visual-thinking-info-feature

Visual Thinking คืออะไร

Visual Thinking คืออะไร ในการเรียนรู้ ฟังบรรยาย การเข้าอบรมต่างๆ เรามักจะได้รับข้อมูลจำนวนมากเข้ามาในสมองในระยะเวลาอันสั้น ทำให้หลายครั้งไม่สามารถเชื่อมโยง ทำความเข้าใจข้อมูลเหล่านั้นได้ ส่งผลให้ไม่สามารถจดจำข้อมูลหรือไม่เข้าใจข้อมูลบางจุด นอกจากนี้การสอนบรรยาย เล่าเรื่อง ปัจจุบันต้องรับมือกับพฤติกรรมของผู้เรียนที่เปลี่ยนไป เช่นสมาธิสั้น เบื่อง่าย ต้องการสิ่งเร้ามากระตุ้นในการเรียนรู้ ทำให้การบรรยายหน้าห้องแบบเดิมๆไม่ดึงดูดผู้เรียนอีกต่อไป ซึ่งปัจจุบันได้มีนักคิดใช้เทคนิควาดภาพง่ายๆ ที่เรียกว่า Visual เข้ามาช่วยในการเรียนรู้และการสอนของอาจารย์และผู้เรียนได้ นิยามของ Visual Thinking คือกระบวนการออกแบบความคิดที่จะช่วยสร้าง “วิธี” คิดใหม่ให้เราคิดและมองอะไรชัดขึ้น ง่ายขึ้น เห็นความเชื่อมโยงในสิ่งต่างๆ ประโยชน์ของ Visual Thinking เร้าการคิด ด้วยภาพง่ายๆ (Visual Note-taking) การได้จดข้อมูลเป็นการขยับร่างกายหนึ่งเดียวระหว่างรับความรู้ ข้อมูลต่างๆจากการฟังบรรยาย หากเปลี่ยนการจดมาเป็นการวาดภาพง่ายๆ ใช้สีสัน เส้น และลดปริมาณตัวอักษรให้เหลือเพียงประเด็นสำคัญ จะทำให้เห็นภาพรวมของเรื่องทั้งหมด และเห็นความเชื่องโยงกลุ่มข้อมูลได้ นอกจากนี้ยังทำให้คงสมาธิของผู้เรียนได้นานขึ้นเพราะได้คิดภาพและวาดตาม สามารถถามประเด็นที่ตกหล่น สงสัย หรือหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ง่าย ใช้ภาพช่วยเล่าเรื่อง (Visual Aid for Storytelling) ในการสอนแบบบรรยาย การเล่าเรื่องราวต่างๆ…

group-pano1

workshop วิทยาการคำนวณ​ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.ศรีสะเกษ

http://iammock.com/sikaset   ข้อมูลประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยาการคำนวณ โดย ผนวกเดช สุวรรณทัต (ม็อค)  สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมตตา มงคลธีระเดช  สถาบันการเรียนรู้ (LI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ต้นแบบ ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ สังกัดมหาเถรสมาคม กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 ทีมงาน: ม็อค เมตตา อ.สุเมธ อ.อ๋อ พี่แป้น