Authentic-01

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment)

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) โดย ผศ. ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรียบเรียงโดย ทีม CELT Assessment กับ Evaluation ต่างกันอย่างไร เมื่อพูดถึงการประเมิน เรามักเกิดความสับสนหรือเข้าใจผิดระหว่างคำว่า Assessment กับ Evaluation โดยทั้งสองคำนี้มีความแตกต่างกันที่วัตถุประสงค์ของการประเมิน ดังนี้ Evaluation คือ การประเมินด้วยการตัดสินจากคุณภาพ ที่ได้จากการวัด และเปรียบเทียบกับเกณฑ์ (Criteria) ที่กำหนด เพื่อประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนว่าบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการหรือไม่ มากน้อยเพียงใด Assessment คือ การประเมินจากการเพิ่มคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนรู้ว่าตนเองสามารถทำอะไรได้ และมีแนวทางการพัฒนาต่อไปได้อย่างไร การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงนั้น ภาระงานของผู้เรียนที่ผู้สอนให้ไปจะต้องสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตจริงมีความหมาย และเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของผู้เรียน ซึ่งในหนังสือ ตำราส่วนใหญ่ ต่างยอมรับว่า “วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงเป็นวิธีที่ดีที่สุด” ตัวอย่างการประเมินทั่วไปและการประเมินตามสภาพจริง ในการประเมินทั่วไป เมื่อต้องการประเมินผลการเรียนจะต้องหยุดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสอบประเมินผลการเรียน แต่สำหรับการประเมินตามสภาพจริง การประเมินผลไม่จำเป็นต้องหยุดการเรียนการสอน แต่สามารถประเมินผลในระหว่างการเรียนการสอน ในการประเมินทั่วไป ผู้เรียนจะทราบผลคะแนนจากการประเมินผลการเรียน…

เป้าหมาย_page

ชีวิต กับ เป้าหมายที่เขียนลงบนกระดาษเมื่อวันปีใหม่

This is an embedded Microsoft Office presentation, powered by Office. ชีวิต กับ เป้าหมายที่เขียนลงบนกระดาษเมื่อวันปีใหม่ โดย ผศ. ดร.สุภโชค ตันพิชัย รองผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ ปีนี้อยากจะลดน้ำหนักให้ได้ 10 กิโล ปีนี้ตั้งเป้าจะอ่านหนังสือพัฒนาตนเองให้ได้ 10 เล่ม ปีนี้จะออกไปท่องโลกกว้าง 3 ครั้ง ปีนี้จะออกกำลังกายวันละ 30 นาทีทุกวัน บางครั้งเป้าที่วางไว้มันก็เป็นจริง บางครั้งเป้าที่วางไว้มันก็เป็นเพียงแค่คำพูดที่จดลงบนกระดาษที่ไม่มีวันเป็นจริง “การมีเป้าหมายในชีวิตย่อมเป็นสิ่งที่ดี แต่จะทำอย่างไรให้เราไม่ล้มเลิกกลางคัน” ถ้าเราลองมโนว่า การใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันที่เราพยายามจะมุ่งไปสู่จุดหมายที่เราวางไว้ มันก็เหมือนกับการเล่นเกม โดยเฉพาะเกมมาริโอ้ ที่พระเอกใส่เอี้ยมสีแดงต้องตะลุยผ่านด่านมากมาย สู้กับลูกสมุนนานาชนิด เพื่อไปช่วยเจ้าหญิงจากสัตว์ประหลาดที่แสนน่ากลัว มันก็เหมือนกับชีวิตคนเราที่ต้องพยายามฝ่าฟันความยากลำบากเพื่อไปถึงเป้าหมายปลายทาง แต่บังเอิญว่า ในเกม ที่มีหนทางยาวไกลนั้น มันแบ่งเป็นด่านย่อย ๆ ที่ค่อย ๆ เพิ่มความยากและท้าทายขึ้นทีละน้อย เมื่อเราเล่นพลาด ก็เล่นด่านนั้นซ้ำ ๆ ไปจนกว่าจะผ่าน ทำไมล่ะ…

feedforword-01

ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการปรับปรุง (Feed forward)

ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการปรับปรุง (Feed forward) Presented by สุขุมาลย์ หนกหลัง นักวิจัย สถาบันการเรียนรู้ การประเมินเพื่อการปรับปรุงหรือการประเมินระหว่างการเรียน (formative assessment) เป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนในระหว่างกระบวนการเรียนรู้ และช่วยให้ผู้สอนเห็นว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่ ผู้เรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดและมีสมรรถนะที่พึงประสงค์ในระดับใด โดยการประเมินในลักษณะนี้เป็นการประเมินที่เกิดปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้สอนจะมีโอกาสให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่ช่วยกระตุ้นพฤติกรรมของผู้เรียนไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) จึงนับได้ว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เป็นการให้ข้อมูลในลักษณะข้อความ เสียง รูปภาพหรือสัญลักษณ์ หลังจากการประเมินการเรียน เพื่อให้ผู้เรียนทราบว่า ผลการทดสอบถูกต้องหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดอ่อน/ข้อบกพร่องตรงไหนและนำไปสู่การปรับปรุง พร้อมทั้งทำให้ผู้เรียนรับรู้ถึงความก้าวหน้าของตนและเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอีกด้วย หากผู้สอนให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีคุณภาพจะสามารถชี้แจงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจจนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ และหากข้อมูลป้อนกลับที่ผู้เรียนได้รับสามารถชี้ให้เห็นถึงแนวทางในการต่อยอดและพัฒนาชิ้นงานให้ดียิ่งขึ้นจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ความมุ่งมั่นและความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ประสบความสำเร็จจะต้องประกอบไปด้วยคุณลักษณะ 4 ด้าน ดังนี้ 1) การให้ข้อมูลป้อนกลับทันที เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำความเข้าใจที่ถูกต้องได้อย่างต่อเนื่องจากการเรียนในห้องเรียน พร้อมทั้งควรการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึงผู้เรียนทุกคน หากผู้สอนให้ข้อมูลป้อนกลับเฉพาะผู้เรียนบางคนอาจทำให้ผู้เรียนรู้สึกถึงความเหลื่อมล้ำภายในห้องเรียน 2) การให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีคุณภาพ จะช่วยในการพัฒนาผลงานของผู้เรียนในอนาคต หากการให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นเพียงคะแนนเท่านั้นอาจทำให้ความสนใจต่อการประเมินลดลงเนื่องจากผู้เรียนไม่ทราบว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไขในส่วนใดบ้าง 3) การให้ข้อมูลป้อนกลับไม่ซ้ำซ้อนในประเด็นเดียวกัน ในบางครั้งโจทย์ที่ใช้ในการฝึกฝนผู้เรียนอาจมีประเด็นเดียวกันแต่ให้ฝึกฝนจำนวนหลายข้อโดยการให้ข้อมูลป้อนกลับของผู้สอนไม่ควรให้ข้อเสนอแนะที่ย้ำความผิดพลาดซ้ำ 4) การให้ข้อมูลป้อนกลับที่เข้าใจได้ง่าย ไม่วิพากษ์มากเกินไป…

บทความ competency assessment_Page

การประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) คืออะไร ทำไมจึงสำคัญ?

การประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) คืออะไร ทำไมจึงสำคัญ? สาระจากกิจกรรม การประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) โดย คุณสุกฤตา ปรีชาว่อง และคุณขวัญฤทัย รอบุญ Skill Shape Company Limited เรียบเรียงโดย ทีม CELT สมรรถนะ (Competency) คือ กลุ่มของคุณลักษณะใด ๆ ที่อยู่ภายในบุคคล ประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และเจตคติ (Attitudes) ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง (Job Roles) ให้ประสบความสำเร็จและมีความโดดเด่นกว่าคนอื่น ๆ ในเชิงพฤติกรรม องค์ประกอบของสมรรถนะ สมรรถนะประกอบด้วย 3 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย ถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ให้เพื่อนร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถนำความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติงานได้จนเป็นผลสำเร็จ ทักษะ (Skills)…

Design Thinking-01

การผสมผสานหลักการ Design Thinking ในการออกแบบการเรียนการสอน Hybrid

การผสมผสานหลักการ Design Thinking ในการออกแบบการเรียนการสอน Hybrid สาระจากกิจกรรม Design Thinking for Hybrid Teaching Methodologies โดย อ.วรงค์  ถาวระ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการอิสระ เรียบเรียงโดย ทีม CELT ปัจจุบันกระบวนการที่นิยมนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กร ปรับปรุงกระบวนการ หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ก็คือ Design Thinking หรือ “กระบวนการคิดเชิงออกแบบ” โดย Design Thinking  คือ กระบวนการคิดค้นพัฒนาสิ่งใหม่ แก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลัก การนำกระบวนการนี้มาใช้ออกแบบจะทำให้ทราบถึงปัญหา ความต้องการ หรือ Pain point สำคัญ ทำให้วิธีการแก้ไขปัญหา หรือผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้นถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ในบริบทของมหาวิทยาลัยนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นองค์กรที่แสวงหาผลประโยชน์ แต่ก็สามารถนำกระบวนการ Design Thinking นี้มาใช้ได้ทั้งกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การแก้ไขปัญหาการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ตลอดจนการปรับปรุงหลักสูตร วิธีการสอนเพื่อให้ตอบความต้องการของนักศึกษา และการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นได้อีกด้วย ส่วนแนวคิด วิธีการประยุกต์ใช้ Design Thinking มาปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์จะทำอย่างไรได้บ้าง…

1

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนตาม TPACK แบบง่าย ๆ

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนตาม TPACK แบบง่าย ๆ สาระจากกิจกรรม  Designing TPACK-OBE based course for the 21st Century โดย รศ. ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก และดร.จิรัฐิติกาล พิมพ์วิชัย บัวระพันธ์ นักวิจัยและผู้ช่วยวิทยากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เรียบเรียงโดย ทีม CELT ______________________________________________________________________ TPACK (Koehler, Mishra, Kereluik, shin & Graham, 2014) หรือ Technological Pedagogical Content Knowledge คือแนวคิดการบูรณาการที่ใช้ในการออกแบบวิธีสอน ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการตั้งคำถามให้แก่ผู้สอนเวลาออกแบบ อาทิเช่น ผู้สอนจะสอนอะไร มีวิธีสอนอย่างไร ใช้เครื่องมืออะไร มีตัวอย่างประกอบอะไรบ้าง เป็นต้น องค์ประกอบของ TPACK TPACK เกิดจากองค์ประกอบ 3 ด้านที่มีความสัมพันธ์กัน และก่อให้เกิดความสัมพันธ์ 6…

web-celt-thumbnail-cover-km

กิจกรรม New Learning Platform #12 “เรื่องเล่าจากครู….เรียนรู้จากประสบการณ์จัดชั้นเรียนแบบผสมผสาน: Hybrid Learning”

เอกสารบรรยาย เอกสารบรรยาย อ.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์   เอกสารบรรยาย อ.อนวัช พินิจศักดิ์กุล  เอกสารบรรยาย อ.ภาณุ แสง-ชูโต  วิดีโอย้อนหลัง Part 1  Part 2 Part 3 Part 4

Digital ipad mac-01

การจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลด้วย iPad และ Mac สำหรับ iPadOS15

การจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลด้วย iPad และ Mac สำหรับ iPadOS15 โดย คุณภานุวิชญ์ จันทระ Apple Professional Learning Provider (APLP) เรียบเรียงโดย ทีม CELT เทรนการศึกษาในยุคปัจจุบันได้ถูกเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อสอดรับกับวิถีชีวิตและสถานการณ์โลกในปัจจุบัน สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 เป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้ภาคการศึกษาต้องเกิดการปรับรูปแบบการเรียนการสอนอย่างเร่งด่วน โดยการเรียนการสอนนั้นจะไม่ถูกจำกัดแค่ในชั้นเรียน แต่ยังสามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้ เทคโนโลยีจึงเป็นหนึ่งกลไกสำคัญที่สถาบันการศึกษาพยายามผลักดันให้ผู้สอนนำมาปรับใช้ในกระบวนการสอนและการเรียนรู้ 4 หัวใจหลักในการนำเทคโนโลยีไปใช้ ตามแนวคิดของ Apple เชื่อมโยง จัดสรรนักเรียนในแง่ของเครื่องมือค้นหาเพื่อสำรวจเนื้อหาคุณภาพดีที่สุดที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในชีวิต เรียนรู้ร่วมกัน เป็นมากกว่าการประชุมทางไกลหรือการแชร์ข้อมูลออนไลน์ แต่เป็นเรื่องของการร่วมมือเพื่อเป้าหมายร่วมกันจากที่ไหนก็ได้และกับใครก็ได้ คิดสร้างสรรค์ ด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมจินตนาการจะทำให้นักเรียนได้ค้นพบสิ่งใหม่ ๆ หรืออาจทำผิดพลาดซึ่งจะได้เรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหา มีความเฉพาะตัว เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ แสดงมุมมองของแต่ละบุคคลในแบบที่แตกต่างเฉพาะตัว นักเรียนสามารถกำหนดแนวทางการเรียนของตนเองได้ เป็นการปลูกฝังนิสัยความเป็นอิสระและการพึ่งพากันและกัน วิธีค้นหา Application ด้านการเรียนการสอน ผู้สอนสามารถค้นหา Application ใหม่ ๆ บน Appstore โดยมีขั้นตอนดังนี้ เข้าไปที่ App Store ไปที่แถบแอป (Apps)…

Hybrid-01

Hybrid Learning and Assessment as Learning

โดย รศ. ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียบเรียงโดย ทีม CELT ปัจจุบันระบบการศึกษาได้มีการปรับกระบวนการเรียนรู้เป็นแบบ Hybrid มีการใช้ Learning Management System (LMS) เข้ามาช่วยในการจัดการห้องเรียนเป็นพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมออนไลน์ ทั้งการฝากไฟล์การเรียนการสอน การรับ-ส่งงานระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน การทำแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ การดูสื่อดิจิทัลเพื่อทบทวนการเรียน รวมทั้งการเก็บหลักฐาน การติดตามพฤติกรรมเพื่อประเมินผลการเรียนและให้ข้อมูลป้อนกลับ นอกจากนี้อาจใช้ในการออกแบบหลักสูตรและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อีกด้วย แนวคิดด้านการออกแบบการเรียนการสอน             การจัดการเรียนรู้แบบ TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) เป็น Framework หนึ่งที่สามารถนำมาใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ในสภาวะปัจจุบันที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้บูรณาการร่วมกับการสอนมากขึ้น โดยประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ TCK (Technological Content Knowledge) คือ ผู้สอนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย น่าสนใจ และเหมาะสมกับเนื้อหา รวมทั้งสามารถพิจารณาได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศใดที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจเนื้อหาตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective) ที่ตั้งไว้ TPK…

บทความ hybrid learning และการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา_Page

Hybrid Learning และการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา

Hybrid Learning และการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา โดย ศ. ดร.เนาวนิตย์ สงคราม อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียบเรียงโดย ทีม CELT ปัจจุบันสถานการณ์โรคระบาด COVID – 19 ทำให้อาจารย์ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนให้เป็น Online มากขึ้น และทำความรู้จักเครื่องมือหรือเทคโนโลยีช่วยสอนต่าง ๆ เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ อาทิ ZOOM Application จากเดิมที่เป็นเพียงจัด VDO Conference ก็สามารถใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันต่าง ๆ ได้อีกมากมายทั้งการสร้าง Poll หรือสร้าง Quiz เป็นต้น หรือแม้กระทั่งการทำวิจัยด้านการศึกษา การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาที่จะนำมาปรับใช้กับบริบทการเรียนการสอนในปัจจุบันและอนาคต และถึงแม้สถานการณ์ของโรคระบาดจะเริ่มดีขึ้นแต่นวัตกรรมทางการศึกษาก็จะยังคงพัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ โดยปัจจุบันจะถูก เรียกว่า Hybrid Learning  ในบทความนี้ชี้ให้เห็นถึงความหมาย และแนวทางการจัดการสอนแบบ Hybrid Learning  ในปัจจุบัน นิยามและทฤษฎี Hybrid Learning มีคนให้ความหมายไว้หลากหลายรูปแบบตามสัดส่วนของการเรียนการสอนในห้อง (Face to…

ร่ายมนต์-01

ร่ายมนต์สร้างห้องเรียน online ให้มีชีวิต ผ่าน ZOOM

สาระจากกิจกรรมหัวข้อ “ร่ายมนต์สร้างห้องเรียน online ให้มีชีวิต ผ่าน ZOOM” โดย ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เรียบเรียงโดย ทีม CELT ในช่วงก่อนสถานการณ์โควิดที่มีการเรียนการสอนในห้องเรียน ผู้สอนจะยึดหลักการจัดกระบวนการแบบกระบวนกร หรือที่เรียกว่า Facilitator เพื่อสร้างมณฑลพลังแห่งการเรียนรู้ (Flow) ด้วยเทคนิคการจัดกระบวนการไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางกายภาพ การจัดพื้นที่การเรียนรู้ การใช้โทนเสียง (Voice and tone) การให้ฟีดแบ็กเชิงบวก (Positive feedback) เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนอยู่บนพื้นที่พร้อมเปิดรับและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ แต่เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด ทำให้รูปแบบการเรียนการสอนและการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย ผู้สอนจำเป็นต้องปรับการสอนเป็นออนไลน์ จึงทำให้เกิดความกังวลว่า ผู้สอนจะมีวิธีการสร้างพลังและห้องเรียนออนไลน์ให้มีชีวิต ผ่านเทคนิค กระบวนการ หรือเครื่องมือต่าง ๆ อย่างไรได้บ้าง สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนอย่างฉับพลันนี้ คือ Team teaching ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางร่วมกันของทีมผู้สอนเอง หรือการได้รับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ เทคนิคการสอน และเครื่องมือ จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยก็ตาม โดยบทความนี้จะกล่าวถึงหลักการ ทฤษฎี เครื่องมือ ที่ผู้สอนสามารถนำมาปรับใช้ในการสอนออนไลน์ได้ การสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ Comfort…

hybrid learning_Page

Hybrid Learning เรื่องเล่าจากครู…เมื่อโลกเปลี่ยน การเรียนรู้จะปรับอย่างไร

สาระจากกิจกรรม New Learning Platform #6 “Hybrid Learning เรื่องเล่าจากครู…เมื่อโลกเปลี่ยน การเรียนรู้จะปรับอย่างไร” วิทยากรโดย ผศ. ดร.ปริยกร ปุสวิโร ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผศ. ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรียบเรียงโดย ทีม CELT ด้วยสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และยังคงประสิทธิภาพให้ได้มากที่สุด จนเกิดเป็น Trend การเรียนรู้แบบผสมผสานทั้งแบบปกติที่เรียนในห้องเรียนและการเรียนรู้แบบออนไลน์ควบคู่กันไป ที่เรียกว่า Hybrid Learning ทั้งนี้ปัจจุบันนั้นยังเป็นที่ถกเถียงกันหรือค้นคว้า ทดลองเพื่อหาแนวทางการสอนที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละวิชา โดยหยิบยกรูปแบบการสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ที่อาจจะนำไปสู่แนวทางที่จะนำไปปรับใช้กับวิชาต่าง ๆ ในอนาคต การสอนในวิชาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดย ผศ. ดร.ปริยกร ปุสวิโร สิ่งสำคัญที่สุดคือการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ หรือ Pedagogical design ซึ่งวิชานี้จะออกแบบบนพื้นฐานหลักการ Hand-Head-Heart บูรณาการกับหลักการ Constructionism เนื่องจากวิศวกรนั้นต้องเป็น…

web-celt-thumbnail-obe

กิจกรรมหัวข้อ “ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง OBE

เอกสารประกอบ เอกสารประกอบการบรรยายช่วงที่ 1 เอกสารประกอบการบรรยายช่วงที่ 2 เอกสารประกอบการบรรยายช่วงที่ 3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด>> Bloom s Taxonomy ดาวน์โหลด>> Bloom s Taxonomy Verb ใบงาน ดาวน์โหลด>> Course-design OBE ส่งมาที่อีเมล์ celt.kmutt@gmail.com วิดีโอย้อนหลัง Part 1 หลักการ Outcome-based education (OBE) และการออกแบบ Learning Outcome (LO) Part 2 การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจนและหลักการวัดประเมินผลและออกแบบเกณฑ์การประเมิน (Rubric) Part 3 การสร้างเกณฑ์การประเมิน (Rubric) ของผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับบทเรียน (LLO) และการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้

Learning Styles-01

Learning Styles: Beliefs or Facts to Uphold

Learning Styles: Beliefs or Facts to Uphold Presented by Chantima Pathamathamakul Aspects of student diversity are useful to consider when designing learner–centered instruction. Among the diversity, the idea of learning styles have been widely adopted in the education field.   Dunn and Dunn (1978) were the first proposing learning style for the classroom as a theory…

บทความ Gamification copy_PAGE

ประสบการณ์การนำ Gamification มาใช้ในชั้นเรียน

ประสบการณ์การนำ Gamification มาใช้ในชั้นเรียน (Currency System, An Application of Gamification in Classroom) ผู้เขียน : คชานนท์ นิรันดร์พงศ์ ในช่วงก่อนที่จะเข้าสถานการณ์ COVID-19 นั้น ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์แก๊ส (ผศ.ราชวิชช์ สโรชวิกสิต) ซึ่งเป็นผู้สอนวิชา Computer Architecture ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CPE) อาจารย์แก๊สบอกว่าอยากให้ชั้นเรียนของเขา Active มากขึ้น แต่ด้วยเนื้อหาของวิชาที่มากและเวลาที่จำกัด ถ้าจะให้ปรับการเรียนการสอนเป็น Active Learning แบบเต็มตัวก็เกรงว่าจะทำไม่ได้ เพราะฉะนั้น Intervention ที่เราจะใส่เพิ่มเข้าไปในชั้นเรียนจะต้องรบกวนการเรียนการสอนเดิมให้น้อยที่สุดที่เป็นไปได้ เราคิดกันว่าจะใส่ระบบรางวัลบางอย่างเข้าไปเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนอยากมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้น และด้วยความที่ผมพอทราบมาว่านักศึกษาของ CPE นั้นชอบการเล่นเกมเป็นพื้นฐาน ผมเลยลองเสนอให้ลองเอาแนวคิดของ Gamification ใส่เข้าไปในชั้นเรียน สิ่งที่ผมกับอาจารย์แก๊สทำนั้นไม่ใช่ Game-based Learning ที่ใช้เกมเป็นสื่อเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ แต่เป็นการนำเอา Game Element ใส่เข้าไปในชั้นเรียนเพื่อทำให้ทั้งชั้นเรียนกลายเป็นเกม และสิ่งที่เราใส่เข้าไปในชั้นเรียนก็คือระบบเงินตรา ภายใต้แนวคิดพื้นฐานที่ว่า  “แต่ละคนนั้นมีความต้องการแตกต่างกันไป…

thumbnail web 800x572 nlp10-01

กิจกรรม New Learning Platform #10 เรื่องเล่าจากครู…“การจัดการเรียนรู้แบบ Hybrid Learning”

เอกสารประกอบกิจกรรม วิชา Psychology for teachers – อ.เป๋า แนวคิดบางอย่างที่ใช้ในออนไลน์ – อ.บอย แนวทางการปรับใช้ในรายวิชา – อ.โตโต้ มุมมองจากการนิเทศการสอน – อ.เอ๋ Why students do not turn on their video cameras during online classes – อ.เอ๋ วิดีโอย้อนหลังกิจกรรม Part 1 Part 2 Part 3

บทความ growth mindset edit_Page

GROWTH MINDSET: Developing Intrinsic Motivation to learn

GROWTH MINDSET: Developing Intrinsic Motivation to learn โดย คุณพัทธ์ดนัย ภูวจรูญกุล ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (Neuroscience Center for Research & Innovation, Learning Institute, KMUTT) เรียบเรียงโดย ทีม CELT Growth Mindset คืออะไร? Mindset คือ มุมมองทางด้านความคิดของตนเอง สามารถแบ่งได้ เป็น 2 ประเภท ได้แก่ Fixed mindset หมายถึง ความเชื่อที่ว่าทักษะ ความสามารถ ความฉลาด และบุคลิกภาพ ไม่สามารถพัฒนาต่อไปอีกได้ Growth mindset หมายถึง ความเชื่อที่ว่าทักษะ ความสามารถ ความฉลาด และบุคลิกภาพ สามารถฝึกฝนและพัฒนาต่อไปได้ จากงานวิจัยของ Carol Dweck…

gamification-01

ทำไม Gamification ถึงเป็นที่นิยมในปัจจุบัน

สาระจากกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 7 หัวข้อ “How and why gamification is so popular?” โดย ดร.ขจรวุฒิ อุ่นใจ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรียบเรียงโดย ทีม CELT Gamification คืออะไร  “Gamification is not just apply game elements to non-game context,  the well-designed integration is need in order to preserve the functionality of those game elements” Gamification เป็นคำที่เริ่มจะพูดถึงหรือถูกใช้งานประมาณปี ค.ศ. 2010 จากการพิมพ์ข้อความค้นหาคำว่า…

web celt thumbnail nlp9-01

กิจกรรม New Learning Platform #9 เรื่องเล่าจากครู… “การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด ที่ออนไลน์เข้าถึงได้ยาก”

เอกสารประกอบกิจกรรม โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา – รศ. ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา โครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อศม.) – ผศ. ดร.ปณัตดา ยอดแสง ราชบุรีโมเดล การเรียนการสอนในโรงเรียนชายขอบ – ดร.รัตนา รุ่งศิริกุล วิดีโอย้อนหลัง Part 1  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน จ.ราชบุรี ในช่วงโควิด (โครงการ อศม.) – ผศ. ดร.ปณัตดา ยอดแสง Part 2 ราชบุรีโมเดล – การเรียนการสอนในโรงเรียนชายขอบ – ดร.รัตนา รุ่งศิริกุล Part 3 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา – รศ. ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา Part 4 แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ Part 5 ข้อค้นพบและบทสรุป Part 6 Q&A

web-celt-thumbnail-spss

กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS สำหรับโครงการ กิจกรรม และวิจัยในการทำงาน

เอกสารประกอบ Workshop SPSS วิดีโอย้อนหลัง Part 1 – สถิติเบื้องต้น (สถิติเชิงพรรณนา,มาตรการวัดทางสถิติ, กราฟ) – Workshop1 การกรอกข้อมูลจากแบบสอบถาม (Variable View, Data View) Part 2 – Workshop 2 Import data file (excel) – Workshop 3 สถิติเชิงพรรณนา และ กราฟ Part 3 – การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ: แบบสอบถาม (Cronbach’s Alpha Coefficient) – Workshop 4 – การทดสอบสมมติฐานและสถิติอ้างอิง Part 4 – สถิติอ้างอิง: สถิติแบบมีพารามิเตอร์ – Workshop 5.1, 5.2 (One…

ซึมเศร้า+วิตก-01

เทคนิคการจัดการภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลในวัยรุ่น

สาระจากกิจกรรมออนไลน์ New Learning Platform #6 หัวข้อ “เทคนิคการจัดการภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลในวัยรุ่น” โดย อาจารย์ ดร.สมบุญ จารุเกษมทวี อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ร่วมก่อตั้งและนักจิตวิทยาประจำ Jai Center (The Center for the Minds) เรียบเรียงโดย ทีม CELT ในประเทศไทยนอกจากการสอนหนังสือแล้วอาจารย์อาจจะต้องทำหน้าที่ดูแลนักศึกษาในคำปรึกษาในเรื่องทั่วไปอีกด้วย ปัจจุบันหลายงานวิจัยพบว่าผู้ที่มีภาวะซึมเศร้ามีจำนวนเพิ่มขึ้นคิดเป็น 16% ของจำนวนประชากร โดยที่อาจารย์อาจจะต้องรับมือกับเหตุการณ์เบื้องต้น เช่น สังเกต รับฟัง พูดคุยให้คำปรึกษา ดูแล รวมทั้งส่งต่อไปยังจิตแพทย์ ในบทความนี้จะพูดถึงนิยามของภาวะซึมเศร้า ภาวะวิตกกังวล รวมทั้งแนวทางรับมือเบื้องต้น ภาวะซึมเศร้า (Depression) เป็นความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นในบุคคลนั้น ๆ อาการของภาวะซึมเศร้าโดยมากมักจะเป็นไปในทางลบ เช่น รู้สึกซึม ไม่มีความสุข ไม่มีเรี่ยวแรง กิจกรรมที่เคยปฏิบัติในชีวิตประจำวันเริ่มลดน้อยลง ซึ่งอาการเหล่านี้อาจจะแสดงออกมาแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล โดยภาวะซึมเศร้านั้นจะมีอาการผิดปกติต่อเนื่องเป็นเวลานานอย่างน้อย 2 อาทิตย์ ส่วนภาวะซึม (moody) หรือเศร้า…

thumbnail-web-800x572

กิจกรรมร่ายมนต์สร้างห้องเรียน Online ให้มีชีวิต ผ่าน ZOOM

เอกสารประกอบกิจกรรม เอกสารประกอบการบรรยายร่ายมนต์สร้างห้องเรียนonline วิดีโอย้อนหลังกิจกรรม Part 1 – เครื่องมือ Quizizz – กิจกรรมแชร์ความสุข Part 2 – แอปพลิเคชันสำหรับสอนออนไลน์ Part 3 – การก้าวข้าม Comfort Zone – สมองกับการเรียนรู้ – ทฤษฎีตัวยู Part 4 – กิจกรรมผู้นำ 4 ทิศ Part 5 – เครื่องมือ Padlet และ Annotate Zoom – Learning Journey – ครูสมพรคนสอนลิง Part 6 – การรับรู้กับการเรียนรู้ – อวัยวะรับสัมผัส – แอปพลิเคชัน Snap Camera

เทคนิคการใช้ YouTube ขั้นเทพ -01

เทคนิคการใช้ YouTube ขั้นเทพ

สาระจากกิจกรรม เตรียมพร้อมทักษะดิจิทัล สำหรับอาจารย์ในยุค New Normal โดย อ.ผนวกเดช สุวรรณทัต นักวิจัย สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรียบเรียงโดย ทีม CELT ในยุค New Normal ทำให้เราต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ ทั้งการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การสวมหน้ากากเพื่อป้องกันโรค การล้างมือบ่อย ๆ ทั้งนี้  ในด้านของการเรียนรู้บนสังคมออนไลน์นั้น YouTube ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้เรียนสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ดังนั้น ในฐานะของผู้สอน หรือผู้ปกครอง จึงควรตระหนักถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเปลี่ยนผู้เรียนจาก Passive viewers เป็น Active watchers นั่นคือการทำให้ผู้เรียนสามารถจัดการและควบคุม YouTube ได้ด้วยตนเอง และผู้สอนเองก็ควรเป็น Active creators ที่มีทักษะความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยแอปพลิเคชัน YouTube สิ่งที่ควรฝึกให้ผู้เรียนทุกคนทำได้บน YouTube การควบคุมวิดีโอขั้นเทพ การเปิดคำบรรยายใต้ภาพ การดาวน์โหลดไว้ชมภายหลัง การปิด Autoplay การจัดการประวัติการเข้าชม (History) 1. การควบคุมวิดีโอขั้นเทพ หากผู้เรียนต้องการเพิ่ม-ลดความเร็วของวิดีโอ…

เทคนิคตัดต่อ i movie_Page

เทคนิคการตัดต่อวิดีโอการสอนด้วย iMovie

สาระจากกิจกรรม เตรียมพร้อมทักษะดิจิทัล สำหรับอาจารย์ในยุค New Normal โดย ดร.ปิยธิดา กล่ำภู่ อาจารย์สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรียบเรียงโดย ทีม CELT ปกติเวลาสอนออนไลน์นั้น ผู้สอนมักจะบันทึกวิดีโอระหว่างการสอนเอาไว้ด้วย ซึ่งวิดีโอก็จะมีความยาวตามระยะเวลาของคาบเรียนนั้น ๆ  บางครั้งอาจจะยาวเกิน 1 ชั่วโมง ดังนั้น การตัดต่อคลิปวิดีโอการสอนก็จะช่วยย่นระยะเวลาการเรียนของผู้เรียนได้ โดยการจัดทำคลิปวิดีโอสั้น ๆ สรุปใจความสำคัญของเนื้อหารายวิชา รวมถึงการใส่สื่อประกอบ ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ จัดเตรียมคลิปวิดีโอที่นำมาใช้ในการตัดต่อ นำคลิปวิดีโอเข้าสู่โปรแกรม iMovie ตัดต่อคลิปวิดีโอการสอน Upload คลิปวิดีโอบน Youtube 1. จัดเตรียมคลิปวิดีโอที่นำมาใช้ในการตัดต่อ ผู้สอนสามารถบันทึกวิดีโอจากอุปกรณ์การสอนไปพร้อม ๆ กัน เพื่อนำมาตัดต่อทำเป็นสื่อวิดีโอภายหลังได้ ตัวอย่างคลิปวิดีโอที่สามารถนำมาใช้ตัดต่อ มีดังนี้ คลิปวิดีโออัดผู้สอนหน้าตรง โดยจะบันทึกจากกล้อง Webcam บน Computer หรือบันทึกจากกล้องของ Smart phone ก็ได้ คลิปวิดีโอบันทึกหน้าจอ iPad โดยจะเป็นวิดีโอการเขียนกระดาน…

การสอนออนไลน์-01

การสอนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams และ iPad

สาระจากกิจกรรม เตรียมพร้อมทักษะดิจิทัล สำหรับอาจารย์ในยุค New Normal โดย ดร.ปิยธิดา กล่ำภู่ อาจารย์สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรียบเรียงโดย ทีม CELT จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้ผู้สอนต้องปรับรูปแบบการสอนเป็นออนไลน์ โดยทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้สนับสนุนผู้สอนให้ใช้โปรแกรม Microsoft Teams ซึ่ง ดร.ปิยธิดา กล่ำภู่ อาจารย์สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะมาแบ่งปันประสบการณ์สอน และเทคนิคในการสอนออนไลน์ ดังนี้ การเตรียมอุปกรณ์และสถานที่สำหรับการสอนออนไลน์ การสอนออนไลน์นั้น ผู้สอนสามารถถ่ายทอดสด หรือบันทึกวิดีโอการสอนที่ใดก็ได้ แต่ถ้าหากจำเป็นต้องสอนที่บ้าน ผู้สอนสามารถเตรียมพื้นที่บริเวณหนึ่ง และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมสำหรับการสอนออนไลน์ โดยอุปกรณ์ที่สามารถช่วยให้การสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีดังต่อไปนี้ 1. ไมโครโฟน เพื่อให้ผู้เรียนได้ยินเสียงชัดเจน ลดเสียงรบกวนจากสภาพแวดล้อมได้ กล้องจากอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น Laptop, Smartphone, iPad เป็นต้น ไฟส่องสว่าง เช่น Ring Light…

10 tips edit_Page

10 เคล็ดลับการผลิตวิดีโอการสอน

สาระจากกิจกรรม เตรียมพร้อมทักษะดิจิทัล สำหรับอาจารย์ในยุค New Normal โดย อ.ผนวกเดช สุวรรณทัต นักวิจัย สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรียบเรียงโดย ทีม CELT 1. กฎ 80/20 เพียงแค่เราพยายามเพิ่มขึ้น 20% ส่งผลให้ภาพและเสียงจะชัดขึ้น 80% ตัวอย่างการนำกฎ 80/20 มาใช้ การที่ผู้สอนใช้กล้องบน Smartphone ในการถ่ายวิดีโอการสอน หากลองพิจารณาข้อดี-ข้อเสีย ของการใช้กล้องและคุณภาพวิดีโอ ดังนี้ กล้องหน้า ข้อดี ผู้สอนสามารถมองเห็นภาพรวมของวิดีโอที่ถ่ายทำอยู่ ข้อเสีย ผู้สอนมักจะมองจอ ไม่มองกล้อง คุณภาพวิดีโอมีความละเอียดต่ำ กล้องหลัง ข้อดี คุณภาพวิดีโอมีความละเอียดสูงกว่ากล้องหน้า ข้อเสีย ผู้สอนจะไม่เห็นตนเอง จึงยากที่จะควบคุมการถ่ายทำได้ หากผู้สอนลองเปลี่ยนจากการใช้กล้องหน้าเป็นกล้องหลัง และหาอุปกรณ์เสริม หรือเทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อแก้ปัญหาการมองเห็นหน้าจอได้นั้น ก็สามารถทำให้คุณภาพของวิดีโอดีขึ้นได้ เช่น การต่อภาพหน้าจอ Smartphone กับจอทีวีที่มีอยู่แล้วที่บ้าน การสร้าง…

บทความแนะนำ 6-01

แนะนำ 6 โปรแกรมตัดต่อวิดีโอการสอน

แนะนำ 6 โปรแกรมตัดต่อวิดีโอการสอน สาระจากกิจกรรม เตรียมพร้อมทักษะดิจิทัล สำหรับอาจารย์ในยุค New Normal โดย อ.ผนวกเดช สุวรรณทัต นักวิจัย สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรียบเรียงโดย ทีม CELT ปัจจุบันมีโปรแกรมสำหรับการตัดต่อวิดีโอหลากหลายโปรแกรมที่รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ macOS และ Windows นอกจากนี้ยังรวมไปถึงความนิยมในการตัดต่อง่ายๆ บนอุปกรณ์ Smartphone หรือ Tablet ซึ่งมีโปรแกรมที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งผู้สอนสามารถศึกษาและทดลองใช้เพื่อสร้างสื่อการสอนด้วยตนเอง โดยสามารถพิจารณาจากข้อมูลการใช้งานและข้อจำกัดเบื้องต้น ของโปรแกรมที่นำมาแนะนำทั้ง 6 โปรแกรม ดังต่อไปนี้   1. Adobe Premiere Pro การใช้งาน: สามารถตัดต่อได้หลากหลายเมื่อเทียบกับ iMovie แต่การใช้งานค่อนข้างยุ่งยากสำหรับผู้เริ่มต้น ระบบที่รองรับ : ระบบ Windows และ MacOS ค่าใช้จ่าย: ราคาประมาณ 748 บาท/เดือน หรือปีละ…

hybrid pr-800x800

กิจกรรม New Learning Platform #7 “Hybrid Learning เรื่องเล่าจากครู…เมื่อโลกเปลี่ยน การเรียนรู้จะปรับอย่างไร”

เอกสารประกอบกิจกรรม เอกสารประกอบ อ.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล เอกสารประกอบ อ.ปริยกร ปุสวิโร วิดีโอย้อนหลังกิจกรรม Part 1 ประสบการณ์การออกแบบการสอน Part 2 หลักการที่ใช้และตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา – ผศ. ดร.ปริยกร ปุสวิโร Part 3 หลักการที่ใช้และตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา – ผศ. ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล Part 4 อุปสรรคที่พบเจอและวิธีแก้ไขปัญหา – ผศ. ดร.ปริยกร ปุสวิโร Part 5 อุปสรรคที่พบเจอและวิธีแก้ไขปัญหา – ผศ. ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล Part 6 Q&A Part 7 บททิ้งทายจากวิทยากร