อบรมเชิงปฏิบัติการ LEGO/logo ให้แก่พนักงานจากบริษัท เบทาโกร จำกัด

เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2558 สถาบันการเรียนรู้ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ LEGO/logo ให้แก่พนักงานจากบริษัท เบทาโกร จำกัด จากโครงการ Betagro-C-FEPS จำนวน 20 คน ที่ห้องจัดอบรมสถาบันการเรียนรู้ชั้น 11 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ในการอบรมครั้งนี้ทางทีมงานได้จัดแข่งขันขว้างไกล จากชิ้นงานผู้อบรม เพื่อให้บรรยากาศการเรียนรู้เป็นไปอย่างสนุกสนาน และได้เรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ขึ้นด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติงาน ตามทฤษฏีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ด้วยปัญญา(Constructionism)

LEGO EDUCATION: STEM CAMP

วันที่ 25-26 มีนาคม 2558 คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้เชิญบุคลากรของสถาบันการเรียนรู้ไปจัดกิจกรรมอบรม LEGO EDUCATION ภายในงาน “ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มผู้เรียน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศ” ซึ่งน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้ฝึกฝนทักษะการคิดและเรียนรู้ด้วยตนเองตามหลักทฤษฏี Constructionism  ผ่านการลงมือทำชิ้นงาน LEGO นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมแข่งขันโครงการ LEGO ของน้องๆที่เข้าร่วมการอบรม เพื่อความท้าทายและความสนุกสนานในการเรียนรู้

กว่าจะมาเป็นจิตตปัญญาศึกษา มหิดล (CoPs ครั้งที่ 11)

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 สถาบันการเรียนรู้ ร่วมกับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ผ่านกระบวนการ Facilitate เพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกผ่านการทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ  ณ.อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น14 ซึ่งกิจกรรมเรียนรู้ประสบการณ์ตรงผ่านกระบวนกรมืออาชีพ ครั้งที่11ในหัวข้อ กว่าจะมาเป็นจิตตปัญญาศึกษา มหิดล ได้เชิญ ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร รองผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล มาเล่าความเป็นมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกลุ่มภาคี ที่มีสมาชิกด้านการศึกษาที่สนใจในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และสลับกันมาถ่ายทอดเทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งถอดองค์ความรู้เพื่อ นำมาปรับใช้ และพัฒนาหลักสูตรการสอน จนกลายมาเป็นจิตตปัญญาศึกษาในปัจจุบัน