Human-Computer Interactions
Kasetsart University - Sriracha Campus

Course Information

Course Title: English: Human-Computer Interaction
Thai: การโต้ตอบระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์
Semester: ภาคปลาย 2558
22 January 2016 - 13 May 2016
Department: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Code: รหัสวิชา: 01204482
Class Time: Friday 14:00 - 17:00
Class Location: ห้อง 17101 17105
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
Instructor: ผนวกเดช สุวรรณทัต (ม็อค)
English: Panuakdet Suwannatat (Mock)
mockskgmail.com
TA:
 • เปรมทิพย์ เยาวภัทรศิริ (เอ็ด)
  esanomemyselfgmail.com
 • สุรีย์พร แดงสุก (เตย)
  taey_twinshotmail.com
Website: http://iammock.com/hci

Ethics

นิสิตจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและเคารพต่อศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ อาจารย์จะส่งเสริมการกระทำที่ซื่อสัตย์สุจริต และจะสันนิษฐานไว้ก่อนว่านิสิตมีความซื่อสัตย์เว้นแต่มีเหตุให้เชื่อเป็นอื่น ในกรณีที่สามารถจับได้ว่ากระทำความผิด มีนโยบายดังนี้:
 1. การกระทำทุจริต ได้แก่การกระทำใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานที่ไม่ได้เกิดจากความสามารถที่แท้จริงของตน หรือการอนุญาตหรือช่วยเหลือให้ผู้อื่นกระทำการนั้น ตัวอย่างเช่น การลอกงาน ลอกข้อสอบ หรือให้คนอื่นลอก หรือการขโมยงาน หรือแม้เพียงบางส่วนของงานมาจากแหล่งอื่นโดยไม่เขียนอ้างอิงอย่างชัดเจน
 2. การขโมยงานของผู้อื่นมาอ้างว่าเป็นของตน (plagiarism) จัดว่าเป็นการทุจริต นิสิตจะต้องไม่กระทำ และจะต้องเข้าใจว่า:
  • หากนิสิตคัดลอกหรือดัดแปลงข้อความจากแหล่งอื่น นิสิตจะต้องอ้างแหล่งที่มา
  • หากนิสิตใช้รูปภาพที่ผู้อื่นผลิต (เช่น ค้นหาจาก google image) นิสิตจะต้องอ้างแหล่งที่มา
  • การอ้างแหล่งที่มา จะต้องกระทำให้ชัดเจน เช่น จะต้องเขียน URL ให้ชัดเจน ไม่ใช่เพียงระบุว่า "ภาพจากอินเตอร์เน็ต"
  • กรณีได้พยายามหาแหล่งที่มาแล้วไม่สามารถหาได้ (เช่น อาจพบภาพบน facebook ของเพื่อน ซึ่งเพื่อนก็ copy มาจากแหล่งอื่นอีกที โดยไม่ทราบเจ้าของภาพ) ให้ระบุข้อมูลเท่าที่ระบุได้โดยที่ให้ผู้อ่านไม่เข้าใจผิดว่าเราได้อ้างความเป็นเจ้าของข้อมูลนั้น
  • การนำข้อมูลมาใช้ในงานของตน (ไม่ว่าข้อความ, ภาพ, วิดิโอ, หรือสิ่งอื่นใด) โดยไม่ระบุแหล่งที่มา เป็นการอ้างโดยนัยต่ออาจารย์ว่านิสิตเป็นเจ้าของข้อมูลนั้น ซึ่งหากไม่เป็นจริง จะถือว่ามีความผิด
 3. ผู้ที่ถูกจับได้ว่าทุจริตไม่ว่าในการบ้าน, project, การสอบ, หรืองานอื่นใด จะได้รับเกรด F ในวิชานี้ทันที
 4. หากเป็นการร่วมทุจริตโดยตนเองไม่ได้รับผลประโยชน์ หรือหากสารภาพต่อข้อกล่าวหาตั้งแต่คราวแรก อาจารย์อาจพิจารณาลดโทษเหลือแค่ให้ได้ 0 ในการบ้าน หรือโครงงาน หรือการสอบ หรือชิ้นงานชิ้นนั้น
 5. โปรดให้เกียรติสถานที่เรียนและเพื่อนร่วมวิชาชีพ งดคำพูดหยาบคาย งดถ้อยคำดูหมิ่นชาติพันธุ์และศาสนา ให้คำวิพากษ์วิจารณ์งานของเพื่อนอย่างสร้างสรรค์

Assessment

เพื่อสะท้อนถึงเป้าหมายการเรียนรู้หลักทางด้านการออกแบบโดยใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง (HCD) และการทดสอบโดยผู้ใช้ (user test) คะแนนส่วนใหญจึงขึ้นอยู่กับการทำ Project โดยมีการแจกแจงคะแนนดังนี้

Grading Summary

Project
เน้นวัดทักษะด้าน HCD และ User Study
25%
Homework
การบ้าน 5 ชิ้น ชิ้นละ 5 คะแนน
เน้นวัดความรู้และทักษะทั่วไป
25%
Final Exam
เน้นวัดความรู้และทักษะการออกแบบที่สำคัญ
20%
Fake Exam & Peer Evaluation
เน้นทักษะในการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
5%
Midterm Exam
เน้นวัดความรู้ทั่วไป
10%
Participation
เน้นวัดทัศนคติ และ user empathy
15%

Letter Grades

คะแนนรวม (Final Grade) จะถูกปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม การตัดเกรดจะอิงเกณฑ์ดังต่อไปนี้
90 - ∞ A
80 - 89 B
70 - 79 C
60 - 69 D
0 - 59 หรือทุจริต F

Extra Credits

อาจารย์อาจพิจารณาให้ ​Extra credit ในงานบางชิ้น หรือกิจกรรมบางอย่างเพื่อเป็นแรงจูงใจให้นิสิตตามความเหมาะสม ทั้งนี้ อาจารย์ไม่จำเป็นต้องประกาศให้ทราบล่วงหน้าและนิสิตไม่มีสิทธิต่อรองคะแนนดังกล่าว

Grading Disputes

นิสิตมีสิทธิขอคำปรึกษาเรื่องคะแนนจากอาจารย์และ TA ได้โดยมีกฏิกาดังนี้
 1. นิสิตสามารถทักท้วงเรื่องคะแนนได้ตามกรอบเวลาที่กำหนดในแต่ละงาน
 2. ตัวอย่างของคำท้วงติง ได้แก่ "อาจารย์ตรวจผิด", "เฉลยผิด",​ หรือ "คำตอบนี้ก็น่าจะถูก", "การหักคะแนนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่บอก" หรือ "ฉันโดนหักคะแนนมากเกินไปหรือเปล่า?"
 3. ในบางกรณีอาจารย์อาจให้นิสิตกลับไปแก้งานใหม่เป็นกรณีพิเศษโดยมีเงื่อนไขของกรอบคะแนนที่ลดลง ทั้งนี้ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของอาจารย์โดยนิสิตไม่มีสิทธิต่อรองเรื่องการขอส่งงานใหม่
 4. นิสิตติดต่อ TA และ อาจารย์ ได้ทางอีเมล​ ถ้าอาจารย์พบว่าคำถามบางข้อไม่สามารถสื่อสารทางอีเมลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจเสนอให้นัดพูดคุยทาง skype หรือ โทรศัพท์

Textbooks and Resources

The folowing textbooks are recommended but not required:
 1. Human Computer Interaction - 3rd edition
  by Alan Dix , Janet E. Finlay, Gregory D. Abowd, Russell Beale
 2. The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition
  by Don Norman

Late Homework Policy

เพื่อให้ฝึกความตรงต่อเวลา และเพื่อให้นิสิตไม่มีงานสะสมช่วงปลายภาค จึงกำหนดนโยบายที่เข้มงวดดังนี้
 1. นโยบายนี้ให้ครอบคลุมถึงงานทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น การบ้าน, โครงงาน (project), หรืองานอื่นใดที่อาจารย์มอบหมาย
 2. นิสิตจะต้องส่งงานตามวิธีการที่กำหนดในใบงานอย่างถูกต้อง จึงจะถือว่าได้ส่งงานแล้ว
 3. งานที่ส่งเกินกำหนดเวลา จะถูกตัดคะแนน 20% ของคะแนนเต็ม ต่อ 24 ชั่วโมง
 4. เศษของหนึ่งวันให้นับเป็นเวลาหนึ่งวัน
  นั่นหมายความว่า: ถ้าส่งงานเกินกำหนดเวลาเพียง 1 วินาที ให้ถือว่าส่งช้า 1 วัน
 5. ให้ยึดถือเวลาประเทศไทย (time zone: UTC+7) โดยเทียบจากเว็บไซต์ http://time.gov
 6. หากการบ้านมีเส้นตาย (deadline) ในวันใด ให้ถือว่าต้องส่งภายใน 9:00 น.​ ของวันนั้น เว้นแต่ได้ระบุเวลาอื่นไว้
 7. หากงานชิ้นใดเป็นงานกลุ่ม และงานนั้นส่งเกินกำหนดเวลา ให้หักคะแนนทุกคนในกลุ่มเท่าๆ กัน เสมือนว่าแต่ละคนส่งงานช้า
ตัวอย่าง สมมติว่าการบ้านมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน:
 1. นาย ก. ส่งช้า 5 นาที นาย ก. จะถูกตัดคะแนน 20 คะแนน
 2. น.ส. ข. ส่งช้า 26 ชั่วโมง น.ส. ข. จะถูกตัดคะแนน 40 คะแนน
 3. นาย ค. ยังไม่ได้ส่งการบ้าน หลังจากเวลาผ่านไปแล้วเกิน 4 วัน นาย ค. จะได้ 0 คะแนน ไม่ว่าจะส่งหรือไม่ส่งงานก็ตาม
 4. กลุ่ม HappyBird ส่ง project proposal ช้าไปเป็นเวลา ​12 ชั่วโมง ทุกคนในกลุ่มจะถูกหักคะแนน 20% ของคะแนน project proposal
 5. ใบงานระบุให้ส่งการบ้านโดยการอัพโหลดขึ้นบนเว็บไซต์ แต่ นาย ง. ส่งมาทางอีเมล ตรงตามกำหนดเวลา ให้ถือว่า นาย ง. ยังไม่ได้ส่งงาน และจะถูกหักคะแนนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะส่งตามวิธีที่ถูกต้อง

Attendance and Participation

อาจารย์จะเริ่มสอนตรงเวลาทุกครั้งไม่ว่าจะมีผู้มาสายกี่คนก็ตาม โดยเนื้อหาช่วงต้นคาบเรียนอาจเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำการบ้าน, การสอบ​, หรือการประเมินผลแบบอื่น คะแนน 15 คะแนน ของ final grade ขึ้นกับการเข้าเรียน ความตรงต่อเวลา และความมีส่วนร่วมในชั้นเรียน โดยการให้คะแนนจะขึ้นกับดุลยพินิจของอาจารย์และ TA ตามแนวทางที่ระบุไว้ต่อไปนี้
 1. ผู้ที่ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผลและหลักฐานที่เหมาะสม จะถูกหักคะแนนครั้งละ 1 คะแนน
  หลักฐานที่เหมาะสม ได้แก่ ใบลาที่ถูกต้องตามระเบียบ, ใบรับรองแพทย์
 2. ผู้ที่มาสายไม่เกิน 10 นาที จะไม่ถูกหักคะแนน แต่อาจจะพลาดเนื้อหาที่น่าสนใจ และอาจได้รับสายตาอ้อนวอนจากอาจารย์ให้มาตรงเวลามากขึ้น
 3. ผู้ที่มาสายระหว่าง 10 - 30 นาที จะถูกหักคะแนน 0.​25 คะแนน
 4. ผู้ที่มาสายระหว่าง 30 - 60 นาที จะถูกหักคะแนน 0.5 คะแนน
 5. ผู้ที่มาสายเกิน 60 นาที ให้ถือว่าขาดเรียน
 6. การเช็คชื่อและเช็คเวลาเข้าเรียนจะทำโดยการถ่ายรูปและบันทึกเวลา โดยในบางกรณี ถ้ามีนิสิตมาตรงเวลาอยู่จำนวนมากอาจารย์อาจตัดสินใจประหยัดเวลาไม่เช็คชื่อโดยละเอียดก็ได้ (คนที่มาสายก็โชคดีไป)
 7. นิสิตที่ขาดเรียนหรือมาสาย มีหน้าที่ต้องติดตามเนื้อหา ​และประกาศต่างๆ ด้วยตนเอง
 8. นิสิตจะต้องปิดเสียงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดไม่ให้รบกวนผู้อื่น จะต้องไม่พูดคุยกับเพื่อนยกเว้นระหว่างการทำกิจกรรม นิสิตจะต้องไม่รับโทรศัพท์ในห้อง โดยผู้ฝ่าฝืนอาจถูกเชิญให้ออกไปนอกห้องชั่วคราว (นี่ไม่ใช่การทำโทษแต่เป็นการรักษาสิทธิผู้อื่น)
 9. ช่วงเวลาบ่าย 2 เป็นช่วงที่ระบบย่อยอาหารทำงานหนัก นิสิตสามารถหลับในห้องเรียนได้​เป็นช่วงสั้นๆ (ไม่ได้พูดเล่น การหลับเป็นการแก้ง่วงที่ดีที่สุด) แต่เมื่ออาจารย์ปลุกขึ้นมาทำกิจกรรม จะต้องตื่น และนิสิตมีหน้าที่ต้องติดตามเนื้อหาย้อนหลังระหว่างที่หลับเอาเอง
 10. เมื่อมีเหตุจำเป็น นิสิตสามารถคุยกับเพื่อนผ่านโปรแกรม chat ที่ไม่มีเสียงได้
 11. นิสิตจะต้องให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม โดยในท้ายคาบบางคาบ นิสิตจะต้องส่งกระดาษ Exit Ticket ที่บันทึกการทำกิจกรรมในห้อง โดยอาจารย์จะตรวจให้คะแนนจากระดับความตั้งใจ ไม่ใช่ตรวจจากความถูกต้อง
 12. อนุญาตให้บันทึกภาพ, เสียง, และวิดิโอระหว่างการสอนได้เพื่อเก็บไว้ดู/ฟังเองเท่านั้น โดยจะต้องไม่เผยแพร่ต่อผู้อื่น

Communication Policy

อาจารย์และ TA มีความยินดีที่จะให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยต่อนิสิตทุกท่าน โดยมีนโยบายดังนี้:
 1. ขอให้ใช้อีเมลเป็นช่องทางการสื่อสารหลัก เพื่อเป็นการฝึกการสื่อสารอย่างมืออาชีพ นิสิตจะต้องเขียนอีเมลอย่างสุภาพ ด้วยภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษาอังกฤษ มีการแนะนำตน มีคำขึ้นต้น คำลงท้าย และใหข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน ขอให้พยายามหลีกเลี่ยงไฟล์แนบขนาดใหญ่ (large attachment)
 2. อาจารย์และ TA จะพยายามตอบอีเมลทุกฉบับภายใน 24 ชั่วโมง
 3. เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ อาจารย์อาจไม่ตอบอีเมลเกิน 2 ฉบับ/วัน/คน
 4. หากหัวข้อสนทนามีความซับซ้อน หรือคำถามไม่ชัดเจน อาจารย์อาจเสนอให้นิสิตนัดคุยทางโทรศัพท์หรือ Skype เพื่อประโยชน์ของนิสิตเอง ในกรณีเช่นนั้นให้นิสิตใช้ดุลยพินิจเองว่าจะเขียนอีเมลฉบับใหม่ให้ชัดเจนขึ้น หรือว่าจะขอนัดเวลาเพื่อคุยกับอาจารย์
 5. นิสิตสามารถนัดอาจารย์เพื่อปรึกษาโทรศัพท์หรือ Skype ได้เช่นกัน โดยขอนัดได้ทาง email
 6. นิสิตพึงทราบว่า หัวข้อการสนทนาบางหัวข้ออาจไม่เหมาะสมกับการปรึกษาทาง email เช่น การต่อรองคะแนน การขอคำปรึกษาที่ต้องถามตอบกันหลายครั้ง ในกรณีเหล่านี้แนะนำให้นิสิตนัดกับอาจารย์เพื่อปรึกษาทางโทรศัพท์หรือ Skype
 7. ในบางช่วงเวลา อาจารย์อาจยุ่งมากทำให้ไม่สามารถนัดคุยภายใน 1-2 วันได้ แต่จะพยายามจัดสรรเวลาให้นิสิตอย่างทั่วถึงและยุติธรรมมากที่สุด
 8. อาจารย์จะไม่ตอบข้อความ และไม่รับ Add Friend ทาง Facebook (จนกว่าจะจบภาคเรียน) ทั้งนี้เพื่อความยุติธรรมต่อนิสิตทุกท่าน