การบ้าน Week 14

Q1. ให้หาข้อมูล บทความวิชาการ เกี่ยวกับการประมาณค่า clearness index เพื่อหาสัดส่วนรังสีกระจาย Q2. ให้หาข้อมูล บทความวิชาการ เกี่ยวกับการหาค่า Rd (อัตราส่วนรังสีกระจายบนพื้นเอียงต่อพื้นราบ) ข้อละ 1 บทความ ไม่ซ้ำกัน มาเล่าให้เพื่อนฟัง

สอบกลางภาค Week8

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ข้อสอบกลางภาค วิชา ETT616 Solar Energy (Section 1: Solar Radiation) วันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 8:30-9:30 น. คำสั่งข้อสอบมีสองส่วน ส่วนที่หนึ่ง   ใช้เวลา 20 นาที  ไม่อนุญาตให้ใช้อินเทอร์เนต  ตำรา  หรือเอกสารทุกชนิด ส่วนที่สอง   ใช้เวลา 40 นาที   สามารถใช้อินเทอร์เนต   ตำรา  หรือเอกสาร

การบ้าน Week9

Q1. ให้คำนวณเวลาสุริยะและมุมชั่วโมง วันที่ 28 ก.ย. เวลา 10:00 น. ที่ตำแหน่งบ้านของแต่ละท่าน พร้อมกับหาค่ามุมอิละเวชั่น (Elevation angle, γ) และมุมอะซีมุท (Azimuth angle) Q2. ณ ตำแหน่งบ้านของท่าน จงหาว่าวันและเวลาใดที่ดวงอาทิตย์จะอยู่ตรงหัวพอดี และ วันและเวลาใดที่ดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงสุริยะจะอยู่ต่ำที่สุดบนท้องฟ้า Q3. ให้คำนวณเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก วันที่ 28 ก.ย. ที่ตำแหน่งบ้านของแต่ละท่าน เปรียบเทียบกับข้อมูลใน Web