บทความ Gamification copy_PAGE

ประสบการณ์การนำ Gamification มาใช้ในชั้นเรียน

ประสบการณ์การนำ Gamification มาใช้ในชั้นเรียน (Currency System, An Application of Gamification in Classroom) ผู้เขียน : คชานนท์ นิรันดร์พงศ์ ในช่วงก่อนที่จะเข้าสถานการณ์ COVID-19 นั้น ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์แก๊ส (ผศ.ราชวิชช์ สโรชวิกสิต) ซึ่งเป็นผู้สอนวิชา Computer Architecture ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CPE) อาจารย์แก๊สบอกว่าอยากให้ชั้นเรียนของเขา Active มากขึ้น แต่ด้วยเนื้อหาของวิชาที่มากและเวลาที่จำกัด ถ้าจะให้ปรับการเรียนการสอนเป็น Active Learning แบบเต็มตัวก็เกรงว่าจะทำไม่ได้ เพราะฉะนั้น Intervention ที่เราจะใส่เพิ่มเข้าไปในชั้นเรียนจะต้องรบกวนการเรียนการสอนเดิมให้น้อยที่สุดที่เป็นไปได้ เราคิดกันว่าจะใส่ระบบรางวัลบางอย่างเข้าไปเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนอยากมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้น และด้วยความที่ผมพอทราบมาว่านักศึกษาของ CPE นั้นชอบการเล่นเกมเป็นพื้นฐาน ผมเลยลองเสนอให้ลองเอาแนวคิดของ Gamification ใส่เข้าไปในชั้นเรียน สิ่งที่ผมกับอาจารย์แก๊สทำนั้นไม่ใช่ Game-based Learning ที่ใช้เกมเป็นสื่อเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ แต่เป็นการนำเอา Game Element ใส่เข้าไปในชั้นเรียนเพื่อทำให้ทั้งชั้นเรียนกลายเป็นเกม และสิ่งที่เราใส่เข้าไปในชั้นเรียนก็คือระบบเงินตรา ภายใต้แนวคิดพื้นฐานที่ว่า  “แต่ละคนนั้นมีความต้องการแตกต่างกันไป…

thumbnail web 800x572 nlp10-01

กิจกรรม New Learning Platform #10 เรื่องเล่าจากครู…“การจัดการเรียนรู้แบบ Hybrid Learning”

เอกสารประกอบกิจกรรม วิชา Psychology for teachers – อ.เป๋า แนวคิดบางอย่างที่ใช้ในออนไลน์ – อ.บอย แนวทางการปรับใช้ในรายวิชา – อ.โตโต้ มุมมองจากการนิเทศการสอน – อ.เอ๋ Why students do not turn on their video cameras during online classes – อ.เอ๋

บทความ growth mindset edit_Page

GROWTH MINDSET: Developing Intrinsic Motivation to learn

GROWTH MINDSET: Developing Intrinsic Motivation to learn โดย คุณพัทธ์ดนัย ภูวจรูญกุล ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (Neuroscience Center for Research & Innovation, Learning Institute, KMUTT) เรียบเรียงโดย ทีม CELT Growth Mindset คืออะไร? Mindset คือ มุมมองทางด้านความคิดของตนเอง สามารถแบ่งได้ เป็น 2 ประเภท ได้แก่ Fixed mindset หมายถึง ความเชื่อที่ว่าทักษะ ความสามารถ ความฉลาด และบุคลิกภาพ ไม่สามารถพัฒนาต่อไปอีกได้ Growth mindset หมายถึง ความเชื่อที่ว่าทักษะ ความสามารถ ความฉลาด และบุคลิกภาพ สามารถฝึกฝนและพัฒนาต่อไปได้ จากงานวิจัยของ Carol Dweck…

gamification-01

ทำไม Gamification ถึงเป็นที่นิยมในปัจจุบัน

สาระจากกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 7 หัวข้อ “How and why gamification is so popular?” โดย ดร.ขจรวุฒิ อุ่นใจ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรียบเรียงโดย ทีม CELT Gamification คืออะไร  “Gamification is not just apply game elements to non-game context,  the well-designed integration is need in order to preserve the functionality of those game elements” Gamification เป็นคำที่เริ่มจะพูดถึงหรือถูกใช้งานประมาณปี ค.ศ. 2010 จากการพิมพ์ข้อความค้นหาคำว่า…

web celt thumbnail nlp9-01

กิจกรรม New Learning Platform #9 เรื่องเล่าจากครู… “การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด ที่ออนไลน์เข้าถึงได้ยาก”

เอกสารประกอบกิจกรรม โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา – รศ. ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา โครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อศม.) – ผศ. ดร.ปณัตดา ยอดแสง ราชบุรีโมเดล การเรียนการสอนในโรงเรียนชายขอบ – ดร.รัตนา รุ่งศิริกุล วิดีโอย้อนหลัง Part 1  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน จ.ราชบุรี ในช่วงโควิด (โครงการ อศม.) – ผศ. ดร.ปณัตดา ยอดแสง Part 2 ราชบุรีโมเดล – การเรียนการสอนในโรงเรียนชายขอบ – ดร.รัตนา รุ่งศิริกุล Part 3 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา – รศ. ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา Part 4 แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ Part 5 ข้อค้นพบและบทสรุป Part 6 Q&A

web-celt-thumbnail-spss

กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS สำหรับโครงการ กิจกรรม และวิจัยในการทำงาน

เอกสารประกอบ Workshop SPSS วิดีโอย้อนหลัง Part 1 – สถิติเบื้องต้น (สถิติเชิงพรรณนา,มาตรการวัดทางสถิติ, กราฟ) – Workshop1 การกรอกข้อมูลจากแบบสอบถาม (Variable View, Data View) Part 2 – Workshop 2 Import data file (excel) – Workshop 3 สถิติเชิงพรรณนา และ กราฟ Part 3 – การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ: แบบสอบถาม (Cronbach’s Alpha Coefficient) – Workshop 4 – การทดสอบสมมติฐานและสถิติอ้างอิง Part 4 – สถิติอ้างอิง: สถิติแบบมีพารามิเตอร์ – Workshop 5.1, 5.2 (One…

ซึมเศร้า+วิตก-01

เทคนิคการจัดการภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลในวัยรุ่น

สาระจากกิจกรรมออนไลน์ New Learning Platform #6 หัวข้อ “เทคนิคการจัดการภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลในวัยรุ่น” โดย อาจารย์ ดร.สมบุญ จารุเกษมทวี อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ร่วมก่อตั้งและนักจิตวิทยาประจำ Jai Center (The Center for the Minds) เรียบเรียงโดย ทีม CELT ในประเทศไทยนอกจากการสอนหนังสือแล้วอาจารย์อาจจะต้องทำหน้าที่ดูแลนักศึกษาในคำปรึกษาในเรื่องทั่วไปอีกด้วย ปัจจุบันหลายงานวิจัยพบว่าผู้ที่มีภาวะซึมเศร้ามีจำนวนเพิ่มขึ้นคิดเป็น 16% ของจำนวนประชากร โดยที่อาจารย์อาจจะต้องรับมือกับเหตุการณ์เบื้องต้น เช่น สังเกต รับฟัง พูดคุยให้คำปรึกษา ดูแล รวมทั้งส่งต่อไปยังจิตแพทย์ ในบทความนี้จะพูดถึงนิยามของภาวะซึมเศร้า ภาวะวิตกกังวล รวมทั้งแนวทางรับมือเบื้องต้น ภาวะซึมเศร้า (Depression) เป็นความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นในบุคคลนั้น ๆ อาการของภาวะซึมเศร้าโดยมากมักจะเป็นไปในทางลบ เช่น รู้สึกซึม ไม่มีความสุข ไม่มีเรี่ยวแรง กิจกรรมที่เคยปฏิบัติในชีวิตประจำวันเริ่มลดน้อยลง ซึ่งอาการเหล่านี้อาจจะแสดงออกมาแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล โดยภาวะซึมเศร้านั้นจะมีอาการผิดปกติต่อเนื่องเป็นเวลานานอย่างน้อย 2 อาทิตย์ ส่วนภาวะซึม (moody) หรือเศร้า…

thumbnail-web-800x572

กิจกรรมร่ายมนต์สร้างห้องเรียน Online ให้มีชีวิต ผ่าน ZOOM

เอกสารประกอบกิจกรรม เอกสารประกอบการบรรยายร่ายมนต์สร้างห้องเรียนonline วิดีโอย้อนหลังกิจกรรม Part 1 – เครื่องมือ Quizizz – กิจกรรมแชร์ความสุข Part 2 – แอปพลิเคชันสำหรับสอนออนไลน์ Part 3 – การก้าวข้าม Comfort Zone – สมองกับการเรียนรู้ – ทฤษฎีตัวยู Part 4 – กิจกรรมผู้นำ 4 ทิศ Part 5 – เครื่องมือ Padlet และ Annotate Zoom – Learning Journey – ครูสมพรคนสอนลิง Part 6 – การรับรู้กับการเรียนรู้ – อวัยวะรับสัมผัส – แอปพลิเคชัน Snap Camera

เทคนิคการใช้ YouTube ขั้นเทพ -01

เทคนิคการใช้ YouTube ขั้นเทพ

สาระจากกิจกรรม เตรียมพร้อมทักษะดิจิทัล สำหรับอาจารย์ในยุค New Normal โดย อ.ผนวกเดช สุวรรณทัต นักวิจัย สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรียบเรียงโดย ทีม CELT ในยุค New Normal ทำให้เราต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ ทั้งการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การสวมหน้ากากเพื่อป้องกันโรค การล้างมือบ่อย ๆ ทั้งนี้  ในด้านของการเรียนรู้บนสังคมออนไลน์นั้น YouTube ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้เรียนสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ดังนั้น ในฐานะของผู้สอน หรือผู้ปกครอง จึงควรตระหนักถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเปลี่ยนผู้เรียนจาก Passive viewers เป็น Active watchers นั่นคือการทำให้ผู้เรียนสามารถจัดการและควบคุม YouTube ได้ด้วยตนเอง และผู้สอนเองก็ควรเป็น Active creators ที่มีทักษะความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยแอปพลิเคชัน YouTube สิ่งที่ควรฝึกให้ผู้เรียนทุกคนทำได้บน YouTube การควบคุมวิดีโอขั้นเทพ การเปิดคำบรรยายใต้ภาพ การดาวน์โหลดไว้ชมภายหลัง การปิด Autoplay การจัดการประวัติการเข้าชม (History) 1. การควบคุมวิดีโอขั้นเทพ หากผู้เรียนต้องการเพิ่ม-ลดความเร็วของวิดีโอ…

เทคนิคตัดต่อ i movie_Page

เทคนิคการตัดต่อวิดีโอการสอนด้วย iMovie

สาระจากกิจกรรม เตรียมพร้อมทักษะดิจิทัล สำหรับอาจารย์ในยุค New Normal โดย ดร.ปิยธิดา กล่ำภู่ อาจารย์สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรียบเรียงโดย ทีม CELT ปกติเวลาสอนออนไลน์นั้น ผู้สอนมักจะบันทึกวิดีโอระหว่างการสอนเอาไว้ด้วย ซึ่งวิดีโอก็จะมีความยาวตามระยะเวลาของคาบเรียนนั้น ๆ  บางครั้งอาจจะยาวเกิน 1 ชั่วโมง ดังนั้น การตัดต่อคลิปวิดีโอการสอนก็จะช่วยย่นระยะเวลาการเรียนของผู้เรียนได้ โดยการจัดทำคลิปวิดีโอสั้น ๆ สรุปใจความสำคัญของเนื้อหารายวิชา รวมถึงการใส่สื่อประกอบ ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ จัดเตรียมคลิปวิดีโอที่นำมาใช้ในการตัดต่อ นำคลิปวิดีโอเข้าสู่โปรแกรม iMovie ตัดต่อคลิปวิดีโอการสอน Upload คลิปวิดีโอบน Youtube 1. จัดเตรียมคลิปวิดีโอที่นำมาใช้ในการตัดต่อ ผู้สอนสามารถบันทึกวิดีโอจากอุปกรณ์การสอนไปพร้อม ๆ กัน เพื่อนำมาตัดต่อทำเป็นสื่อวิดีโอภายหลังได้ ตัวอย่างคลิปวิดีโอที่สามารถนำมาใช้ตัดต่อ มีดังนี้ คลิปวิดีโออัดผู้สอนหน้าตรง โดยจะบันทึกจากกล้อง Webcam บน Computer หรือบันทึกจากกล้องของ Smart phone ก็ได้ คลิปวิดีโอบันทึกหน้าจอ iPad โดยจะเป็นวิดีโอการเขียนกระดาน…

การสอนออนไลน์-01

การสอนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams และ iPad

สาระจากกิจกรรม เตรียมพร้อมทักษะดิจิทัล สำหรับอาจารย์ในยุค New Normal โดย ดร.ปิยธิดา กล่ำภู่ อาจารย์สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรียบเรียงโดย ทีม CELT จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้ผู้สอนต้องปรับรูปแบบการสอนเป็นออนไลน์ โดยทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้สนับสนุนผู้สอนให้ใช้โปรแกรม Microsoft Teams ซึ่ง ดร.ปิยธิดา กล่ำภู่ อาจารย์สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะมาแบ่งปันประสบการณ์สอน และเทคนิคในการสอนออนไลน์ ดังนี้ การเตรียมอุปกรณ์และสถานที่สำหรับการสอนออนไลน์ การสอนออนไลน์นั้น ผู้สอนสามารถถ่ายทอดสด หรือบันทึกวิดีโอการสอนที่ใดก็ได้ แต่ถ้าหากจำเป็นต้องสอนที่บ้าน ผู้สอนสามารถเตรียมพื้นที่บริเวณหนึ่ง และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมสำหรับการสอนออนไลน์ โดยอุปกรณ์ที่สามารถช่วยให้การสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีดังต่อไปนี้ 1. ไมโครโฟน เพื่อให้ผู้เรียนได้ยินเสียงชัดเจน ลดเสียงรบกวนจากสภาพแวดล้อมได้ กล้องจากอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น Laptop, Smartphone, iPad เป็นต้น ไฟส่องสว่าง เช่น Ring Light…

10 tips edit_Page

10 เคล็ดลับการผลิตวิดีโอการสอน

สาระจากกิจกรรม เตรียมพร้อมทักษะดิจิทัล สำหรับอาจารย์ในยุค New Normal โดย อ.ผนวกเดช สุวรรณทัต นักวิจัย สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรียบเรียงโดย ทีม CELT 1. กฎ 80/20 เพียงแค่เราพยายามเพิ่มขึ้น 20% ส่งผลให้ภาพและเสียงจะชัดขึ้น 80% ตัวอย่างการนำกฎ 80/20 มาใช้ การที่ผู้สอนใช้กล้องบน Smartphone ในการถ่ายวิดีโอการสอน หากลองพิจารณาข้อดี-ข้อเสีย ของการใช้กล้องและคุณภาพวิดีโอ ดังนี้ กล้องหน้า ข้อดี ผู้สอนสามารถมองเห็นภาพรวมของวิดีโอที่ถ่ายทำอยู่ ข้อเสีย ผู้สอนมักจะมองจอ ไม่มองกล้อง คุณภาพวิดีโอมีความละเอียดต่ำ กล้องหลัง ข้อดี คุณภาพวิดีโอมีความละเอียดสูงกว่ากล้องหน้า ข้อเสีย ผู้สอนจะไม่เห็นตนเอง จึงยากที่จะควบคุมการถ่ายทำได้ หากผู้สอนลองเปลี่ยนจากการใช้กล้องหน้าเป็นกล้องหลัง และหาอุปกรณ์เสริม หรือเทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อแก้ปัญหาการมองเห็นหน้าจอได้นั้น ก็สามารถทำให้คุณภาพของวิดีโอดีขึ้นได้ เช่น การต่อภาพหน้าจอ Smartphone กับจอทีวีที่มีอยู่แล้วที่บ้าน การสร้าง…

บทความแนะนำ 6-01

แนะนำ 6 โปรแกรมตัดต่อวิดีโอการสอน

แนะนำ 6 โปรแกรมตัดต่อวิดีโอการสอน สาระจากกิจกรรม เตรียมพร้อมทักษะดิจิทัล สำหรับอาจารย์ในยุค New Normal โดย อ.ผนวกเดช สุวรรณทัต นักวิจัย สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรียบเรียงโดย ทีม CELT ปัจจุบันมีโปรแกรมสำหรับการตัดต่อวิดีโอหลากหลายโปรแกรมที่รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ macOS และ Windows นอกจากนี้ยังรวมไปถึงความนิยมในการตัดต่อง่ายๆ บนอุปกรณ์ Smartphone หรือ Tablet ซึ่งมีโปรแกรมที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งผู้สอนสามารถศึกษาและทดลองใช้เพื่อสร้างสื่อการสอนด้วยตนเอง โดยสามารถพิจารณาจากข้อมูลการใช้งานและข้อจำกัดเบื้องต้น ของโปรแกรมที่นำมาแนะนำทั้ง 6 โปรแกรม ดังต่อไปนี้   1. Adobe Premiere Pro การใช้งาน: สามารถตัดต่อได้หลากหลายเมื่อเทียบกับ iMovie แต่การใช้งานค่อนข้างยุ่งยากสำหรับผู้เริ่มต้น ระบบที่รองรับ : ระบบ Windows และ MacOS ค่าใช้จ่าย: ราคาประมาณ 748 บาท/เดือน หรือปีละ…

hybrid pr-800x800

กิจกรรม New Learning Platform #7 “Hybrid Learning เรื่องเล่าจากครู…เมื่อโลกเปลี่ยน การเรียนรู้จะปรับอย่างไร”

เอกสารประกอบกิจกรรม เอกสารประกอบ อ.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล เอกสารประกอบ อ.ปริยกร ปุสวิโร วิดีโอย้อนหลังกิจกรรม Part 1 ประสบการณ์การออกแบบการสอน Part 2 หลักการที่ใช้และตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา – ผศ. ดร.ปริยกร ปุสวิโร Part 3 หลักการที่ใช้และตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา – ผศ. ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล Part 4 อุปสรรคที่พบเจอและวิธีแก้ไขปัญหา – ผศ. ดร.ปริยกร ปุสวิโร Part 5 อุปสรรคที่พบเจอและวิธีแก้ไขปัญหา – ผศ. ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล Part 6 Q&A Part 7 บททิ้งทายจากวิทยากร

เทคนิคสร้างปฏิสัมพันธ์_page

เทคนิคการสร้างปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับผู้เรียนในการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ด้วย TEDEd & Jamboard

เทคนิคการสร้างปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับผู้เรียนในการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ด้วย TEDEd & Jamboard สาระการเรียนรู้จาก กิจกรรม เทคนิคการสร้างปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับผู้เรียนในการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ด้วย TEDEd & Jamboard จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เรียบเรียงโดยทีม CELT คำว่า ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ในความคิดของอาจารย์คืออะไร? หลาย ๆ ท่านอาจตอบว่า ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดจากการโต้ตอบระหว่างผู้เรียนและผู้สอน จึงอยากชวนคิดว่า การจัดการเรียนการสอนที่ทำให้เกิดการโต้ตอบนั้น จำเป็นต้องเกิดจากการพูดคุยถามตอบ การสนทนาด้วยการเปิดกล้อง เท่านั้นหรือไม่ การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน ZOOM  ผู้เรียนบางคนอาจไม่ได้เปิดกล้อง ไม่ได้เปิดไมค์ ด้วยข้อจำกัดบางอย่าง ซึ่งทำให้ผู้สอนไม่สามารถดูสีหน้า และพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างเรียนได้ ส่งผลให้เกิดความกังวลว่าผู้เรียนจะสามารถเข้าใจเนื้อหาการสอนหรือไม่ อันเป็นอุปสรรคต่อการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน สิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยสร้างการรับรู้ระหว่างการจัดการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ได้ คือการเพิ่ม Dynamic เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนระหว่างการสอน เช่น การเช็คความพร้อมของผู้เรียน…

บทความvisual_thinking_Page1

Visual Thinking เป็นได้มากกว่าการจดบันทึก

 Visual Thinking เป็นได้มากกว่าการจดบันทึก เรียบเรียงโดย ทีม CELT ในการฟังบรรยาย การสอน สัมมนา การประชุม หรือการนำเข้าข้อมูลจำนวนมากในระยะเวลาอันจำกัด เราจะมีวิธีจดจำข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร ปัจจุบันได้มีเครื่องมือ ที่ชื่อว่า Visual Note Taking เข้ามาช่วยในการจดบันทึก โดยเป็นการใช้ภาพวาด สัญลักษณ์ต่าง ๆ เข้ามาช่วยให้การจดบันทึกนั้นมีประสิทธิภาพ เห็นภาพรวมและสวยงามน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนามาจากการคิดให้เห็นถึงการเชื่อมโยงเนื้อหาเข้ากับภาพต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า Visual Thinking บทความนี้จะนำเสนอให้เห็นถึงมุมมองอื่นของการประยุกต์ใช้หลักการของ Visual Thinking ไปใช้ในงานรูปแบบอื่น ๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน นอกเหนือจากการสอน และการจดบันทึก ดังนี้ Visual Thinking ในการบริหารงานและบริหารทีม โดย น.ส.กุลชรีย์ พิมพิน นักพัฒนาการศึกษา สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ การทำงานร่วมกัน (Teamwork) เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญ เพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ หรืองานต่าง ๆ ซึ่งการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสมาชิกในทีมจึงเป็นทักษะที่สำคัญ และมีความท้าทายอย่างมาก เพราะนอกจากการบริหารงานตามหลักการเหตุผลแล้วยังต้องคำนึงถึงการจัดการอารมณ์ของสมาชิกอีกด้วย…

Digital-skill-Thumnail

กิจกรรม “เตรียมพร้อมทักษะดิจิทัล สำหรับอาจารย์ในยุค New Normal”

เอกสารประกอบการอบรม 1.Teaching Chemistry with iPad and MS Teams 2.เทคนิคการใช้ Youtube ขั้นเทพ 3.Editing a Lecture Video with iMovie 4.ทางเลือกของโปรแกรมตัดต่อ 5.Learn & Get Rich with Bingo 6.เคล็ดลับการผลิตวิดีโอการสอน วิดีโอย้อนหลัง 1.Teaching Chemistry with iPad and MS Teams 2.เทคนิคการใช้ Youtube ขั้นเทพ 3. Editing a Lecture Video with iMovie 4. ทางเลือกของโปรแกรมตัดต่อ 5.Learn & Get Rich with Bingo 6.เคล็ดลับการผลิตวิดีโอการสอน Infographic สรุปกิจกรรม แนะนำ 6 โปรแกรมตัดต่อวิดีโอการสอน >>…

บูรณาการ_p1

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ความหมายของบูรณาการ คือ การทำให้สมบูรณ์ โดยหน่วยย่อยๆ ที่มีความสัมพันธ์กันเข้ามาทำหน้าที่เป็นองค์รวม เป้าหมายของการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเข้ากับชีวิตจริงและช่วยให้เกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างความคิดรวบยอดในศาสตร์ต่างๆ ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายกลมกลืนกันทั้งประสบการณ์และวิธีคิดของผู้เรียนสอดคล้องกับความต้องการและสภาพจริง ช่วยจัดการความซ้ำซ้อนของเนื้อหาต่างๆ ในหลักสูตร ตอบสนองต่อความสามารถทางพหุปัญญาของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของผู้เรียนเป็นสำคัญ รูปแบบของการบูรณาการแบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ ดังนี้ 1) แบบสอดแทรก (infusion) เป็นการสอนโดยสอดแทรกเนื้อหาของวิชาอื่น ๆ เข้าไปในการสอนของผู้สอนในวิชาหนึ่ง โดยผู้สอนคนเดียวเป็นผู้วางแผนและสอน 2) แบบคู่ขนาน (parallel) เป็นการสอนที่มีการวางแผนร่วมกันของผู้สอนมากกว่าหนึ่งคนโดยระบุสิ่งที่เป็นหัวข้อหรือปัญหาเดียวกันจะสอนอย่างไรในวิชาของแต่ละคน งานที่จะให้ผู้เรียนทำจะแตกต่างกันไปในแต่ละวิชา 3) แบบพหุวิทยาการ (multidisciplinary) เป็นรูปแบบที่ผู้สอนต่างวิชามาร่วมวางแผนกำหนดหัวเรื่องหรือปัญหาร่วมกัน มีการมอบหมายให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันหรือเป็นโครงการ 4) แบบสหวิทยาการ (interdisciplinary)  ผู้สอนต่างวิชามาร่วมกันวางแผนและร่วมกันสอนในหัวข้อหรือปัญหาร่วมกัน 5) แบบบูรณาการ (integrated) ทั้งมโนทัศน์ ทักษะ เจตคติและความเชื่อ รวมทั้งเนื้อหา โดยผู้เรียนสามารถเลือกและฝึกสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง ลักษณะที่สำคัญโดยรวมของการบูรณาการที่ดีประกอบด้วย 5 ลักษณะ ดังนี้ 1) มีความรู้และกระบวนการเรียนรู้ 2) มีการพัฒนาทางจิตใจ 3) มีการกระทำของผู้เรียนร่วมด้วย…

The wonders of human body 02

เคสพิศวง 02: หญิงสาวผู้มีสมองซีกเดียว

PDF download : The Wonders of Human Body 02: The women with half a brain The Wonders of Human Body 02: The women with half a brain        อวัยวะที่ติดตัวคนเรามาแต่เกิดมีจำนวนไม่น้อยที่มาเป็นคู่ — สองตา สองหู สองมือ สองขา ไตสองข้าง ซึ่งเราอาจเคยเห็นหรือได้ยินผ่านหูมาบ้างว่า มีคนไข้ไม่น้อยที่ต้องผ่าตัดเหลือไตข้างเดียว คนงานประสบอุบัติเหตุทำให้เสียมือเสียขาไปข้างหนึ่ง หรืออาจเป็นกรณีพิการทางการได้ยินในหูข้างซ้ายหรือข้างขวา เป็นต้น ทีนี้สมองของเราเองก็มีสองซีก (cerebral hemispheres) เคยสงสัยกันไหมว่า ถ้าอยู่มาวันหนึ่งเราเหลือสมองซีกเดียว เราจะยังมีชีวิตรอดอยู่ไหม ยังสามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ตามปกติหรือเปล่า คำตอบของคำถามนี้ มีให้เห็นในรูปแบบของเคสคนไข้ผ่าตัดที่หมอต้องตัดซีกสมองฝั่งหนึ่งออก (hemispherectomy) เพื่อรักษาหรือบรรเทาอาการชัก (epileptic seizures)  …

web-celt-thumbnail

ขั้นตอนการดำเนินการในการเข้ามหาวิทยาลัยของบุคลากรสถาบันการเรียนรู้

ขั้นตอนการดำเนินการในการเข้ามหาวิทยาลัยของบุคลากรสถาบันการเรียนรู้ (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) การเข้าพื้นที่ของบุคลากรสถาบันการเรียนรู้ ตามอ้างอิงจากประกาศมหาวิทยาลัยฉบับที่ 23 สถาบันการเรียนรู้มีข้อปฏิบัติ ดังนี้ 1) บุคลากรสามารถเข้ามาทำงานได้ โดยจำกัดอยู่ที่ 50% ดังนั้นในแต่ละทีมบุคลากรสามารถเข้ามาได้สูงสุดต่อช่วงเวลา ดังนี้ GEO – 2 ท่าน วมว – 13 ท่าน (รวมทั้งบางมด และบางขุนเทียน) LI – 10 ท่าน ผู้อำนวยการ หรือ ผู้บริหารชั้นต้น – 2 ท่าน โดยให้บุคลากรทำเรื่องขออนุญาตที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และให้ตัวแทนกรรมการชาบูประจำทีมบันทึกรายชื่อผู้ขออนุญาต เพื่อส่งต่อให้คุณจิราพรรณในรายสัปดาห์ 2) เมื่อสิ้นสุดภารกิจเรียบร้อยแล้ว บุคลากรทุกท่านมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการบันทึกข้อมูลระบุเวลาเข้าออกในฟอร์ม เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการอ้างอิงในกรณีที่มีบุคลากรท่านใดติดการระบาดของไวรัสโควิด-19 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZxxgp4-Qx1_W9nFbaoouV0A-jS02qINBkO45hU4oxv1afig/viewform 3) ถ้าบุคลากรท่านใดพบว่าตัวเองเป็นผู้มีความเสี่ยงในการติดไวรัสโควิด-19 หรือเดินทางไปในจังหวัดที่มีความเข้มงวดสูงสุดกรุณาแจ้งต่อคณะกรรมการชาบูในทีมของตัวเอง เพื่อทำการประเมิน แนะนำขั้นตอนในการปฏิบัติตัว และแจ้งไปยังบุคลากรท่านอื่นให้ปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยของทุกคน 4) บุคลากรที่เดินทางหรือพักอาศัยที่จังหวัดสมุทรสาคร ไม่อนุญาตเข้ามหาวิทยาลัยจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือดำเนินการกักตัว 14 วันนับจากวันที่เดินทางออกจาก จ…

The Wonders of Human Body 01

เคสพิศวง 01: ตอนเด็กเป็นหญิง เข้าวัยรุ่นกลายเป็นชาย

PDF download : The Wonders of Human Body 01 The Wonders of Human Body 01: Female at birth, yet male at puberty??? ในราว ๆ ปี 1970 มีแพทย์หญิงที่ชื่อว่า Julianne Imperato-McGinley ทำงานอยู่ที่ Cornell Medical College ใน New York เธอได้ยินข่าวลือน่าเหลือเชื่อเกี่ยวกับหมู่บ้านในชนบทห่างไกลของสาธารณรัฐโดมินิกันที่มีเสียงเล่าขานถึงเคสเด็กผู้หญิงกลายเพศเป็นชาย เพราะอยากรู้ด้วยตาตัวเองว่าข่าวลือนั้นมีมูลหรือไม่ หมอ Julianne เลยเดินทางลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้าน Salinas เพื่อค้นพบว่าเคสดังกล่าวนั้นมีอยู่จริง โดยกลุ่มที่เกิดเป็นหญิงแล้วเปลี่ยนเพศเป็นชายนั้น มีชื่อที่คนท้องถิ่นเรียกกันว่า guevedoce ซึ่งแปลว่า ‘ช้างน้อยตอนอายุ 12’ และมีความถี่ที่ guevedoce 1 คนต่อทุก ๆ ทารกชายปกติ 90…

Growth Mindset

เราสามารถสร้างความเท่าเทียมในการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนทั้งประเทศได้หรือไม่?

PDF download : Growth Mindset เราสามารถสร้างความเท่าเทียมในการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนทั้งประเทศได้หรือไม่? คำถามนี้ท้าทายวงการวิจัยด้านการศึกษาและการเรียนรู้เป็นอย่างมากเพราะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง อย่างไรก็ตาม งานวิจัยในปี 2016 จากทีมวิจัยของมหาวิทยาลัย Stanford ชี้ว่ามีความเป็นไปได้1 โดยพิจารณาจากปัจจัยหลักสองตัวที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ในระดับชาติ คือ รูปแบบแนวความคิดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์ (mindset) และฐานะทางการเงิน (socioeconomic status) ในทางจิตวิทยา ผู้ที่มีแนวความคิดอยู่กับที่ (fixed mindset) เชื่อว่าเชาวน์ปัญญาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ในขณะที่ผู้ที่มีแนวความคิดก้าวหน้า (growth mindset) เชื่อว่าเชาวน์ปัญญาสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้เสมอ2 ซึ่งการมีแนวความคิดอยู่กับที่ขัดขวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในขณะที่การมีแนวความคิดก้าวหน้าสามารถนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนและความรู้สึกมีส่วนร่วมในห้องเรียน3 ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อผลการศึกษาคือฐานะทางการเงินที่เป็นตัวชี้วัดระดับความยากจน สถานะทางสังคม และระดับการศึกษา4 โดยมากแล้วเด็กที่มาจากครอบครัวรายได้สูงมีแนวโน้มที่มีแนวความคิดก้าวหน้ามากกว่าเด็กที่มาจากครอบครัวรายได้ต่ำ แต่ทีมวิจัยพบว่าการฝึกให้เด็กนักเรียนที่เดิมมีแนวความคิดอยู่กับที่ให้มีแนวความคิดก้าวหน้ามากขึ้นช่วยป้องกันเด็กเหล่านี้จากอุปสรรคในการศึกษา เช่น ความยากจน นำไปสู่คะแนนเฉลี่ยสะสมผลการเรียน (GPA) ที่สูงขึ้นในกลุ่มนักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้น้อยอย่างมีนัยสำคัญ ดังแสดงในกราฟด้านล่างที่จำลองผลลัพธ์งานวิจัย ทรงกลมสีส้มแสดงถึงเด็กกลุ่มที่มีแนวความคิดก้าวหน้า ทรงกลมสีน้ำเงินแสดงถึงเด็กกลุ่มที่มีแนวความคิดอยู่กับที่และขนาดของทรงกลมแทนจำนวนเด็ก ผลการศึกษาเชิงประสาทวิทยาศาสตร์พบว่าการมีแนวความคิดก้าวหน้าเชื่อมโยงกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพดีขึ้นในสมองหลายส่วน เช่นส่วนที่ควบคุมความสนใจ (attention) ทักษะด้านการควบคุมและการคิดเชิงบริหาร (executive control functions) และการประมวลผลรางวัล คือ prefrontal cortex, anterior…

Page1

E-Portfolios as teaching, learning, and assessment tools

e-Portfolios หรือแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์ ไม่ได้เป็นแหล่งรวบรวมผลงานในรูปแบบดิจิตอล…เพียงเท่านั้น แต่เป็นทั้งวิธีการ (method) และเครื่องมือ (tool) ในกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินหลักฐานการเรียนรู้ที่ผู้เรียนรวบรวมไว้ตลอดเส้นทางของประสบการณ์การเรียนรู้ ใช้ได้ทั้งในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร จากผลการวิจัยที่ยืนยันถึงประสิทธิภาพของการใช้ e-Portfolios ในการเรียนการสอน ในปี 2016 Association of American Colleges and Universities (AAC&U) จึงได้ระบุให้ e-Portfolios เป็นหนึ่งในเทคนิคการสอนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างสูง (High Impact Practice) e-Portfolios ที่ดีจะเป็นทั้งผลงาน (product) และกระบวนการ (process) ของการเรียนรู้ พอร์ตโฟลิโอที่ดีควรนำเสนอเนื้อหาที่มีความสอดคล้องกัน (align) ระหว่างหลักฐานการเรียนรู้ (evidence of learning) เช่น ชิ้นงาน การนำเสนอ ที่แสดงถึงสมรรถนะดังที่ระบุในผลการเรียนรู้ (learning outcome) และ การเล่าเรื่องเพื่อสะท้อนความคิด (reflective narrative) ที่แสดงถึงกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาการที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทางของการเรียนรู้ (learning journey) (Yancey, 2009)…

IRB-01

ขั้นตอนการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB) ประจำสถาบันการเรียนรู้

ขั้นตอนการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB) ประจำสถาบันการเรียนรู้ download file >> Internal IRB LI Workflow

Page1

Counselling: การให้คำปรึกษาและการรับฟัง

Counselling: การให้คำปรึกษาและการรับฟัง โดย คุณวรรณา บุญช่วยเรืองชัย ผู้ให้บริการให้คำปรึกษา Counselling คือ ทฤษฎีหรือแนวคิดการให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจอย่างเป็นกระบวนการที่อาศัยสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  ระหว่างผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษา  ด้วยการสื่อสารสองทางจนเกิดความร่วมมือโดยผู้ให้คำปรึกษาเป็นผู้ช่วยเหลือด้วยการใช้คุณสมบัติของผู้ให้การปรึกษา และทักษะต่างๆ เพื่อเอื้ออำนวยให้ผู้รับบริการได้ใช้ศักยภาพของตนเองในการสำรวจตัวเองเพื่อทำความเข้าใจ  สามารถค้นหาปัญหาที่แท้จริง สาเหตุของปํญหา และความต้องการ ตลอดจนสามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จนปรับตัวให้ดีขึ้นได้ด้วยตนเอง แนวคิดนี้ ทำให้ทักษะการฟังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกระบวนการให้คำปรึกษา  การเรียนรู้และฝึกทักษะด้วยกิจกรรมในการฟังอย่างเข้าใจ  ดังนั้นผู้ให้คําปรึกษา (Counsellor) จึงต้องเรียนรู้ทฤษฎีการเข้าใจความรู้สึกตนเองและผู้รับคำปรึกษาจากการรับฟัง เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง และสอดคล้องในการให้บริการแก่ผู้รับการปรึกษา (Client) และเกิดประสิทธิผลในการให้คำปรึกษา การเข้าใจตนเองและผู้อื่น เวอร์จิเนีย ซาเทียร์ (Virginia Satir 1916-1988) นักเขียน ครู และนักจิตบำบัดอเมริกัน ผู้บุกเบิกแนวคิดจิตบำบัด ได้อธิบายกลไกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจและการแสดงออกของมนุษย์เอาไว้ เพื่อทำความเข้าใจตนเอง  ด้วยตัวตนภายในที่เป็นแกนกลาง  เป็นแหล่งกำเนิดของประสบการณ์ภายใน  ซาเทียร์พบว่าประสบการณ์ต่างๆมีหลายชั้นหรือหลายระดับดังนี้ ความปรารถนา ความคาดหวัง การรับรู้ ความรู้สึก การจัดการกับปัญหา พฤติกรรม ประสบการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในบริบทที่เฉพาะเจาะจงของเรา ณ ช่วงเวลาหนึ่ง  ตัวอย่างเช่น เรามักจะได้ยินผู้รับคำปรึกษาพูดว่า…

Screen Shot 2020-09-15 at 4.43.34 PM

ทำความรู้จักกับ ทักษะการคิดเชิงบริหาร (Executive Function; EF)

PDF download >Executive FunctionEF ทำความรู้จักกับ ทักษะการคิดเชิงบริหาร (Executive Function; EF) ทักษะการคิดเชิงบริหาร คือ ทักษะทางการรู้คิดขั้นสูง ที่ช่วยให้เรากำกับตนเองเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายได้ โดยสมองส่วนหน้าสุด (Prefrontal Cortex; PFC) มีบทบาทสำคัญ เปรียบเสมือนเป็น CEO ทำงานร่วมกันกับสมองอีกหลายส่วน ช่วยให้เราควบคุมและจัดการพฤติกรรม อารมณ์ และความคิด เพื่อทำงานหรือทำสิ่งต่าง ๆ ได้สำเร็จตามเป้าหมาย ทักษะการคิดเชิงบริหารประกอบด้วยทักษะพื้นฐาน 3 ทักษะย่อยด้วยกัน ทักษะแรก คือ ความจำขณะทำงาน (Working memory) เป็นทักษะความจำที่เก็บข้อมูลที่ได้รับเข้ามาในระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อนำมาแปลผลและปฏิบัติการต่อ ตัวอย่างของการใช้ความจำขณะทำงานที่เห็นได้ชัดเจน คือ การคิดคำนวณ ที่ต้องจำชุดข้อมูลตัวเลขเอาไว้ และนำมาตัวเลขเหล่านั้นมาคิดคำนวณต่อ ทักษะที่สอง คือ การยับยั้ง/การหยุด (Inhibition) เป็นทักษะที่ช่วยให้เราไม่หุนหันพลันแล่น หรือตอบสนองต่อสิ่งเร้าทั้งภายในหรือภายนอกโดยปราศจากการยั้งคิดไตร่ตรอง แต่จะช่วยให้มีความยับยั้งชั่งใจ รอคอยเป็น มีสมาธิ ตั้งใจจดจ่อ คิดและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม และทักษะที่สาม คือ…

Screen Shot 2020-07-30 at 1.26.11 PM

สมองส่วน prefrontal cortex กับการวางแผน

PDF download >Prefrontal Cortex กับการวางแผน prefrontal cortex คือเปลือกสมองที่อยู่ส่วนหน้าสุดของสมองบริเวณหน้าผาก ซึ่งสมองส่วนนี้เป็นส่วนที่มีวิวัฒนาการสูงที่สุดในมนุษย์เมื่อเทียบกับสัตว์ประเภทอื่น หน้าที่หลักของสมองส่วนนี้คือการบริหารจัดการพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะพฤติกรรมหรือเป้าหมายที่ไม่เคยเจอมาก่อน มีความเกี่ยวข้องกับตัวแปรด้านเวลา หรือมีความไม่แน่นอนสูง หน้าที่นี้จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการประมวลผลข้อมูลชั้นสูงที่มีความซับซ้อนของสมอง เช่น การวางแผน การตัดสินใจ การใช้เหตุผล หรือภาษา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในการจัดลำดับการกระทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและการทำหน้าที่ชั้นสูงนั้น เพียง prefrontal cortex ส่วนเดียวไม่สามารถทำงานเหล่านี้ได้ ต้องอาศัยการทำงานร่วมกับสมองส่วนอื่น ๆ ด้วย สัญญาณจากสมองส่วนต่าง ๆ ทั้งสัญญาณภายนอกจากสิ่งแวดล้อมและสัญญาณภายในจะถูกประมวลมวลมาเป็นลำดับชั้น แล้วจึงเข้าสู่ prefrontal cortex ซึ่งจะส่งสัญญาณที่เป็น feedback กลับไปเป็นวงจรจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย การวางแผนคือกระบวนการคิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะต้องทำและการจัดลำดับกิจกรรมเหล่านั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการสร้างแผนการ การเตรียมดำเนินแผนการในแต่ละขั้นตอน และการคาดการณ์ถึงผลที่จะเกิดขึ้น มีการค้นพบว่าผู้ที่สมองส่วน prefrontal cortex ได้รับบาดเจ็บจะมีปัญหาในเรื่องการวางแผน โดยเฉพาะแผนการใหม่ ๆ สำหรับการทดลองเพื่อทดสอบความสามารถในการวางแผนของมนุษย์มักจะใช้เกมที่ชื่อว่า Tower of London โดยเกมนี้จะมีแท่งไม้เล็ก ๆ เป็นเสา 3…