active-learning-feature-km

Active Learning – New Learning Pedagogy

Active Learning Flipped classroom เป็นกลยุทธ์การเรียนรู้แบบหนึ่งที่ทำให้สามารถทำกิจกรรม active learning และการพัฒนาทักษะต่าง ๆ มีมากขึ้น หลักการสำคัญของ flipped classroom คือการเอาเนื้อหาที่เรามักจะสอนแบบ direct instruction หรือการให้ความรู้ทางตรงกับนักศึกษาไปไว้นอกห้องเรียน และการเอากิจกรรมต่าง ๆ ที่เคยทำเป็นการบ้าน หรืองานที่ทำนอกห้องเรียน เข้ามาอยู่ในห้องเรียนแทน ทำให้สามารถทำ active learning ได้ ผศ.ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning โดยใช้หลักกการ flip classroom ในวิชา nano-material มีเริ่มจากการให้ resource กับนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอสั้น ๆ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ที่อาจารย์พูดให้ความรู้ และข้อมูลความรู้ ซึ่งถ้าเป็นส่วนที่สำคัญ หรือค่อนข้างยากก็จะมีการแปลข้อมูลไว้ให้นักศึกษาด้วย จากนั้นจึงนำเข้าสู่กิจกรรมในห้องเรียนซึ่งมีทั้งกิจกรรมการเล่นเกมส์ การระดมสมอง การลงมือปฏิบัติ การแก้ปัญหา รวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริม critical…

lab-based-feature-km

Lab Based Learning – New Learning Pedagogy

Lab Based Learning กรณีศึกษา: กิจกรรมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ผศ.ดร.ชูจิต ตรีรัตนพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้เล่าให้ฟังถึง Lab-Based Learning ที่ทำขึ้นในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ที่งานเสวนาNew Learning Platform ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ CELT สถาบันการเรียนรู้ Lab-based learning ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีลักษณะคล้าย service learning เป็นการรวมพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เข้าไว้ด้วยกัน เป็นการทำให้การเรียนการสอนนำไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีความหมายต่อตัวนักศึกษามากขึ้น เนื่องจากผู้ใช้ผลงานจากการเรียนการสอน เป็นผู้ใช้จริง ทำให้การเรียนรู้อยู่ในสภาพที่เหมือนจริงมากขึ้น (authentic learning) ปัจจุบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้นำการจัดการเรียนรู้แบบ lab-based learning มาใช้ โดยมีทั้งหมด 10 labs และ 2 centers ในแต่ละแล็ปจะมีการไปหาโปรเจคจริง และนำมาเป็นโจทย์ให้นักศึกษาได้ลงมือทำ การจัดการเรียนการสอนลักษณะนี้จะต้องอาศัยความร่วมมือของอาจารย์ภายในภาควิชาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างรอบด้าน อาจารย์นอกจากจะทำหน้าที่หาโปรเจคจริงมาให้นักศึกษาซึ่งมักจะจะต้องเตรียมงานก่อนประมาณ 2-3 เดือน…

hand-on-physics-feature-km

Active / Hands-on Physics – New Learning Pedagogy

Active / Hands-on Physics ฟิสิกส์เป็นวิชาหนึ่งที่เด็กหลาย ๆ คนไม่เข้าใจ และเข้าถึง ผศ.ดร. วันดี อ่อนเรียบร้อย จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ยกตัวอย่างว่าถึงแม้ฟิสิกส์จะเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวัน แต่ผู้เรียนไม่สามารถเอามาผูกโยงกับชีวิตประจำวันได้ถึงแม้จะเข้าใจทฤษฎี และสามารถคำนวณได้ เช่น เรื่องของมวล และแรง เป็นต้น ทางภาควิชาฟิสิกส์ ได้มีการจัดทำโครงการที่ทำให้เด็กนักศึกษาได้ได้ลงมือทำ “Hands-on” หรือ learn by doing ในวิชาฟิสิกส์ในหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละประเภท และบริบทการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังต้องเน้นให้นักศึกษามี “curiosity” ในการเรียนรู้ด้วย เช่น กิจกรรมที่ประเมินผลการเรียนรู้ได้รวดเร็ว คือกิจกรรมที่จัดในรูปแบบเป็นฐาน ให้นักศึกษาเวียนมาเข้า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแรกๆ ที่จัด เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อาจารย์หลาย ๆ ท่านเห็นประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ในลักษณะนี้ นอกจากนี้วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ยังได้จัดการเรียนการสอนในลักษณะของ project-based learning เพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือทำ โดยจัดให้นักศึกษา 2 กลุ่ม คือนักศึกษาครุศาสตร์โยธา โดยมีโจทย์ที่เน้นการประยุกต์ใช้ในงานทางวิศวกรรมโยธา และนักศึกษาฟิสิกส์ โดยเน้นไปที่ PHYSICS…

service-learning-feature-km

Service Learning – New Learning Pedagogy

Service Learning ในประเทศที่พัฒนาแล้วได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดจิตสำนึกในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม ผ่านกระบวนการเรียนรู้และการสอนที่เรียกว่า  การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม (service-learning) ซึ่งมีผู้ให้ความหมายไว้ว่า  เป็นวิธีการสอนที่ผู้เรียนเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากการเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงในการให้บริการแก่สาธารณะ  ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน (Taylor และ  Ballengee-Morris, 2004) จะเห็นได้ว่า  เป้าหมายของการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมนั้น เป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้เรียนและสังคม  กล่าวคือ  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และพัฒนาความสามารถในเชิงวิชาการ  อารมณ์และสังคมควบคู่กันไป ขณะที่ชุมชนหรือสังคมก็จะได้รับประโยชน์จากการที่ผู้เรียนเข้าไปให้บริการในลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมอาสาสมัคร (volunteer)  ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา กิจกรรมอาสาสมัครไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเสริมเท่านั้น แต่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรในรูปแบบที่เป็นวิชาเลือก ที่จริงแล้วแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ในการศึกษาของไทยแต่เดิมได้ปฏิบัติกันมา เช่น แพทย์แผนไทยเรียนรู้กรรมวิธีรักษาโรคด้วยการตามครูแพทย์ไปให้บริการแก่ชาวบ้าน  ในหลายๆแห่งโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน การเรียนรู้สมัยก่อนจึงไม่ใช่การเรียนรู้เพื่อประโยชน์เฉพาะตน  แต่เป็นการเรียนรู้ที่สังคมจะได้รับประโยชน์จากการเรียนของเราด้วย  การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม คือการสร้างบรรยากาศกระตุ้นให้ผู้เรียนมองเห็นปัญหาหรือสิ่งที่ชุมชนต้องการ จากนั้นจัดการออกแบบกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการกำหนด เป้าหมาย  ระยะเวลาในการดำเนินการ การจัดเตรียมอุปกรณ์ การลงมือปฏิบัติ การประเมินการให้บริการ และการสะท้อนความคิดหลังการปฏิบัติงาน สิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องคำนึงถึง ที่จะทำให้การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมมีประโยชน์อย่างแท้จริงก็คือ  กิจกรรมที่เลือกปฏิบัติควรเอื้อต่อการนำความรู้ที่เรียนมาใช้ประโยชน์  และสังคมต้องได้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งที่เล็งเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ในลักษณะนี้ จึงจัดการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมรอบๆ รั้วมหาวิทยาลัย และขยายออกไปสู่ชุมชนอื่นๆ อีกมากมาย โดยตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จอย่างชัดเจน คือ การจัดการเรียนรู้แบบ Service Learning ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดย รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์…

NLP feature-km

ถอดบทเรียน กิจกรรม New Learning Pedagogy

กิจกรรมเสวนา New Learning Pedagogy การศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน การเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาจึงกลายเป็นการเข้าถึงองค์ความรู้ และแพลตฟอร์มจะเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือทำกิจกรรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ปัจจุบันองค์ความรู้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้จึงมิได้จำกัดอยู่เพียงแค่การถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนไปสู่ผู้เรียนแค่ภายในห้องเรียนเท่านั้น แต่จะต้องมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อในทุกรูปแบบ รวมถึงการปรับวิธีการทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้ทันสมัยและทันทุกสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก แนวโน้มของแพลตฟอร์มการศึกษาในยุค 4.0 ที่นำเอาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย ในครั้งนี้จะนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน 4 แบบ คือ Service Learning Lab-Based Learning Active / Hand-on Physics Active Learning Pedagogy for Learning Service Learning Service Learning – New Learning Platforms Active / Hands-on Physics Active / Hands-on Physics – New Learning Platforms Lab Based…