feature-softskill26

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Soft Skills Assessment

Print Friendly

วิทยากรโดย รศ. ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 – 16.00 น.  ห้อง Pedagogy ชั้น 14 สถาบันการเรียนรู้ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

poster-web

เอกสารประกอบกิจกรรม

qr-code-softskill

http://bit.ly/2L3jzoO


ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/pg/celtkmutt/photos/?tab=album&album_id=2383538818391951


visual สรุปกิจกรรม

S__1015878

นิยามของ Soft-Skills หมายถึง ทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันและอนาคตได้อย่างราบรื่น และเป็นทักษะที่หลายๆบริษัทต้องการในการทำงาน เช่น ความเป็นผู้นำ (Leadership) การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Teamwork) การสื่อสาร (Communication) โดยอาจจะถูกรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ เช่น 21 st Century skills หรือ Soft-skills ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน ส่วน Hard skills นั้นหมายถึงทักษะสำหรับการประกอบอาชีพเฉพาะด้าน เช่น ทักษะทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เป็นต้น

ซึ่งการพัฒนา Soft-Skills จำเป็นต้องใช้เวลาอย่างเพียงพอ โดยอาจจะจำเป็นต้องปลูกฝังฝึกฝนกันมาตั้งแต่สถาบันครอบครัว และต่อเนื่องมายังสถาบันศึกษาทุกระดับ ส่วนสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับพัฒนา Soft-Skills นั้นจะต้องไม่มุ่งเน้นการแข่งขัน และวัดประเมินผลด้วยคะแนนเพียงอย่างเดียว แต่ควรจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะอย่างอิสระ และวัดประเมินเพื่อพัฒนาเป็นสำคัญ ตัวผู้สอนต้องเปิดใจรับกลุ่มผู้เรียนที่มีความหลากหลายได้ และมีการพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นแบบอย่าง ส่วนการประเมินผลการเรียนรู้ต่องทำอย่างยุติธรรม โปร่งใส หากจำเป็นต้องให้ผู้เรียนประเมินตนเองจำเป็นต้องมีความไว้วางใจตัวผู้เรียนด้วย นอกจากนี้การสะท้อนหรือ Feedback นั้นจะต้องเป็นไปในทางบวก (Positive)
การสอนเพื่อพัฒนา Soft-Skills มีหลักสำคัญ 3 อย่างได้แก่ การสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ การนำMaterialต่างๆมาใช้ช่วยเสริมการสอน และการสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการพัฒนา โดยมีรูปแบบที่นิยม ดังนี้  สอนโดยใช้โครงงาน (Project based) การเรียนรู้ร่วมกัน (Team Learning) สอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case)  สอนโดยใช้แบบจำลอง (Simulation)  มีการนำเสนอและสะท้อนผล (Presentation & Reflection) และการสอนแบบจิตตปัญญาศึกษา

การประเมิน Soft-Skills มีเป้าหมายเพื่อวางแผนกำกับพัฒนาผู้เรียน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มได้แก่

  • AfL (Assessment for Learning) หมายถึง การประเมินเพื่อการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ของตนเองได้ ตามทฤษฏี Constructionism
  • AaL (Assessment as Learning) หมายถึง การประเมินขณะเรียนรู้หรือการประเมินเป็นการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ metacognition
  • AoL (Assessment of Learning) หมายถึง การประเมินผลการเรียนรู้เป้นการตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนกว่าได้เรียนรู้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ (Summative)

มีตัวอย่างวิธีการประเมิน Soft-Skills ดังนี้ การสังเกต การสอบถามหรือสัมภาษณ์ อาจารย์ประเมินจากผลงาน การทำแฟ้มสะสมงานหรือการรวบรวมหลักฐานการเรียนรู้ (Evidence) และการทำแบบทดสอบ (Rating หรือ Rubric)

ตัวอย่างการทำเครื่องมือประเมิน Soft-Skills นั้นมีกระบวนการ ดังนี้

1.กำหนดหัวข้อ ทักษะที่จะทำการออกแบบเครื่องมือประเมิน เช่น การทำงานร่วมกัน (Teamwork)
2.นิยามและหารายละเอียด หลังจากได้หัวข้อผู้ประเมินว่าทักษะนั้นมีนิยามคืออะไร หรือมีความหมายว่าอย่างไรบ้าง เพื่อกำหนดเป็นตัวบ่งชี้ หรือรายละเอียดของเกณฑ์ หรือระดับของการพัฒนาทักษะออกมา  เช่น การทำงานร่วมกัน จะมีรายละเอียด 2 ส่วนได้แก่ ร่วมแรงร่วมใจ และการประสานสัมพันธ์ โดยแต่ละส่วนจะมีระดับย่อยๆ ผู้ประเมินต้องกำหนดสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ชัดเจน

3.การออกแบบเครื่องมือประเมิน เช่น การสร้าง Simulation Test  รวบรวมหลักฐาน (Evidence) แบบทดสอบ Rating หรือออกแบบเป็น Rubric โดยมีเว็บไซต์ช่วยออกแบบ Rubric ที่วิทยากรแนะนำมา คือ  http://rubistar.4teachers.org/index.php

Workshop ออกแบบเครื่องมือประเมิน Soft-Skills จะให้อาจารย์แต่ละกลุ่มเลือก Soft-Skills ที่สนใจมาคนละ 1 หัวข้อ จากนั้นนำไปทำเป็นเครื่องมือประเมิน โดยมี หัวข้อดังต่อไปนี้

  • Deep listening มีการสะท้อนดังต่อไปนี้ นอกจากประเมินการฟังแล้วควรมีการประเมินเรื่องการจับความรู้สึก และการสร้างบรรยากาศแบบกัลยาณมิตรด้วย
  • Team มีการสะท้อนคือ นอกเหนือจากการประเมินแล้วควรสอนให้เห็นถึงเหตุผลที่ต้องทำงานร่วมกันเป็น Team และความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกัน
  • การทำละคร-Team
  • Communication มีการสะท้อนดังนี้  นอกเหนือจากการประเมินผู้พูด ต้องมีการประเมินผู้ฟังด้วย โดยอาจจะใช้การประเมิน Deep listening ร่วมได้ และการถ่ายทอดข้อมูลให้ตรงความต้องการของผู้ฟัง ควรเป็นหนึ่งในเกณฑ์ประเมินด้วย นอกจากนี้ควรจัดการสอนให้มีโอกาสได้พัฒนาทักษะด้วย (Soft-Skills ทั้งหมด)
  • Creativity (ความคิดสร้างสรรค์)  มีการสะท้อนดังนี้  ควรมีการให้ Pressure (ผลักดัน) แก่ผู้เรียนเพื่อให้เกิดการฝึกฝน และได้ความคิดสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพด้วย แต่จะไม่เท่ากับ Stress (กดดัน)

หลังจากออกแบบเครื่องมือประเมินแล้วก่อนนำไปใช้ควรมีการทดอสบเครื่องมือซึ่งทำได้ 2 วิธี ได้แก่

  1. Criterion-relation Validity โดยผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อนั้นๆ หรือการใช้กลุ่มผู้ประเมินหลายๆคนทดสอบ ต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
  2. Adequateness

 


วิดีโอย้อนหลังกิจกรรม