Latest News

อเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกิจกรรมเสวนาออนไลน์ New Learning Platform #12 “เรื่องเล่าจากครู....เรียนรู้จากประสบการณ์จัดชั้นเรียนแบบผสมผสาน: Hybrid Learning”

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกิจกรรมเสวนาออนไลน์ New Learning Platform #12 “เรื่องเล่าจากครู....เรียนรู้จากประ...

ขอเชิญบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลด้วย iPad และ Mac

ศูนย์ CELT ขอเชิญบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลด้วย iPad และ Mac   วิทยากรโดย คุณภานุวิชญ์ จันทระ Apple Professional Learning Provider (APLP)   ...

Calendar

Related Links