IMG_5210

NAS รุ่นที่6 กิจกรรมหัวข้อ ““Classroom Management”

IMG_5217IMG_5210

เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา สถาบันการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมอบรมโมดูล Teaching and Learning หัวข้อ “Classroom Management” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาบุคลากรใหม่สายวิชาการ รุ่นที่ 6 (New Academic Staff, NAS) ณ อาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 14 กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ใหม่/นักวิจัยใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีด้านการเรียนการสอนเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (outcome-based learning) ในโอกาสนี้ทางโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก ดร. ปกรณ์ สุปินานนท์ และ ดร. ประภัสสร วงษ์ดี จากภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. เป็นวิทยากร วิทยากรได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมทำกิจกรรมหลากหลายด้วยการสวมบทบาทเป็นนักเรียน และสะท้อนข้อคิดของการเป็นผู้สอนและวิธีการสอนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เช่น วิธีการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองและช่วยกันเรียนรู้ผ่านกระบวนการเพื่อนสอนเพื่อน, การถ่ายทอดความรู้โดยเลือกเน้นที่ essential knowledge, วิธีการสอนที่อาจารย์ไม่ได้เป็นผู้บอกความรู้โดยตรง แต่เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ (facilitator), หลักคิดของการสอนที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการหาคำตอบมากกว่าการตัดสินความถูก-ผิดของการตอบ นอกจากนี้ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาของการสอนแบบ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติ” (Active learning) จากประสบการณ์ของดร.ประภัสสร วงษ์ดี ที่ได้ทดลองปรับเปลี่ยนการสอนวิชาที่เป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ (นักศึกษามากกว่า 80 คน) จากเน้นการบรรยายมาเป็นการสอนโดยใช้รูปแบบของ Flipped classroom ที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงในห้องเรียน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างกระบวนการกลุ่มเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ และเสริมการวัดประเมินเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของนักศึกษา (formative assessment) ซึ่งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดังกล่าวช่วยให้อาจารย์ใหม่และนักวิจัยใหม่ได้เห็นถึงตัวอย่างที่น่าสนใจและบทเรียนจากการปฏิบัติจริงของผู้สอนที่พยายามพัฒนาการเรียนการสอนของตนเพื่อคุณภาพของผู้เรียน

IMG_5334

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.