สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน: สร้างคุณค่าแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยงานวิจัย” (Scholarship of Teaching and Learning: The Value Creation of Teaching and Learning Innovation)

ในการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นพลเมืองที่ดีและเก่งของโลกในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาของไทยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนจากการมุ่งเน้นถ่ายทอดความรู้ในสาขาวิชาชีพ (Teaching) มาเป็นการสนับสนุนการสร้างความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเองด้วยการฝึกฝนทักษะ...

Read More

LEGO EDUCATION: STEM CAMP

วันที่ 25-26 มีนาคม 2558 คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้เชิญบุคลากรของสถาบันการเรียนรู้ไปจัดกิจกรรมอบรม LEGO EDUCATION ภายในงาน “ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มผู้เรียน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรร...

Read More