Latest News

ขอเชิญบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลด้วย iPad และ Mac

ศูนย์ CELT ขอเชิญบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลด้วย iPad และ Mac   วิทยากรโดย คุณภานุวิชญ์ จันทระ Apple Professional Learning Provider (APLP)   ...

ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้สนับสนุนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์ CELT ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้สนับสนุนการจัดการเรี...

Calendar

Related Links