การบ้าน Week13 (Take home Exam)

Q1. ในวันที่ 26 ต.ค. ที่ตำแหน่งบ้านของตัวเอง ให้ประมาณค่าความเข้มรังสีอาทิตย์รายชั่วโมง บนพื้นหลังคาที่เอียง 15 องศา ที่หันไปทางทิศใต้ และ Q2. ให้วิจารณ์ วิธีการและผลการคำนวณของตัวเองว่า ค่าที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่ เพราะเหตุใด และความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการคำนวณน่าจะมาจากสาเหตุใดได้บ้าง

การบ้านครั้งที่ 7

ที่ตำแน่งบ้าน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ตำแหน่งพระอาทิตย์ตรงศีรษะพอดี วันที่ 27 เมษายน เวลา 12.16 น. และวันที่ 16 สิงหาคม เวลา 12.23 น. http://pveducation.org/pvcdrom/2-propert ies-sunlight/sun-position-calculator

การบ้านครั้งที่ 7 (แก้ไขล่าสุด)

ที่ตำแหน่งบ้าน : จ.นนทบุรี วันเวลาที่ตำแหน่งพระอาทิตย์ตรงศีรษะพอดี ตรงกับวันที่ 28 เมษายน เวลา 12.15 น. และวันที่ 18 สิงหาคม เวลา 12.23 น. ที่มา : http://pveducation.org/pvcdrom/2-properties-sunlight/sun-position-calculator