การบ้านครั้งที่ 7

ที่ตำแน่งบ้าน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ตำแหน่งพระอาทิตย์ตรงศีรษะพอดี วันที่ 27 เมษายน เวลา 12.16 น. และวันที่ 16 สิงหาคม เวลา 12.23 น. http://pveducation.org/pvcdrom/2-propert ies-sunlight/sun-position-calculator

การบ้านครั้งที่ 7 (แก้ไขล่าสุด)

ที่ตำแหน่งบ้าน : จ.นนทบุรี วันเวลาที่ตำแหน่งพระอาทิตย์ตรงศีรษะพอดี ตรงกับวันที่ 28 เมษายน เวลา 12.15 น. และวันที่ 18 สิงหาคม เวลา 12.23 น. ที่มา : http://pveducation.org/pvcdrom/2-properties-sunlight/sun-position-calculator

การบ้านครั้งที่7(แก้ไข)

ณ.ตำแหน่งบ้านในจังหวัดนครปฐม วันที่พระอาทิตย์ตรงหัวพอดี มีทั้งหมด 2 วัน ใน 1 ปี คือ วันที่ 27 เมษายน เวลา 12.16 น. และวันที่ 16 สิงหาคม เวลา 12.23 น. ที่มา : http://pveducation.org/pvcdrom/2-properties-sunlight/sun-position-calculator  

การบ้านครั้งที่ 7

ตำแหน่งบ้าน ณ จังหวัด อุตรดิตถ์ ปี 2016 ดวงอาทิตย์จะอยู่ตรงศรีษะช่วงเวลา 12.15 น ของวันที่ 10 พฤกษภาคม ที่มา http://www.suncalc.net/#/17.7639,100.5633,20/2017.05.10/12:13 12.25 น. ของวันที่ 3 กันยายน ที่มา http://www.suncalc.net/#/17.7639,100.5633,20/2017.08.03/12:24  

การบ้านครั้งที่ 7

      ที่ตำแหน่งบ้าน :  เลขที่  55 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 เวลาที่พระอาทิตย์ตรงศีรษะที่ตำแหน่งบ้าน อยู่ที่ช่วงเวลา 12.15 น. ที่มา http://www.suncalc.net/#/13.9603,100.4506,17/2016.10.04/16:17

การบ้านครั้ง 7

ที่ตำแหน่งบ้านจังหวัดนครปฐม พบว่าดวงอาทิตย์จะอยู่ตรงศรีษะในเวลา ๑๒ นาฬิกา ๑๖ นาที ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งทำการคำนวณหาได้จากเว็บไซต์ http://www.suncalc.net/#/13.8199,100.0622,8/2016.09.14/16:17 โดยจะต้องกรอกตำแหน่งพิกัดที่เราต้องการทราบ และระบุเวลา

ส่งการบ้านครั้งที่ 7

9ตำแหน่งบ้านจันทบุรี ดวงอาทิตย์อยู่ตรงหัวที่เวลา สิบสองนาฬิกา แปดนาที                                                                                                      …