สอบกลางภาค Week8

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ข้อสอบกลางภาค วิชา ETT616 Solar Energy (Section 1: Solar Radiation) วันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 8:30-9:30 น. คำสั่งข้อสอบมีสองส่วน ส่วนที่หนึ่ง   ใช้เวลา 20 นาที  ไม่อนุญาตให้ใช้อินเทอร์เนต  ตำรา  หรือเอกสารทุกชนิด ส่วนที่สอง   ใช้เวลา 40 นาที   สามารถใช้อินเทอร์เนต   ตำรา  หรือเอกสาร