personal-finance-investment--web-celt-thumbnail

เคล็ด (ไม่) ลับ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล Personal Finance Investment

ในปัจจุบันที่ยังเป็นช่วงวัยทำงานหลายคนมักมีความเชื่อที่ว่ายังไม่จำเป็นต้องคิดเรื่องการเงิน แต่ความจริงนั้นตรงกันข้าม หากมีรายได้น้อยหรือปานกลางควรจะต้องมีการวางแผนการเงินที่ละเอียดอย่างมาก เพราะในปัจจุบันการสร้างรายได้ทางเดียวอาจจะไม่เพียงพอ หากต้องการความมั่นคงทางการเงิน หรือมีเงินออมเพื่อใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างเพียงพอแล้ว จำเป็นต้องมีการวางแผนทางการเงินที่ดี โดยสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการวางแผนการเงินที่ดีนั้น คือ Mindset ของตัวเราเอง เริ่มแรกจึงควรวิเคราะห์ตัวของเราว่ามีความรู้ หรือ Mindset ด้านการเงินเป็นอย่างไรบ้าง โดยในบทความนี้จะแบ่งออกเป็น 6 ระดับด้วยกัน ระดับที่ 1 ไม่รู้เรื่องทางการเงินเลย และยังไม่อยากเรียนรู้ด้วย ระดับที่ 2 มีความรู้ทางการเงินเล็กน้อย ระดับที่ 3 สามารถเก็บออม และเรียนรู้ทางการเงินได้ ระดับที่ 4 รู้วิธีการจัดสรรเงิน การบริหารเงินที่เหมาะสม ระดับที่ 5 มีความมั่นคงทางการเงิน มีการวางแผนรายรับและรายจ่ายที่เหมาะสมกับเป้าหมายชีวิต ระดับที่ 6 มีอิสรภาพทางการเงิน มีรายรับเพียงพอ โดยไม่ต้องทำงานประจำ หากเริ่มมี Mindset ที่อยากมีความมั่นคง หรืออิสรภาพทางการเงินแล้ว เราจึงจะเริ่มวิเคราะห์ทรัพย์สินของเราว่า เพียงพอหรือยังที่จะมีความมั่นคงทางการเงิน จากสมการ ด้านล่าง หากจำนวนเงินด้านซ้าย น้อยกว่าด้านขวา นั่นหมายความว่า ยังไม่มีความมั่นคงทางการเงิน และการบริหารเงินที่ดี…

visual timeline_1-01

การอบรม AHE Module 2

การอบรม Module 2 ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Higher Education Academy เพื่อรองรับสมรรถนะบุคลากรในด้านการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม 2562 Day 1 (5 สิงหาคม 2562) สรุปกิจกรรม วันที่ 1  (5 สิงหาคม 2562) Team report card ผู้เข้าร่วมได้ความรู้อะไรจากการอบรม Module 1 มาเพื่อนำความรู้ไปใช้ในปีการศึกษาใหม่ Paperclip creativity ให้ผู้เข้าอบรมร่วมคิดออกแบบการใช้ประโยชน์จากคลิปให้ได้มากที่สุด Heuristic Thinking เป็นทางลัดที่ช่วยให้ผู้คนสามารถแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วยย่นระยะเวลาในการตัดสินใจ Divergent Thinking and Convergent Thinking Divergent Thinking คือกระบวนการคิดแบบ “สร้างสรรค์” และ “หาไอเดีย” ซึ่งเมื่อไรก็ตามที่เราใช้วิธีการคิดแบบ Divergent Thinking นั้น เรามักจะพยายามหาความเป็นไปได้ หรือตัวเลือกต่างๆ ให้มากที่สุดต่อปัญหาที่เรากำลังพิจารณาอยู่ Convergent Thinking นั้นจะเป็นกระบวนการคิดวิเคราะห์ตัวเลือกต่างๆ การพิจารณาดูข้อดีข้อเสีย…