final Backdrop T&L

การสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง Innovation in Teaching and Learning [KNIT]

สถาบันคลังสมองแห่งชาติจัดงานสัมมนาในวันที่ 5-6 ก.ย. 2559 มีรายละเอียดตามนี้: http://www.knit.or.th/th/node/196 ผมและ อ.สกล จะเข้าร่วมงานนี้ แล้วจะมาเขียนสรุปเรื่องน่าสนใจให้ทุกท่านครับ ไฟล์จดบันทึกโดย Mock 160905 KNIT Seminar Day 1 (with Prof James) 160906 Dr Sompaiboon Actor-Teacher 160906 Prof James part2 160908-knit-report-form  

Screenshot 2016-08-31 10.08.11

KM Meeting: R ไรหว่า? — รู้จักกับ R

พรุ่งนี้ผมจะจัด KM workshop เล็กๆ เพื่อแนะนำให้ท่านรู้จักกับ R เครื่องมือสุดฮอตของชาว Data Science ซึ่งจัดขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีพื้นฐาน R หรือการเขียนโปรแกรมใดๆ มาก่อนเลย โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ เวลา: วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 13:00 น. สถานที่: ห้องประชุม ชั้น 11 สถาบันการเรียนรู้ มจธ. ระยะเวลา: อาจจะ 1-2 ชั่วโมง แล้วแต่ความปรารถนาของผู้เข้าร่วมประชุม ถ้าใครมาไม่ได้แต่สนใจ อยากให้จัดรอบสอง โปรดบอกผมด้วยครับ บอกทาง comment หรือด้วยวาจาก็ได้ ขอบคุณครับ 🙂 – mock

สุภาษิตสอนหญิง

มีสลึงพึงประจบให้ครบบาท……. คนสมัยได้เรียนเขียนอ่านสุภาษิตสอนหญิง ของท่านสุนทรภู่ กวีเอกของไทยสมัยรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๔ ที่องค์การยูเนสโกยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ จะต่อกลอนบทนี้ได้ …….อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน ไม่ควรซื้อก็อย่าไปพิไรซื้อ ให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งคาวหวาน เมื่อพ่อแม่แก่เฒ่าชรากาล จงเลี้ยงท่านอย่าให้อดระทดใจ กลอนของท่านสุนทรภู่ เมื่ออ่านจะได้อรรถรสทางภาษาไม่รู้ลืม และได้บทสอนใจให้เป็นคนมีกตัญญูกตเวที คนโบราณนำมาถอดเป็นภาคปฏิบัติสอนลูกหลานให้หยอดกระปุกออมสิน ซึ่งขณะเป็นเด็กก็ได้แต่หยอดกระปุก เต็มเมื่อไหร่ก็นำไปฝากธนาคารออมสิน เป็นความภูมิใจวัยเด็ก เมื่อเป็นผู้ใหญ่ทำงานได้เองไม่ได้หยอดกระปุก แต่ได้ความคิดว่า การสอนของคนโบราณแค่เรื่องให้เด็กหยอดกระปุก จะได้ outcome หลายประการ :- ฝึกการรู้จักใช้เงินให้เหลือในแต่ละวัน เพื่อหยอดกระปุกทุกวัน ฝึกการมีวินัยทำอย่างสม่ำเสมอ จะเป็นนิสัยการออม ฝึกให้รู้จักรอคอย อยากได้อะไรจะใช้เงินที่หยอดกระปุกไว้ ไม่แบมือขอพ่อแม่ กลอนแต่ละบรรทัดมีความหมายอย่างลึกซึ้ง หากอ่านทั้งบทจะยิ่งได้ทราบว่าเป็นสุภาษิตที่ไม่มีวันล้าสมัย ไม่ต้องเป็นหญิงก็อ่านได้ ศิวะทัศน์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

Program learning outcome ของวิชาพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ทำอย่างไรที่จะวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างชัดและเห็นตรงกันกับคณะต่างๆ ผลลัพธ์การเรียนรู้ควรเป็นอย่างไร ความเก่งจะแสดงออกมาได้อย่างไร ควรจะมีแกนหลักในการสอนทางคณิตศาสตร์แล้วก็มีความต้องการของภาควิชา ทางคณะวิทยาศาสตร์ได้สำรวจคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย เช่น วิศวะ สถาบันหุ่นยนต์ภาคสนาม และพบว่ามีเนื้อหาบางเรื่องที่ทางคณะต้องการและไม่ต้องการ ตอนนี้ได้ผลตอบกลับมาในรายระดับภาค ครุศาสตร์มีการเรียนสองกลุ่ม คือ เรียนกับวิศวะ อีกกลุ่มเรียนกับครุศาสตร์ กลุ่มที่เรียนกับวิศวะจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะนศ.จะตกมาก ในส่วนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีมีปัญหาเรื่องเนื้อหาสักเท่าไหร่ แต่ทางคณะอยากเพิ่มเรื่อง Application ส่วนทางสถาบันหุ่นยนต์ภาคสนาม มีระบบติดตามนักศึกษาตลอด เช่น สำรวจนักศึกษาออนไลน์ นศ.มีทัศนคติที่ดี สิ่งที่สถาบันขอคือ อยากให้มีการบูรณาการกับวิชาพื้นฐาน ถ้าทำอะไรพิเศษกับหลักสูตรหนึ่งจะกระทบกับคณะอื่นที่เรียนร่วมกัน การสอนจะมีสอนประมาณ 4 ชม. เผื่อว่าจะมีการทำกิจกรรม ส่วนวิชาฟิสิกส์ มีการปรับเนื้อหาค่อนข้างยากเพราะต้องตรงตามการควบคุมทางวิชาชีพของวิศวกร บางส่วนต้องตอบคำถามทาง Soft-skill มีการปรับเทคนิคการสอนเช่น ทางสถาบันหุ่นยนต์ภาคสนาม มีการสอนในรูปแบบ Active learning และพบว่ามีสาเหตุหลายปัจจัยทั้งในเรื่องของความรู้พื้นฐานยังไม่พร้อม นศ.เจอเรื่อง Dif และ Integrate ทางคณิตศาสตร์ได้ช่วยปรับพื้นฐาน ควรเรียนสองเรื่องนี้ให้จบสิ้นก่อนสอบกลางภาค ควรมีการใช้ TA เข้ามาช่วย ตอนนี้ได้มีการวิจัยจาก LI และ GEO โดยให้เด็ก…

Screenshot 2016-08-29 22.20.38

ปัญหา URL ภาษาไทยของ WordPress

ทุกข์ ในการติดตั้ง WordPress แบบโฮสต์เอง มักจะเกิดปัญหาขึ้นอย่างหนึ่งคือเวลากดดู post ทีมี title เป็นภาษาไทย จะพบกับหน้า error, not found แต่ปัญหานี้ไม่พบใน post ทีมี title เป็นภาษาอังกฤษ หมุทัย ถ้าผู้ใช้เขียน post title เป็นภาษาไทย WordPress มันจะสร้าง Permalink ให้อัตโนมัติโดยมีภาษาไทยอยู่ใน URL (ส่วนขวาสุดของ URL นี้เรียกว่า slug) นี่อาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดพลาด เพราะมีบางอย่างในระบบไม่ชอบ URL ภาษาไทย ซึ่งอาจจะเป็นที่ browser, encoding ของ server, MySQL database ฯลฯ

สาระจากการประชุม GENEDU เรื่อง Soft skill

ในที่ประชุมได้มีการพูดถึงการวัด Soft skill โดยทางสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไปกำลังทำ Rubric ในการวัดประเมิน แต่ยังไม่เสร็จเรียบร้อย ซึ่งการวัดนี้สามารถเชื่อมโยงกับภาควิชาถ้ามีมาตราวัดเดียวกัน อีกส่วนหนึ่งคือ ระดับการวัดนี้สามารถส่งต่อไปยังภาควิชา ตัวเครื่องมือที่จะใช้วัดและคนวัดก็ต้องมีความน่าเชื่อถือ ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรวัดและประเมินผล Soft skill ด้านจิตอาสาที่เน้นการประเมินผ่านการสังเกตผ่านการทำกิจกรรรม การทำงาน หรือโครงการมากกว่าที่ใช้ข้อสอบวัด แต่ในกรณีที่มีจำนวนนักศึกษาจำนวนมาก อาจจะใช้แบบวัดเป็นข้อคำถามปลายเปิด-ปลายปิด เข้ามาช่วยเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการอธิบายได้ โดยต้องปรับข้อคำถามให้สอดคล้องกับบริบทของกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ อาจารย์ที่ปรึกษาต้องใกล้ชิดกับนักศึกษามากและรู้จักนักศึกษาเป็นรายบุคคล

ประชุม GenEdu

ในที่ประชุมได้มีการพูดถึงการวัด Soft skill โดยทางสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไปกำลังทำ Rubric ในการวัดประเมิน แต่ยังไม่เสร็จเรียบร้อย ซึ่งการวัดนี้สามารถเชื่อมโยงกับภาควิชาถ้ามีมาตราวัดเดียวกัน อีกส่วนหนึ่งคือ ระดับการวัดนี้สามารถส่งต่อไปยังภาควิชาเพื่อใช้ในการประเมินต่อ ตัวเครื่องมือที่จะใช้วัดและคนวัดก็ต้องมีความน่าเชื่อถือ ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรวัดและประเมินผล Soft skill ด้านจิตอาสาที่เน้นการประเมินผ่านการสังเกตผ่านการทำกิจกรรรม การทำงาน หรือโครงการมากกว่าที่ใช้ข้อสอบวัด แต่ในกรณีที่มีจำนวนนักศึกษาจำนวนมาก อาจจะใช้แบบวัดเป็นข้อคำถามปลายเปิด-ปลายปิด เข้ามาช่วยเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการอธิบายได้ โดยต้องปรับข้อคำถามให้สอดคล้องกับบริบทของกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ อาจารย์ที่ปรึกษาต้องใกล้ชิดกับนักศึกษามากและรู้จักนักศึกษาเป็นรายบุคคล

Screenshot 2016-08-26 11.05.23

บันทึกการเดินทาง: ตะลุย MyEVA บน Mac OS

MyEVA คือระบบประเมินผลงานของพนักงานสายวิชาการ ที่ใช้กันภายใน มจธ. ระบบนี้ทำงานได้บน Internet Explorer บางรุ่นเท่านั้น ผู้เขียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่สองเครื่อง เครื่องที่ทำงานเป็น Mac Mini และเครื่องส่วนตัวเป็น Macbook Pro (รุ่นเก่า ราวปี 2010) ก่อนจะเริ่มใช้ MyEVA ได้ ผู้เขียนจะต้องหาคอมพิวเตอร์ที่เป็น Windows มาใช้เสียก่อน ในคราวนี้ผู้เขียนตัดสินใจที่จะทดลองใช้วิธีการของ virtual machine ขั้นตอนที่ 1: download และติดตั้ง virtual box https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads เลือกตัวที่เขียนว่า VirtualBox 5.1.4 for OS X hosts amd64 ขั้นตอนที่ 2: download Windows 10 64bit https://download.kmutt.ac.th/software/v2/download2.php ขั้นตอนที่ 3: ลง Windows 10 ใน…

14088523_10101149734065559_784633392758110796_n

มาโตรชก้า ตุ๊กตาแม่ลูกดก บนเวทีคอมพิวเตอร์โอลิมปิก

ของฝากยอดฮิตของคนที่มาเยือนรัสเซียคือตุ๊กตา “มาโตรชก้า” ซึ่งมีเอกลักษณ์เป็นตุ๊กตาใหญ่-เล็กหลายตัวซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆ ความหมายโดยนัยของตุ๊กตาชนิดนี้ถูกตีความแตกต่างกันไปหลายประการ บ้างก็ว่าหมายถึงความอยู่ยงคงกระพัน บ้างก็ว่าหมายถึงการที่สิ่งต่างๆ มักมีเบื้องหลัง ลับลมคมใน ไม่เป็นไปอย่างที่เห็นภายนอก บ้างก็ตีความถึงการเขียนโปรแกรมแบบเวียนบังเกิด (recursion) ซึ่งเป็นหนึ่งในเพลงกระบี่สำคัญของ “นักกีฬา” ไทย “กีฬา” ที่กล่าวถึงคือการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 28 ณ เมืองคาซาน สาธารณรัฐทาทาร์สถาน ประเทศรัสเซีย มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 308 คน จาก 81 ประเทศทั่วโลก “ทัพนักกีฬาไทย” คว้ารางวัล 1 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง พวกเขาคือ น้องชาร์ป น้องบอส น้องฟลุค และน้องจัมพ์ คนที่ได้เหรียญเงินคือน้องชาร์ป นับเป็นเหรียญเงินเหรียญที่สองที่เขาเคยคว้าให้กับประเทศไทย

logo

KM Meeting: หัวข้อ “การสอนวิชา GEN”

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “การสอนวิชา GEN” ครั้งปฐมฤกษ์ เพื่อจัดทำเป็น KM จะจัดขึ้นในวันและเวลาต่อไปนี้: วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 สถาบันการเรียนรู้ มจธ. ระยะเวลา: อาจจะ 1-2 ชั่วโมง แล้วแต่ความปรารถนาของผู้เข้าร่วมประชุม

Touch Typing

พิมพ์สัมผัส Touch typing ฟ ห ก ด เอก อา ส ว ปัจจุบันทุกคนใช้แป้นพิมพ์เป็นส่วนใหญ่ หากพิมพ์สัมผัสได้จะทำให้การพิมพ์ข้อความรวดเร็วมาก และไม่ทำให้ผู้พิมพ์ล้า เพราะไม่ต้องดูแป้นพิมพ์ตลอดเวลา อยากชวนให้ลองฝึกพิมพ์สัมผัสด้วยตนเอง ประมาณวันละ 1-2 ชั่วโมง ไม่เกิน 3 สัปดาห์ ท่านจะรู้สึกว่าการพิมพ์สัมผัสง่ายมาก แบบฝึกพิมพ์หาง่ายในเน็ต เลือกได้ตามใจชอบ ที่มาของแบบแป้นพิมพ์เรียกว่า แป้นพิมพ์เกษมณี ผู้คิดค้นคือ คุณสุวรรณประเสริฐ เกษมณี และกระทรวงอุตสาหกรรมใช้เป็นแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ การวางมือแป้นเหย้า (ครั้งแรก) มือซ้าย นิ้วก้อยอักษร ฟ นิ้วนางอักษร ห นิ้วกลางอักษร ก นิ้วชี้อักษร ด มือขวา นิ้วชี้ ไม้เอก นิ้วกลาง สระอา นิ้วนางอักษร ส นิ้วก้อยอักษร ว ผู้ถูกฝึกพิมพ์จะจำขึ้นใจว่า ฟ ห ก…

ปรัชญาแห่งมด

เราชาวบางมด ควรรู้จักมด และนำข้อคิดจากมดมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต The Ant Philosophy ปรัชญาแห่งมด by Jim Rohn 1. Ants never quit มดไม่เคยละความพยายาม “จงอย่าละความพยายามในการหาหนทางสู่สิ่งที่หมาย” 2. Ants think winter all summer มดคิดถึงฤดูหนาวตลอดฤดูร้อน “ตระหนักความเป็นจริง และเตรียมรับกับเหตุการณ์ในอนาคต” 3. Ants think summer all winter มดคิดถึงฤดูร้อนตลอดฤดูหนาว “จงมองทุกสิ่งเชิงบวกตลอดเวลา” 4. Ants think “all – you – possible – can” มดคิดทุ่มเททุกสิ่งเท่าที่สามารถ “จงพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเต็มกำลัง” สรุป อย่ายอมแพ้ – มองไปข้างหน้า – มองโลกในแง่ดี – ทำเต็มความสามารถ ………………. Siwatas…

1365432000-IMG7227-o

Back to the origin จุดเริ่มต้น พ่อมดแฮรี่ พอตเตอร์ ;))

พร้อมจะเดินทางสู่ดินแดนของเหล่าพ่อมดแม่มดน้อยในตำนานกันหรือยังครับ ถ้าพร้อมแล้วมาจับจองที่นั่งกันเถอะ ด้วยรถพิเศษที่จะพาทุกท่านย้อนเวลาไปสู่จุดเริ่มต้น จุดกำเนิดของมหากาพย์ นิทานก่อนนอนปรัมปรา ที่ครั้งหนึ่งต้องอดตาหลับขับตานอนอ่านให้จบ จะได้เอาไปคุยกับเพื่อนได้ว่าตอนต่อไปจะเป็นอย่างไร ที่ครั้งหนึ่งต้องเสียเงินจองหนังสือล่วงหน้าเป็นเดือน เพื่อให้ได้มา ที่ครั้งหนึ่งเก็บเงินหยอดกระปุก รอวันหนังสือออกมา หนังสือที่เราโตไปกับตัวละครในเรื่อง ผจญภัยไปกับพวกเขา เอาใจช่วยเขาต่างๆ นานา สภาพสถานที่ถ่ายทำ ที่ถูกแปลสภาพให้กลายมาเป็นสถานที่ที่รับคนที่มีความฝันเดียวกันกับตัวละครที่เขารัก ตัวละครที่เขาเกลียด จุดเริ่มต้นของพ่อมดน้อยแฮรี่ พอตเตอร์ กำลังจะเปิดม่านแว้ววว ถ้าอเมริกามีสวนสนุกแฮรี่พอตเตอร์ อังกฤษจะยอมได้อย่างไรในฐานะผู้ให้กำเนิด The Making of Harry Potter ที่ๆ จะเปิดเผยทุกความลับ ทุกรายละเอียดว่าของ แฮรี่ พอตเตอออออออออออร์ สิ่งแรกที่เจอ เมื่อก้าวเท้าเหยียบย่ำเข้าไปใน สถานที่สร้างแฮรี่ พอตเตอร์ ที่ตอนนี้ ถูกแปรเปลี่ยนเป็น สถานที่เยี่ยมชมการถ่ายทำ คือ ภาพขนาดยักษ์ ของตัวละครนั่นเอง 😉 ยังจำกันได้ไหมเอ่ย ว่าเขาคือใคร ??   อ่านเพิ่มเติมได้ที่: http://pantip.com/topic/30348192 Back to the origin จุดเริ่มต้น…

สาระหน้ารู้เกี่ยวกับการจัดความรู้ในเกณฑ์ของ Edpex

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ: สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการสินทรัพย์ทางความรู้ของสถาบัน รวมทั้งสารสนเทศ และโครงสร้างของเทคโนโลยีสารสนเทศ (45 คะแนน) [กระบวนการ] อธิบายวิธีการจัดการและเพิ่มพูนสินทรัพย์ทางความรู้และวิธีการเรียนรู้ของ สถาบัน รวมทั้งวิธีการที่ทำให้มั่นใจว่าคุณภาพและความพร้อมของข้อมูลสารสนเทศซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์และโครงสร้างของเทคโนโลยีสารสนเทศตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานของบุคลากร ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นโดยตอบคำถามต่อไปนี้ ก. ความรู้ของสถาบัน (1) การจัดการความรู้ สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความรู้ของสถาบันสถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการ ● รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร ● ผสมผสานและหาความสัมพันธ์ของข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อสร้าง องค์ความรู้ใหม่ ● ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ ระหว่างสถาบันกับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ● รวบรวมความรู้และถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการสร้าง นวัตกรรมและในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (2) การเรียนรู้ระดับสถาบัน สถาบันใช้ความรู้และทรัพยากรอย่างไร เพื่อให้การเรียนรู้ฝังลึกเข้าไป ในวิถีการปฏิบัติงานของสถาบัน ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (1) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ สถาบันมีวิธีการจัดการอย่างไรในการทวนสอบและทำให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ในสถาบันมีคุณภาพ สถาบันมีวิธีการจัดการอย่างไรในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศเชิงอิเล็กทรอนิกส์และในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความแม่นยำ ถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน (2)…

Artwork-page-image-hi-res

การเตรียม artwork ก่อนส่งพิมพ์

หลายๆคนอาจจะเคยมีปัญหา เวลาส่งงานให้ทางร้านพิมพ์เอกสาร ไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์ โบร์ชัว นามบัตร ฯลฯ แล้วงานพิมพ์ออกมาไม่ตรงตามที่ออกแบบไว้ เช่น ภาพไม่ชัด สีเพี้ยน ตัวหนังสือเพี้ยน ฯลฯ จนบางครั้งถึงขั้นมีปากเสียงกับทางร้านเลยก็เป็นได้ เพราะเอกสารที่พิมพ์นั้นสั่งพิมพ์จำนวนหลายชุด และผิดพลาดไปในคราวเดียว หรือบางคนไม่เข้าใจในหลักของการพิมพ์ บ่นว่าร้านพิมพ์เรื่องเยอะ คำถามที่มักจะเจอบ่อยๆ เช่น คุณใช้ font อะไร ได้ create outline หรือยัง, ภาพที่ให้มาไม่ชัด ต้องมีความละเอียด 300 pixels ฯลฯ นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรทำความเข้าใจและตรวจสอบก่อนส่งร้านพิมพ์ 6 ขั้นตอน ที่ควรตรวจสอบก่อนส่งร้านพิมพ์ (ในที่นี้ขออธิบายจากงานออกแบบโดยใช้โปรแกรม Adobe Illustator) 1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารงานพิมพ์ ว่ารูปแบบเป็นไปตามความต้องการหรือไม่ พิมพ์ตกหล่นหรือไม่ 2. ตั้งค่า artwork เป็นโหมดสี CMYK สำหรับงานพิมพ์เอกสารนั้นจะใช้ระบบการพิมพ์แบบผสมสี CMYK ซึ่งย่อมาจากสี Cyan (ฟ้าอมเขียว) Magenta (แดงอมม่วง)…

student-engagement-460-345

แนวคิดและงานวิจัยด้าน Student Engagement

Student Engagement คือการนำเสนอสองประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประเด็นแรกคือนำเสนอปริมาณเวลาที่นักศึกษาใช้ในกิจกรรมต่างๆหรือเวลาที่ใช้ในการเรียนและการศึกษาระหว่างการอยู่ที่มหาวิทยาลัย ประเด็นที่สองคือมหาวิทยาลัยได้มีการจัดเตรียมแหล่งทรัพยากรหรือมีการจัดการหลักสูตรและเพิ่มโอกาสในการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับนักศึกษามากน้อยเพียงใด ซึ่งข้อมูลนี้ผ่านการศึกษาเป็นเวลา 10 ปี เพื่อเชื่อมโยงไปถึงการเรียนรู้ของนักศึกษา (About NSSE, What is student engagement :http://nsse.iub.edu/html/about.cfm)

Screenshot 2016-08-23 16.11.13

เทคนิคการจัดไฟสำหรับการถ่ายวิดิโอ

จัดไฟอย่างไรไม่ให้หน้ามืด?  ลดสัญญาณรบกวนได้อย่างไร? การจัดไฟสามตำแหน่ง: key light, fill light, rim light คืออะไร? แสงสีต่างๆ มีผลต่อมิติของภาพอย่างไร?  เราจะลดเงามืดได้อย่างไร? หาคำตอบได้ในวิดิโอนี้ครับ   อ่านเพิ่มเติมได้ที่: http://celt.li.kmutt.ac.th/wp/index.php/2016/06/30/basic-light/

story-board2

การเขียน Story Board

Story Board คือ การเขียนภาพร่างและข้อความเพื่อกำหนดแนวทางในการทำงานสื่อมัลติมีเดีย เพื่อกำหนดการเล่าเรื่อง ลำดับเรื่องให้เนื้อหากระชับไม่ยืดเยื้อ จัดมุมกล้องและเลือกภาพประกอบที่สำคัญและจำเป็น กำหนดเวลาของแต่ละฉากให้สัมพันธ์กับบทบรรยาย ซึ่งภาพร่างที่วาดไม่จำเป็นจะต้องละเอียดมากแต่ต้องมีองค์ประกอบสำคัญ ดังนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะการวาดภาพมากนัก ข้อดีของการทำ Story Board 1.ทำให้เห็นภาพรวมของสื่อที่จะสร้างและทำให้ทีมงานเข้าใจตรงกัน 2.แสดงลำดับของการดำเนินเรื่องที่ชัดเจนและการเลือกใช้ภาพประกอบที่เหมาะสม 3.ควบคุมปริมาณเนื้อหาและเวลา ให้กระชับไม่ยืดเยื้อเกินไป 4.สามารถตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนของสื่อระหว่างการทำงานและหลังการทำงานได้ 5.สามารถประเมินและขอคำแนะนำจากผู้ใช้งานสื่อได้ก่อนที่จะลงมือทำ ขั้นตอนการทำ Story Board สิ่งสำคัญที่ควรมีใน Story Board – ตัวละคร สิ่งของ ท่าทางที่ตัวละครต้องทำภายในฉาก – มุมกล้อง ฉาก หรือภาพประกอบ ที่สำคัญต่อเนื้อเรื่องหลัก – บทบรรยาย บทพูด หรือเสียงประกอบอื่นๆ หลังจากสรุปแนวคิด โครงเรื่อง และทำบทบรรยายเสร็จ ให้นำบทบรรยายมาวาดให้เป็น Story Board ซึ่งปัจจุบันจะมี Template สำหรับการวาด Storyboard บนสื่อออนไลน์จำนวนมากที่นำมาใช้ได้เช่น http://www.educationworld.com/tools_templates/template_strybrd_8panels.doc http://reggiewolfpro.deviantart.com/art/Free-Storyboard-Template-32783552 ขั้นตอนวาด Story Board หลังจากหา Template ของ Story Board…

Screenshot 2016-08-23 12.34.23

รูปแบบการจัดการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในรายวิชา GEN441 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

บทคัดย่อ: รายวิชา GEN441 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี มีเนื้อหามุ่งให้ผู้เรียนเข้าใจวิถีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เข้าใจความสัมพันธ์ของผู้คนและสิ่งแวดล้อมที่หล่อ หลอมให้เกิดวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจวิถี การดาเนินชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลาย และสามารถวิพากษ์ความแตกต่างของวัฒนธรรมดั้งเดิมและวัฒนธรรม ใหม่ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายได้อย่างสันติสุขผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในรายวิชาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และวิเคราะห์ผลความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อระดับความรู้ด้านวัฒนธรรม ที่ได้รับ แบ่งการศึกษาออกเป็น 1) ขั้นออกแบบการจัดการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2) ขั้นวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อระดับความรู้ด้านวัฒนธรรมที่ได้รับจากกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม เก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่ตอบแบบประเมินการเรียนรู้ จานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 92.2 จากนักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษาที่ 1/2558 จานวน 154 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา วิเคราะห์ผลจากข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการ จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใช้แนวคิด Place-based Learning ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานที่ จริง และศึกษาข้อมูลจากแหล่งวัฒนธรรม จานวน 6 เส้นทาง โดยสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านการนาเสนอใน ชั้นเรียนและนาเสนอในรูปแบบนิตยสารออนไลน์ได้ดี…

eeg-methode

คลื่นสมองกับการเรียนรู้

คลื่นสมอง โดยทั่วไปจะหมายถึง Electroencephalography (EEG) ซึ่งเป็นการตรวจจับความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ผิวหนังบริเวณศีรษะ ความต่างศักย์นี้เกิดจากการทำงานด้วยการส่งสัญญาณไฟฟ้าระหว่างกันของเซลล์ประสาทจำนวนมากในสมองส่วนที่ใกล้กับขั้วไฟฟ้าที่เราใช้ในการวัด คลื่นสมองนี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งทางการแพทย์และการวิจัย ในปัจจุบันยังได้มีการประยุกต์นำคลื่นสมองนี้มาใช้สั่งการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้ด้วย คลื่นสมองสามารถแบ่งเป็น 6 ประเภท ตามความถี่ของคลื่นได้ดังนี้ Delta wave มีความถี่อยู่ในช่วง 0 – 4 เฮิรตซ์ คลื่นประเภทนี้จะปรากฏในขณะที่เราหลับลึก หรือที่เรียกว่า การนอนในช่วง Non-rapid eye movement ในขั้นที่ 3 และ 4 การหลับลึกจึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า Slow-wave sleep Theta wave มีความถี่อยู่ในช่วง 4 – 7 เฮิรตซ์ จะพบคลื่นสมองประเภทนี้มากในเด็กเล็ก สำหรับในเด็กโตและวัยผู้ใหญ่ คลื่นสมองชนิดนี้จะปรากฏเมื่อกำลังมีสมาธิ ครึ่งหลับครึ่งตื่น หรือในการนอนหลับที่ไม่ใช่การหลับลึก Alpha wave มีความถี่อยู่ในช่วง 7.5 – 12.5 เฮิรตซ์ พบที่สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็น และจะเกิดเมื่อมีการผ่อนคลายด้วยการหลับตา และคลื่นสมองชนิดนี้จะลดลงเมื่อลืมตาหรือนอนหลับ…

n20131127145954_882793

ตะไคร้ให้ความคิด

วันหนึ่งซื้อตะไคร้มาต้มกินแก้ท้องขึ้น  6-7 ต้น  ต้มไป 3 ต้น เหลือ 4  ต้น ด้วยความเสียดายจับมาแช่น้ำในแก้ว แล้วก็ลืมไป 3 วัน นึกได้ไปดูอาการ ดีใจที่ตะไคร้ทั้ง 3 ใบยาวเกือบคืบ ส่วนหัวที่อยู่ในน้ำมีรากสีขาวงาม  ส่วนอีกหนึ่งไม่งอกราก ใบกาบนอกเปลี่ยนสีเป็นน้ำตาลอ่อนแห้งๆ   ท่าทางไม่รอด พิจารณาแล้วต้องลองช่วยชีวิต โดยลอกกาบนอกออก 1-2 ใบ เหลือชั้นในสีขาว  แยกแช่น้ำต่างหาก รออีก 3 วัน ได้ผล ต้นหนึ่งเดียวงอกทั้งรากและใบเกือบทันรุ่นพี่ทั้งสาม  นำลงดินได้ การปลูกตะไคร้ก็ทำมาหลายครั้ง  บางครั้งก็ตาย ไม่ได้ผล ทั้งๆ ที่ใครๆ คิดว่าธรรมดามาก ตะไคร้ขึ้นง่าย ตายยาก ตะไคร้ 4 ต้น ให้ความคิด จะทำอะไรต้องใส่ใจในสิ่งนั้น ต้องติดตามผลอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้ ต้นไม้แม้ชนิดเดียวกันก็ไม่เจริญเติบโตได้เท่ากัน เปรียบเหมือนนิสัยคนแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน นำมาปรับใช้ในการสื่อสารกับผู้คน  แต่ละคนใช้วิธีการต่างกัน ทำให้เข้าใจคนอื่นมากขึ้น ศิวะทัศน์  บันทึก 22 สิงหาคม…

Natalie Yr_3

เทคนิคการใช้บันทึกการเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนการสอน

เทคนิคหนึ่งที่สามารถประเมินเพื่อการพัฒนา (Formative  Assessment)  ทางด้านความรู้ และความสามารถในการคิด และทัศนคติของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอน คือ  บันทึกการเรียนรู้  โดยผู้เรียนจะมีโอกาสได้เขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้และประสบการณ์ส่วนตัว ฝึกบันทึกความก้าวหน้า การแสดงความคิด และความเข้าใจของตนเอง เป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทำความเข้าใจเนื้อหาวิชา ช่วยเพิ่มการเรียนรู้  นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นสื่อในการสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน  บันทึกการเรียนรู้ที่ใช้บ่อยในการจัดการเรียนการสอนได้แก่   –  อนุทินการเรียนรู้ (Learning Journals) เป็นการเขียนบรรยายความรู้สึก ความคิดเห็นหรือประสบการณ์ส่วนบุคคลเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนว่าได้เรียนรู้ อะไรบ้างและคิดต่อเรื่องนั้นอย่างไร โดยผู้เรียนได้บูรณาการความรู้ใหม่และความรู้ที่ได้รับเพื่อช่วยให้เกิดการ คิดสะท้อนและช่วยผู้เรียนว่าสิ่งที่เรียนรู้คืออะไร   รูปภาพจากเว็บ http://nauemon.blogspot.com/   –  บันทึกการเรียนรู้ (Learning Logs) เป็นการเขียนบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากเนื้อหา ในบทเรียนความรู้ วิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการที่ได้จากการเรียนรู้ของตน โดยบันทึกการเรียนรู้ประเภทนี้เป็นเครื่องมือที่สะท้อนการเรียนรู้ของผู้ เรียนและค้นพบปัญหาการเรียนรู้  รวมทั้งเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เรียนรู้กับประสบการณ์เดิม รูปภาพจากเว็บ  http://www.learninglogs.co.uk/buildinglearningpower.htm   –  บันทึกการเรียนรู้แบบโต้ตอบสองทาง (Double-Entry Responses Learning Logs) เป็น การเขียนบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยบันทึกความรู้ ความคิด ความรู้สึกส่วนตัวลงในสมุด แล้วมีการเขียนโต้ตอบไปมาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน โดยมีตัวอย่างของการเขียนบันทึกของเบลเลนก้า เจมส์ ความเหมือนระหว่างอนุทินการเรียนรู้…

ask-the-right-questions-640x360

Do you ask the right question?

เราพูดกันมากโดยทั่วไปว่าการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพควรเน้นให้ผู้เรียนฝึกคิด ฝึกปฏิบัติเแก้โจทย์ปัญหาที่ท้าทายเพื่อพัฒนาความคิดขั้นสูง (upper level of Bloom’s taxonomy) ไม่ใช่ด้วยการเน้นทดสอบว่านักเรียนจดจำเนื้อหาได้หรือไม่ กล่าวอย่างง่ายคือควรกระตุ้นให้ผู้เรียนทำความเข้าใจ ใช้ความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ ประเมินค่า หรือใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อจะตอบโจทย์ปัญหาเหล่านั้น เหล่านี้สื่อถึงการเรียนเพื่อนำไปใช้ มิใช่เพียงเรียนเนื้อความรู้และจดจำได้ในระยะสั้น ส่วนครูจะทำหน้าที่ช่วยให้คำแนะนำในกระบวนการพัฒนาทักษะการคิดนั้นๆ Ask the right questions… การใช้คำถามเป็นเทคนิคสำคัญในการแสวงหาความรู้ และเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการเรียนรู้  การตั้งคำถามที่ดีช่วยให้ผู้สอนทราบว่าผู้เรียนยังต้องการความรู้หรือขาดความเข้าใจในส่วนใดและต้องการคำชี้แนะอย่างไรบ้าง การตั้งคำถามที่ดีเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความคิดนั้น ผู้สอนควรวางแผนล่วงหน้าว่าจะใช้คำถามเพื่อวัตถุประสงค์การเรียนรู้ใด คำถามรูปแบบใดที่จะสอดคล้องกับเนื้อหาสาระและเป้าหมายของการเรียนรู้นั้นๆ ซึ่งวัตถุประสงค์การเรียนรู้แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ผู้สอนต้องรู้ว่าอะไรที่ต้องการให้นักศึกษาได้พัฒนาการเรียนรู้ เน้นที่ “ความรู้” (Cognitive domain) “ทัศนคติ” (Affective domain) หรือ “การแสดงพฤติกรรม การกระทำ” (Psychomotor domain) ในบล็อกนี้ขอกล่าวถึงการออกแบบคำถามที่ดีในกรณีของมิติความรู้ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบคำถามที่ดี ประกอบด้วย ผู้สอนต้องตอบตนเองได้ว่าคำถามนั้นส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไร คำถามนั้นๆ สัมพันธ์กับ “ความรู้” ในมิติใด หากอ้างอิงกรอบแนวคิดของ Anderson &…

glassorb1

ยิ่งเรียนยิ่งไม่รู้

ยิ่งเราเรียนมากขึ้น เรารู้มากขึ้น เราก็จะยิ่งพบสิ่งที่เราไม่รู้มากขึ้น หากเปรียบการที่เราเรียนรู้มากขึ้นเป็นการยาวขึ้นของรัศมีทรงกลม สิ่งที่เรารู้ก็เปรียบดังพื้นที่ผิวของทรงกลมที่เพิ่มขึ้น แต่สิ่งที่เราไม่รู้นั้นเปรียบดังปริมาตรของทรงกลมนั้น ยิ่งวงกลมใหญ่ขึ้นอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ผิวต่อปริมาตรก็ยิ่งลดลง นั่นก็คือยิ่งเรารู้มากเท่าไรเราก็จะพบสิ่งที่เราไม่รู้มากยิ่งขึ้นไปอีก นี่คือหลักของการยิ่งเรียนยิ่งไม่รู้ Photo credit: http://smg.photobucket.com/user/PrayciousAnjel/media/Fantasy%20Crests/Fantasy%20Orbs/glassorb1.png.html

การผวนคำ ในมุมมองแบบคณิตศาสตร์

การผวนคำเป็น operation ระหว่างพยางค์สองพยางค์ โดยการผวนคำนั้นมีสองแบบด้วยกัน  การผวนแบบที่หนึ่งคือการสลับเสียงสระ เสียงวรรณยุกต์ และเสียงตัวสะกด ระหว่างพยางค์สองพยางค์โดยดำรงไว้ซึ่งเสียงพยัญชนะต้น ตัวอย่างเช่น [แม้ว, ปู] = มู, แป๊ว   Symmetry ของการผวนคำแบบที่หนึ่งนั้นมี 3 แบบ ได้แก่ 1. Anti-symmetry เกิดจากการผวนสองพยางค์ที่มีเสียงพยัญชนะต้นเหมือนกัน แต่มีเสียงสระ เสียงวรรณยุกต์ หรือเสียงตัวสะกด แตกต่างกันทำให้ผลของการผวนนั้น equivalent กับการสลับสองพยางค์ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น [ตู่, เต้น] = เต้น, ตู่ 2. Symmetry เกิดจากการผวนสองพยางค์ที่มีเสียงสระ เสียงวรรณยุกต์ และเสียงตัวสะกด เหมือนกัน แต่เสียงพยัญชนะต้นแตกต่างกันทำให้ผลของการผวนนั้น equivalent กับการไม่ผวน ตัวอย่างเช่น [กี้, ขี้] = กี้, ขี้ 3. Super-symmetry เกิดจากการผวนสองพยางค์เดียวกัน ตัวอย่างเช่น [มาร์ค, มาร์ค] …