารประกอบด้วยทักษะพื้นฐาน 3 ทักษะย่อยด้วยกัน ทักษะแรก คือ ความจำขณะทำงาน (Working memory) เป็นทักษะความจำที่เก็บข้อมูลที่ได้รับเข้ามาในระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อนำมาแปลผลและปฏิบัติการต่อ ตัวอย่างของการใช้ความจำขณะทำงานที่เห็นได้ชัดเจน คือ การคิดคำนวณ ที่ต้องจำชุดข้อมูลตัวเลขเอาไว้ และนำมาตัวเลขเหล่านั้นมาคิดคำนวณต่อ ทักษะที่สอง คือ การยับยั้ง/การหยุด (Inhibition) เป็นทักษะที่ช่วยให้เราไม่หุนหันพลันแล่น หรือตอบสนองต่อสิ่งเร้าทั้งภายในหรือภายนอกโดยปราศจากการยั้งคิดไตร่ตรอง แต่จะช่วยให้มีความยับยั้งชั่งใจ รอคอยเป็น มีสมาธิ ตั้งใจจดจ่อ คิดและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม และทักษะที่สาม คือ…