ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม คิด เห็น เป็นภาพ ด้วย Visual Thinking ครั้งที่ 2

visual-thinking-poster02

กลับมาอีกครั้ง……

สถาบันการเรียนรู้ เชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มจธ. สมัครเข้าร่วม workshop

คิด เห็น เป็นภาพ ด้วย Visual Thinking ครั้งที่ 2
“กระบวนการออกแบบความคิด ที่จะช่วยสร้าง ‘วิธี’ คิดใหม่
ให้เราคิดและมองอะไรชัดขึ้น ง่ายขึ้น เห็นความเชื่อมโยงในสิ่งต่างๆ มากขึ้นไปด้วย”
เครื่องมือนี้เป็นการคิดและสื่อสารโดยใช้ภาพมาช่วยลำดับความคิดและร้อยเรียงเรื่องราวในการวางแผนการนำเสนอและเล่าเรื่อง

วิทยากร โดย คุณศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์(มะโหนก) และทีมงาน
ผู้ก่อตั้งสำนักงานส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ (Black Box)
นักคิดรุ่นใหม่ผู้คร่ำหวอดเรื่อง Visual Facilitation

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันการเรียนรู้ มจธ.บางมด
ระหว่างเวลา 10.30 – 17.00 น.

**ผู้เข้าร่วม workshop ไม่จำเป็นต้องวาดภาพเป็น แต่ขอให้มีทักษะในการจับประเด็นเป็นพื้นฐาน
**เตรียมเรื่องงานหรือแก่นของวิชาที่สอนมาเล่าภายใน 1 นาที

สมัคร ด่วน! รับจำนวนจำกัด
สมัครได้ที่ http://bit.ly/2SP9n6m
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม kmuttlearningplatforms@gmail.com

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมต้องสามารถอยู่ร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งวัน

จากใบสับปะรดสู่“เส้นใยเซลลูโลสขนาดนาโน”

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม จึงมีวัสดุเหลือใช้จำนวนมากที่ถูกละเลยหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร เช่น ใบสับปะรด ฟางข้าว หรือชานอ้อย เป็นต้น จากการวิจัยพบว่าเส้นใยจากพืชนั้นมีคุณสมบัติที่น่าสนใจหลายประการ เช่น น้ำหนักเบา แข็งแรง และทนทาน

560000007039003

ดร.สุภโชค ตันพิชัย อาจารย์ประจำสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า สับปะรดเป็นสินค้าเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย ในแต่ละปีจะมีใบสับปะรดที่ถูกทิ้ง หรือทำลายหลังจากการเก็บเกี่ยวเป็นจำนวนมาก โดยไม่ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์ใดๆ ทั้งนี้เส้นใยที่ได้จากใบสับปะรดนั้นมีความแข็งแรงของเส้นใยที่สูง เมื่อเทียบกับเส้นใยธรรมชาติประเภทอื่นๆ จึงเหมาะแก่การนำไปใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในกระบวนการเตรียมเส้นใยเซลลูโลสขนาดนาโน ซึ่งเป็นวัสดุที่ค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทย แต่มีกระบวนการทำที่ไม่ซับซ้อนมากนัก

โดยงานวิจัยนี้ใช้ใบสับปะรดเป็นสารตั้งต้นในการเตรียมเส้นใยเซลลูโลสขนาดนาโน ผ่านกระบวนการระเบิดด้วยไอน้ำแรงดันสูง เพื่อทำลายพันธะที่ยึดเกาะกันระหว่างเส้นใยเซลลูโลสระดับไมโคร จนได้เป็นเส้นใยขนาดนาโน ที่มีการกระจายตัวแยกออกจากกัน ซึ่งมีความแข็งแรงสูง น้ำหนักเบา ความทนทานต่อสารเคมี สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ มีลักษณะโปร่งแสง ยากต่อการมองเห็นด้วยตาเปล่า จึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้หลากหลาย เช่น การปรับปรุงสมบัติบางประการของฟิล์มบรรจุภัณฑ์ให้ดีขึ้น โดยที่ยังคงความใสของฟิล์มไว้ได้ เช่นสมบัติเชิงกล สมบัติทางความร้อน หรือสมบัติการแพร่ผ่านของก๊าซ เป็นต้น

เส้นเซลลูโลสนาโนจากใบสับปะรด1

นอกจากนี้เส้นใยเซลลูโลสขนาดนาโน ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านวัสดุทางการแพทย์อีกด้วย เช่น ผ้าปิดแผล หรือ หลอดเลือดเทียม หรือใช้ในงานทางด้านการกรองสารพิษจากน้ำ หรือ อากาศอีกด้วย ผลสำเร็จของงานวิจัยนี้ คาดหวังว่าจะมีส่วนช่วยให้เกษตรกรสามารถนำวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหล่านั้น และเป็นการเพิ่มรายได้ในครัวเรือนให้กับเกษตรกรได้อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้งานวิจัยนี้ยังเป็นการเตรียมองค์ความรู้เพื่อนำส่งให้กับทางภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ประโยชน์จากเส้นใยเซลลูโลสขนาดนาโน เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ หรืออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์”

ดังนั้นเส้นใยสับปะรดจึงเป็นเส้นใยธรรมชาติที่มีศักยภาพสูง มีโอกาสในการพัฒนาเป็นเส้นใยในเชิงอุตสาหกรรมได้จริงในอนาคต ลดการพึ่งพาวัสดุสังเคราะห์ทางเคมี แล้วหันมาใช้ประโยชน์จากวัสดุทดแทน และยังเป็นการนำเอาเศษวัสดุที่เหลือทิ้งจากการปลูกสับปะรด มาช่วยในการทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นอีกด้วย

บทความโดย
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ  http://backoff.thansettakij.com/2017/07/07/175968

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ดร.สุภโชค ตันพิชัย
อาจารย์ประจำสถาบันการเรียนรู้
supachok.tan@kmutt.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา New Learning Platforms กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากรด้านพัฒนาการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน
เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา New Learning Platforms กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่
 
ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนจากคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ และหลากหลาย ทั้ง 5 ท่าน ใน 4 หัวข้อได้แก่
1. หัวข้อ Service Learning โดย รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ , รศ.ดร.พรปภัสสร ปริญชาญกล
2. หัวข้อ Lab-Based Learning โดย ผศ.ดร.ชูจิต ตรีรัตนพันธ์
3. หัวข้อ Active / Hands-on Physics โดย ผศ.ดร.วันดี อ่อนเรียบร้อย
4. หัวข้อ Active Learning โดย ผศ.ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ
 
ในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 14.00-16.30 น.
ณ Pedagogy Studio ชั้น 14 สถาบันการเรียนรู้ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ มจธ.
 
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/2NoPJ1h
กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!!
สอบถามเพิ่มเติมทางอีเมล์
KMUTTLearningPlatforms@gmail.com
 
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
สถาบันการเรียนรู้ มจธ.new-learning-platform

คิด เห็น เป็นภาพ ด้วย Visual Thinking

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมคิด เห็น เป็นภาพ ด้วย Visual Thinking” โดยได้รับเกียรติจาก คุณศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์ (มะโหนก) และทีมงาน จากสำนักส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ Blackbox มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกทักษะการฟัง การเล่าเรื่อง การจับประเด็น การสร้าง visual thinking ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมจับคู่ กิจกรรมกลุ่ม

40756645_1839363742809464_6517700819725320192_o 41033357_1839365326142639_1360559078601916416_o 40835524_1839364862809352_5585543103739068416_o 41074958_1839364282809410_1080718633300131840_o40893071_1839365849475920_7643381167839772672_o

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมคิด เห็น เป็นภาพ ด้วย Visual Thinking

สถาบันการเรียนรู้ เชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มจธ. สมัครเข้าร่วม workshop ในหัวข้อ

คิด เห็น เป็นภาพ ด้วย Visual Thinking
“กระบวนการออกแบบความคิด ที่จะช่วยสร้าง ‘วิธี’ คิดใหม่
ให้เราคิดและมองอะไรชัดขึ้น ง่ายขึ้น เห็นความเชื่อมโยงในสิ่งต่างๆ มากขึ้นไปด้วย”

เครื่องมือนี้เป็นการคิดและสื่อสารโดยใช้ภาพมาช่วยลำดับความคิดและร้อยเรียงเรื่องราวในการวางแผนการนำเสนอและเล่าเรื่อง

วิทยากร โดย คุณศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์(มะโหนก) และทีมงาน
ผู้ก่อตั้งสำนักงานส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ (Black Box)
นักคิดรุ่นใหม่ผู้คร่ำหวอดเรื่อง Visual Facilitation

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ณ สถาบันการเรียนรู้ มจธ. บางมด
ระหว่างเวลา 13.00 – 17.00 น.

**ผู้เข้าร่วม workshop ไม่จำเป็นต้องวาดภาพเป็น แต่ขอให้มีทักษะในการจับประเด็นเป็นพื้นฐาน

**สิ่งที่ต้องเตรียม
1. สมุดโน้ตและชุดปากกา
2. เรื่องราวที่อยากจะเล่าเกี่ยวกับการสอน หรืองานที่ทำ ความยาวประมาณ 15 นาที

สมัคร ด่วน! รับจำนวนจำกัด
สมัครได้ที่ https://bit.ly/2PuYZ1U

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม kmuttlearningplatforms@gmail.comvisual-thinking-poster1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Soft skill assessment

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ศูนย์ CELT จัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Soft Skills Assessment” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง (อ.นิล) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

เชื่อว่าอาจารย์หลายท่านยังคงมีคำถามว่าเราจะวัดประเมิน soft skill ของนักศึกษาได้อย่างไร ซึ่งทำให้กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดย อ.นิล ได้มอบความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของการวัดและประเมิลผล รวมถึงนำเสนอเทคนิค วิธีการ เครื่องมือ และการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดประเมินผล soft skill

กิจกรรมดังกล่างจัดขึ้น ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง pedagogy สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้

38495671_1795268687218970_3812034842455965696_o 38614749_1795266897219149_9175886388803928064_o 38661899_1795267150552457_3460399818323525632_o 38676738_1795267833885722_5398669613561020416_o

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม Soft-Skill-Assessment

รับชมวิดีโอย้อนหลังการอบรม

งาน iSTEM-Ed 2018

เมื่อวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 สถาบันการเรียนรู้ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและวิทยาเขตราชบุรี ร่วมกับ สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (EEAAT) ได้จัดงาน International STEM Education Conference 2018 (iSTEM-Ed 2018) เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และเทคนิคการเรียนการสอนในศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปะ ภายในงานประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษจาก Keynote มากประสบการณ์  และเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย session พิเศษจากนักเรียนและคุณครูจากระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ณ อาคารเคเอกซ์ มจธ.

IMG_0153 IMG_0171 IMG_0371 IMG_0338 IMG_0201 IMG_0390

กิจกรรม Knowing and assessing learning outcomes

เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (Center for Effective Learning and Teaching: CELT) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Workshop on Teaching and Learning ภายใต้หัวข้อ “Knowing and assessing learning outcomes” ได้รับเกียรติจาก Dr.Duane Deardorff, Professor in the Physics & Astronomy department

at University of North Carolina at Chapel Hill, USA. เป็นวิทยากรในครั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วยเรื่อง “Learning outcomes assessment” “Engaging sciences students in large class” และ “TA training” จัดขึ้น ณ Science Connect คณะวิทยาศาสตร์

IMG_3961 IMG_3962 IMG_3964 IMG_3965 IMG_3966 IMG_3967 IMG_3970 IMG_3973 IMG_3974

ละครหุ่นเงา by ครูต้อม

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง facilitator อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14 สถาบันการเรียนรู้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “การใช้ละครหุ่นเงาในการจัดกระบวนการเรียนรู้กับเยาวชน” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุธารัตน์ สินนอง (ต้อม) ผู้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของละครหุ่นเงา โดยมีประสบการณ์จากประเทศโปแลนด์

กิจกรรมในวันนี้ ครูต้อมได้นำการแสดงละครหุ่นเงามาให้ได้ชมกัน และร่วมวงคุยกับผู้เข้าร่วมเพื่อสะท้อนสิ่งที่ได้ดูและการนำไปปรับใช้กับตนเอง นอกจากนี้ครูต้อมยังจัด workshop เล็กๆ ให้ผู้เข้าร่วมได้ลองสร้างหุ่นละครเงาด้วยตนเอง และสร้างสรรค์เรื่องราวประกอบฉากของครูต้อม เพื่อให้เห็นว่าหุ่นละครเงาสามารถสร้างเองได้ง่ายๆ ใครๆก็ทำได้ และไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุสิ้นเปลืองในการสร้าง

IMG_3815 IMG_3821 IMG_3827 IMG_3831 IMG_3841 IMG_3843 IMG_3845 IMG_3847 IMG_3846 IMG_3865 IMG_3870 IMG_3872 IMG_3879

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Active Listening การฟังเชิงรุก

ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (ศูนย์ CELT)  ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมในหัวข้อ “ Active Listening การฟังเชิงรุก” วิทยากรโดย คุณวริสรา มีภาษณี และ คุณพรเพ็ญ วงศ์กิจมโนชัย ในวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.  ณ ห้อง Facilitator and Coaching room สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับทักษะการฟังที่ลึกซึ้งกับการประยุกต์ใช้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/WTtrzw

กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!!

สอบถามเพิ่มเติมโทร 024708383

active-listening