km

โมเดลของกระบวนการ KM

  เราทุกคนคงมีข้อสงสัยว่าทำไมเราทำ KM ออกมาแล้วใช้เวลาพูดคุยแลกเปลี่ยนมากมายแล้วแต่ไม่เห็นผลอะไรออกมา นั่นแสดงว่ากระบวนการที่เราทำไม่ได้เกิดครบวงจร ดังนั้นวันนี้จะมาอธิบายเกล็ดปลีกย่อยว่ากระบวนการ KM มีอะไรบ้าง กำหนด คือ การวางแผน KM ว่าในระยะเวลาที่ทำจะมีแผนอะไรบ้าง ทั้งนี้แผนสามารถมองเป็นภาพรวมและภาพโครงการย่อยได้ เช่น แผน Roadmap ของ KM ทั้งระบบองค์กร 4 ปี ส่วนถ้าเป็นภาพย่อยก็อาจจะวางแผนการทำ KM ตามระยะเวลาของโครงการที่สิ้นสุด สร้าง/ได้มา กระบวนการนี้จะกล่าวถึงการได้มาซึ่งความรู้ เช่น การหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ การเชิญวิทยากร หรือผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำ รวบรวม/จัดเก็บ ส่วนนี้หมายถึงการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บไว้ใน Archive เข้าถึง หมายถึงการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เช่น มี Blog หรือ KM ในการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้อื่นได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ แลกเปลี่ยน สามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยกันโดยการจัดการประชุม การทำชุมชนนักปฏิบัติ ส่วนนี้ถ้าจะให้เข้มข้นควรมีเรื่องการทดลองทำในสิ่งที่แลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดนวัตกรรม เช่น อาจจะคุยเรื่องวิธีการทำงานให้ใช้ระยะเวลาในการทำที่สั้น กระชับ  ถ้าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีก็สามารถนำไปใช้ต่อได้ การใช้ นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่ให้คนอื่นได้ปฏิบัติตาม ซึ่งโจทย์อื่นๆ อาจจะมีลักษณะที่ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่ทำก็ควรที่จะประยุกต์ให้เป็นไปตามกรณีนั้นๆ…

ว่าด้วยเรื่อง PISA (โดย รศ.ดร.ยืน)

คัดลอกจาก Facebook page ของ รศ.ดร.ยืน ภู่วรวรรณ ว่าด้วยเรื่อง PISA ตอนที่ 1 จากผลของ PISA 2015 ที่ผ่านมาตอบโจทย์หลายอย่างของประเทศ จึงขอนำผลมาลองช่วยกันวิเคราะห์ เพื่อทำคิดต่อและทำการวิเคราะห์ร่วมกัน PISA เป็นการทดสอบวัด Literacy ของคน จัดโดย OECD หรือองค์การร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาส่วนใหญ่สมาชิกเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ที่ต้องการรู้พื้นฐานของคนเพื่อการประกอบวิชาชีพ โดยวัดสิ่งที่จำเป็นในชีวิตจริง ไม่ได้วัดเนื้อหาในหลักสูตร การวัดจึงวัดในสามเรื่อง คือ ขีดความสามารถการอ่าน Reading ability เพราะเป็นสิ่งที่จะบอกว่า บุคคลนั้นมีความสามารถในการเรียนรู้ได้ดีเพียงไร เพราะการอ่าน แล้วเข้าใจ เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ใหม่ได้

Rubric

Two types of Rubrics What’s the difference between analytic and holistic rubrics? Analytic rubrics identify and assess components of a finished product. Holistic rubrics assess student work as a whole. Example of holistic rubric Example of Analytic rubric