IMG_6250

กิจกรรมอบรมการจับประเด็นและการจัดทำ Infographic มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้เปิดสอนรายวิชา 769 325 การประสานงานในธุรกิจงานนิทรรศการ (Exhibition Business Coordination) และรายวิชา 769 411 การจัดการ ผู้สนับสนุนงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (Exhibition and Event Sponsorship Management) ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาศึกษาแนวทางการทำงานของงานแสดงสินค้าและงานนิทรรศการ การวางแผนการจัดการ การควบคุม การ ดึงดูดใจผู้สนับสนุน การโน้มน้าวใจผู้สนับสนุน การสรรหาผู้สนับสุนงานที่มีคุณภาพและสร้างชื่อเสียง ในทั้งนี้ บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ปาณเลิศ ศิริวงศ์ หัวหน้าสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ขจีนุช วงศ์อัญมณีกุล อาจารย์สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ นายไพฑูรย์ อนันต์ทเขต นักพัฒนาการศึกษา สถาบันการเรียนรู้ นางสาวเมตตา มงคลธีระเดช นักประชาสัมพันธ์ สถาบันการเรียนรู้…

IMG_6551

กิจกรรม Visual Thinking แก่นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กิจกรรม คิด เห็น เป็นภาพ ด้วย Visual Thinking แก่นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30-12.30 น. ณ ห้อง SC2-307 อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ 2 (อาคารวิศิษฏ์อักษร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เอกสารสำคัญ >>เอกสารประกอบการอบรม >>กำหนดการ >>รูปภาพกิจกรรม >>สรุปกิจกรรม ด้วยวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กำหนดจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปพส.304 การจัดการฝึกอบรม ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขา  วิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 40 คน โดยเข้าอบรมในวันกิจกรรมทั้งสิ้น 21 คน ในทั้งนี้ บุคลากรภายใต้สถาบันการเรียนรู้ จำนวน 4…

web celt km thumbnail-01

กิจกรรม Research for beginner ทำวิจัย เริ่มต้นอย่างไรดี

วิทยากรโดย ผศ. ดร.ประภัสสร วงษ์ดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Pedagogy อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14 เอกสารประกอบการบรรยาย >>>Real Research for beginner >>>V03-Real Research for beginner-04102019 ตัวอย่างบทความวิจัย >>>1.1 ทักษะวิจัย – Active Learrning – HASSS Articles-Apr 2019 >>>1.2 ทักษะวิจัย -Active Based Learning- Thai HASSS-27092019 >>>1problem based learning 2019 >>>2. ทักษะวิจัย…