34815602_1707647529314420_6949134983302742016_o

Cops อาจารย์นิเทศน์

วันที่ 7 มิ.ย. 2561 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ มจธ. (Beginner) ภายใต้การดูแลของ ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) และสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Cops) ของอาจารย์นิเทศก์ ครั้งที่ 2 เพื่อร่วมมือพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ของ มจธ. โดยมีหัวข้อดังนี้ ความตั้งใจและความคาดหวังที่อาจารย์นิเทศก์มีต่ออาจารย์ใหม่ การวางแผนนิเทศ บทเรียนที่อยากจะถ่ายทอดให้รุ่นน้อง และข้อเสนอแนะต่างๆที่จะทำให้กระบวนการนิเทศดีขึ้น เพื่อที่ทางโครงการจะได้นำข้อความไปส่งต่อแก่อาจารย์ใหม่ได้พัฒนาการสอนของตนเอง และปรับปรุงการดำเนินโครงการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

34984765_1707646869314486_8482545926970277888_o 35026704_1707647272647779_1284294521147883520_o 34815602_1707647529314420_6949134983302742016_o 35151761_1707646975981142_4978156916162166784_o

Leave a Reply

Your email address will not be published.