การบ้าน Week 14

Q1. ให้หาข้อมูล บทความวิชาการ เกี่ยวกับการประมาณค่า clearness index เพื่อหาสัดส่วนรังสีกระจาย Q2. ให้หาข้อมูล บทความวิชาการ เกี่ยวกับการหาค่า Rd (อัตราส่วนรังสีกระจายบนพื้นเอียงต่อพื้นราบ) ข้อละ 1 บทความ ไม่ซ้ำกัน มาเล่าให้เพื่อนฟัง