TQM

                                            TQM เนื่องจาก TQM เป็นหนึ่งในนโยบาย ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้ มจธ. เป็นองค์กรที่บริหารแบบ TQM  จึงขอเสนอให้ผู้สนใจได้รู้จัก TQM มากขึ้น TQM  =  total quality management   เรียกว่า การบริหารเพื่อคุณภาพโดยรวม ในยุคธุรกิจที่มีการแข่งขันมากขึ้น  “คุณภาพ” เป็นประเด็นสำคัญของบุคลากรทุกคนในสายงานของธุรกิจ ไม่ใช่งานของแผนกใดแผนกหนึ่ง ความอยู่รอดขององค์กรยุคแข่งขันนี้ จึงต้องเริ่มต้นด้วย -ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (paradigm) ในการดำเนินงานด้วยการพิจารณาถึงกิจกรรมที่จำเป็นของกระบวนการทางธุรกิจ DPSR* -ทำความเข้าใจกระบวนการ PDCA**  เพื่อการทำความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า -การนิยามคุณภาพที่จำเป็นต่อธุรกิจ -กำหนดกิจกรรมที่จำเป็นต่อการบริหารคุณภาพที่มุ่งหวังให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรเกิด “ภูมิปัญญา” (wisdom) เพื่อความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนตนเองสำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเสมอให้กับลูกค้า ความสำเร็จของธุรกิจข้างต้น  จำเป็นต้องให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรมีความคิดเชิงระบบที่มองธุรกิจอย่างเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน  และมองเห็นภาพรวม (holistic) ของระบบการบริหารทั่วองค์กร  DPSR*  เป็นกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อให้บุคลากรแต่ละคนเข้าใจว่างานที่ตนเองรับผิดชอบคืออะไร และมีความสัมพันธ์กับงานอื่น ๆ อย่างไร แนวความคิดที่มองกระบวนการผลิตให้เป็นระบบ  เสนอครั้งแรกโดยชิวฮาร์ท(W.A.Shewhart) ค.ศ. 1950 ในรูปเส้นตรง  ประกอบด้วย 1.การออกแบบ  2.การผลิต…

การควบคุมคุณภาพ นศ. ขาเข้า

ค่าย To Be KMUTT เป้าหมายเพื่อที่จะพัฒนาน.ศ.ให้เป็นนักวิจัย มากกว่าเป็นช่องทางการรับนักศึกษาเพราะคนสมัครมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้ได้เข้ามาเรียน หรือมาล่าใบประกาศนียบัตร ปีนี้น่าจะให้เด็กส่ง Proposal เข้ามา เราอยากจะสื่อสารออกไปว่าถ้าอยากทำอะไรก็สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อพัฒนาสมรรถนะภาพ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ สิ่งที่น่ากังวลว่ามีนศ.ส่วนมาก ไม่ต่ำกว่า 10% มีความรู้ที่ไม่น่าจะเข้ามาศึกษาได้ เลยจัดทำโครงการสอนเสริม ทาง GEO ได้ใช้พี่สอนน้อง เราไม่เคยพัฒนา Teaching assistant โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนที่ดี ซึ่งเราอยากจะให้ TA ช่วยอาจารย์ในการให้ feedback และช่วยเด็กที่อ่อน ส่วนนี้อาจจะเป็น Strategic risk ซึ่งมีปัญหาสำหรับเด็กที่จบปีที่ 4 ด้วย ควรจะหันมาวัด Learning outcomes เราต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วย leadership ของนักศึกษา ซึ่งเราสับสนระหว่าง Leader กับ expert(คือคนที่เก่งเฉพาะด้านทางวิชาชีพ) leader ควรรู้อะไรได้หลายอย่าง สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ พัฒนาทักษะนักศึกษาหลาย track เช่น คนที่อยากจะไปช่วยชาวบ้าน คนที่เป็นนักศึกษาต้องมีความรู้ด้านลึกและกว้าง ควรมีการเขียน Competency ของ…

screenshot-2016-10-14-11-52-36

วิธีเปลี่ยนเว็บไซต์ให้เป็นสีขาวดำ

เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เว็บไซต์ของศูนย์ CELT จะเปลี่ยนเป็นสีขาว-ดำ เป็นระยะเวลา 30 วัน ในบทความนี้ ผมขอเขียนคำอธิบายวิธีทำเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์อื่น วิธีการโดยทั่วไป ท่านจะต้องเลือกว่าจะแก้ไขไฟล์ .css หรือแก้ไข .php ในบางกรณีการแก้ php ทำได้ง่ายกว่า เพราะเว็บไซต์ของท่านอาจมีไฟล์ php ไฟล์หนึ่งที่ถูก include โดยทุกๆ หน้าอยู่แล้ว อาทิ header.php หรือ footer.php ในบางกรณี ที่ท่านไม่สามารถแก้ไฟล์ php ได้โดยสะดวก การแก้ css อาจทำได้ง่ายกว่า เช่นการแก้ style.css ใน child theme ของ WordPress ใน website ที่ซับซ้อน อาจต้องแก้ทั้งสองกรณี มองหาไฟล์ .php และ/หรือ .css ที่ปรากฎอยู่ในทุกหน้า สำหรับไฟล์ .css ให้แก้ไขโดยเพิ่มรหัสดังนี้ /* BEGIN: black…

ประชุมพิจารณากรอบหลักสูตร Computing Science ระดับ ป.1 – ม.6

สถาบันการเรียนรู้ มจธ. ให้ความร่วมมือกับ สสวท. ในการร่วมวางกรอบหลักสูตรวิชา Computing Science ระดับประถม และมัธยม ผู้เขียนโชคดีที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมพิจารณา learning outcome ในวันนี้ด้วย ทำให้ได้สัมผัสกระบวนการออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (outcome-based curriculum) ที่มีผลกระทบสูงในระดับประเทศ ความโชคดีอีกประการหนึ่ง คือมีโอกาสได้พบกับ “อาจารย์คนแรกๆ” ของผู้เขียนในวงการ computer science ที่ไม่ได้พบกับท่านมาตั้ง 16 ปี นั่นคือ รศ. ยืน ภู่วรวรรณ (คราวที่แล้วผู้เขียนยังเป็นนักเรียน ม.6 ตัวเล็กๆ) ในวันนี้ได้เรียนรู้ทัศนคติในการทำงานที่ดีหลายประการจากตัวอย่างและโอวาทของท่าน หลักสูตรใหม่ที่กำลังออกแบบกันอยู่นี้ กระทรวงศึกษาธิกาวางแผนจะประกาศใช้ราวเดือน ก.พ. ปี 2560 สำหรับทุกโรงเรียนในประเทศไทย ทั้งในระดับประถมและมัธยม (ป.1 – ม.6) เพื่อเตรียมพร้อมเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต วิสัยทัศน์หลักที่เป็นแนวทางในการวางหลักสูตรนี้ก็คือ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเป็นขั้นตอน (ทักษะการคิดเชิงคำนวณ) ตลอดจนสมรรถนะอื่นๆ ที่เกียวข้องกับวิชา computer นั้น ล้วนเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตในอนาคต ไม่ว่านักเรียนจะเติบโตขึ้นมาแล้วประกอบอาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็ตาม

affectivedomain

การประเมิน Learning outcome ตาม Bloom’s taxonomy ของ Affective domain

หายหน้าหายตาไปนาน คนเขียนก็เข้าโรงพยาบาลไปเรียบร้อย แล้วก็กลับมาทำงานใหม่ด้วยจิตใจแจ่มใส แอ๊ะเราจะวัดได้ไงว่าจิตใจเราแจ่มใส เราก็ต้องประเมินใช่ไหมครับ ผมได้อ่านงานวิจัยหนึ่งของต่างประเทศเรื่องการประเมินหมวดของ affective domain หรือ Soft skill เช่น กลุ่มด้านเจตนาคติ หรืออารมณ์ ในบทวิจัยนี้เขาได้กล่าวว่า affective domain คือกลุ่มที่อ้างอิงถึงทัศนคติ (Attitude) และ คุณค่า(Value) มากที่สุด ตามมาด้วย แรงจูงใจ(Motivation) และความเชื่อ(Beliefs) แค่ฟังพวกนี้ก็วัดยากใช่ไหมครับ เชื่อหรือไม่ว่าต่างประเทศก็ไม่ค่อยมีคนวัดมากเหมือนกัน คราวนี้เรามาลองดูตัวอย่างของ LO ของ affective domain ตาม Bloom ดีกว่า Receiving /attending – Take interest in innovation of technological sciences. Collect information about healthy life style. Tolerate different attitudes towards…

รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม

การจอดรถในมจธ. สรุปประกาศ มจธ. 2 ฉบับ *เรื่องบัตรผ่านเข้า-ออกและการใช้งาน พ.ศ.2557 **เรื่องอัตราค่าบำรุงสถานที่จอดรถ พ.ศ. 2558 *บุคลากร หมายความว่า  พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บัตรผ่านเข้า – ออกสำหรับยานพาหนะมี 2 ประเภท        ปกติ  และ ชั่วคราว บัตรปกติ หากสูญหายหรือชำรุดต้องจ่ายค่าปรับ 100บาท/ใบ   ใช้ร่วมกับ sticker ติดรถยนต์มี  3 สี สีส้ม  อายุ 2 ปี เริ่ม 1 มกราคม 2558 – สำหรับ กก.สภามหาวิทยาลัย/กก.ส่งเสริมฯ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/บุคลากรของมหาวิทยาลัย/พนง.สมทบ/บุคลากรของหน่วยงานในกำกับ (ยกเว้นหอพักนศ./รร.ดรุณสิกขาลัย)   ขอ sticker ครั้งแรก Free   ทำหายหรือชำรุด ขอใหม่จ่าย 500 บาท/แผ่น สีชมพู  อายุ 1 ปี…

kj

Word Cloud เปรียบเสมือนไข่เจียว

สรรพคุณของไข่เจียวถูกบรรยายไว้อย่างชัดเจนในเพลงของเฉลียง:   แค่เพียงน้ำมันวางลงบนเตา รอไฟให้ร้อน เหลืองไข่เหลืองและหอมกรุ่น ฟูฟูดูหน้ากิน….. [1] ฉันใดก็ฉันนั้น สรรพคุณของ WordCloud ในด้านความงดงาม และความง่ายในการใช้งาน ทั้งการผลิตและการบริโภค สามารถมองเห็นได้ทั่วไป ส่วนหนึ่งก็คือที่ footer ของเว็บ KM ของเรานี้เอง และอีกส่วนหนึ่งก็คือที่หน้า KM Analysis:   Word Cloud ที่สวยงามและใช้ง่ายนั้นมีอะไรที่คล้ายกับไข่เจียวหลายประการ ไม่ใช่แค่เพียงรูปลักษณ์ภายนอก แต่ยังรวมถึงข้อจำกัด รายละเอียดปลีกย่อย และความเสี่ยงของการใช้งานโดยไม่ระมัดระวังอีกด้วย ผมได้รวบรวมข้อสรุปไว้ในตารางนี้

screenshot-2016-10-03-14-15-40

ความร่วมมือกับวิชา ETT 616 Solar Energy ของ ดร. กฤษณพงศ์

สืบเนื่องจาก working lunch meeting เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 ที่ผมได้เสนองาน online peer evaluation system ต่อท่าน ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร ทำให้ได้คำแนะนำดีๆ มามากมาย และหนึ่งในคำแนะนำที่มีค่าสูงมาก คือการนำโปรแกรมไปใช้ประโยชน์จริง โดย ดร. กฤษณพงศ์ เสนอให้ทดลองใช้ในวิชาที่ท่านกำลังจะสอนในเทอมต่อไป คือวิชา ETT 616 Solar Energy ระดับ ป.โท โดย อ. พนม ปริญญา นักวิจัยที่ มจธ. บางขุนเทียน เป็นผู้ช่วยสอน ในเบื้องต้น ผมได้ set up โครงสร้างของเว็บไซต์เพื่อรวบรวมสื่อการสอน โดยนำ software เก่าที่เคยเขียนไว้ใช้ในวิชา Human-Computer Interactions (HCI) มาปรับใช้

ทดสอบระบบตัดคำ

ใครอ่านกลอนนี้ได้บ้าง? หอมอบอวลชวนชมกลลมหลงขอบสบงหมดจดยลสดสวยจบวรรคตอนผกผวนชวนงงงวยอดอวดอวยบนบกตกลงคลอง ดวงกมลยลงามยามลมหวนหอมอบอวลทวนลมชมยามหายยลเอมอรอรชรนอนแนบกายนวลนางอายเลยอดชมยามลมเบา ที่มา: pureexe on https://github.com/veer66/wordcut/issues/4