y92474zh9420fl

เทคนิคการประเมินผลด้วยกระดานขนาดเล็ก Dry-erase board

Dry-erase board เทคนิคนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Formative assessment โดยที่จะต้องมีบอร์ดขนาดเล็กประมาณ ขนาดเท่ากับกระดาษ A4 ประโยชน์ของวิธีนี้ได้แก่ สามารถช่วยทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของผู้เรียนทุกคน นาทีต่อนาที รู้ว่านักศึกษาเข้าใจเนื้อหาหรือไม่ ช่วยประหยัดกระดาษ เพราะสามารถลบคำตอบออกได้ ไม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เทคโนโลยีนี้มากนัก สามารถเห็นการตอบคำถามของผู้เรียนพร้อมกัน โดยปกติผู้สอนจะตั้งคำถามและให้เวลานักศึกษาเขียนคำตอบบนกระดานหลังจากนั้นให้ชูคำตอบขึ้นพร้อมกัน  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสามารถนำไปทดสอบ Learning outcome ระดับ Remembering และ Understanding ได้ง่าย วิชาที่สามารถนำไปใช้ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และวิศวกรรมศาสตร์ ยกตัวอย่างเช่น ให้ผู้เรียนเขียน คำศัพท์ ลงบนบอร์ดพร้อมกัน ได้มีการประยุกต์ใช้โดยให้ผู้เรียนลองทดสอบความจำหลังจากสอนด้วย Powerpoint เช่น การจำสัญลักษณ์ของวงจรไฟฟ้า ตัวต้านทาน ไดโอด เมื่อผู้เรียนสามารถเขียนสัญลักษณ์ของอุปกรณ์อิเลคโทนิคนี้ได้ ก็ลองให้ต่อวงจรโดยการเขียนแผนภาพการเชื่อมต่อของวงจรเข้าด้วยกัน   นอกจากนี้เพื่อทำการทดสอบว่าผู้เรียนเข้าใจวงจรจริงหรือไม่ก็ให้นำตัวอุปกรณ์อิเลคโทนิควางทับบนวงจร พร้อมสายไฟ ผู้สอนสามารถตรวจสอบว่าการวางอุปกรณ์อิเลคโทรนิค สีของสายไฟตรงวางทับลงบนแผนผังวงจรที่เขียนไว้ ผู้สอนสามารถตรวจสอบว่าวางตรงถูกหรือไม่ ส่วนนี้ก็เหมือนกับการแปลงจากสัญลักษณ์ไปสู่ของจริง ดังจะเห็นว่าตัว Dry-erase board สามารถประยุกต์ให้เท่ากับระดับของการประยุกต์ (Apply) ของ…