ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม สรุปให้เป็น จับประเด็นให้ได้ สื่อให้ถึงคนรับสาร

catch edit-01

สถาบันการเรียนรู้ เชิญชวน อาจารย์ บุคลากร มจธ. เข้าร่วม กิจกรรม สรุปให้เป็น จับประเด็นให้ได้ สื่อให้ถึงคนรับสาร ฝึกทักษะการฟังและจับประเด็นเรื่องราว ทักษะการสื่อสาร และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

จัดกระบวนการเรียนรู้โดยทีมงานพัฒนาการศึกษา สถาบันการเรียนรู้

ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562

เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Pedagogy สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14

ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ได้ที่ bit.ly/2lZSHx4

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม e-mail : kmuttlearningplatforms@gmail.com

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม คิด เห็น เป็นภาพ ด้วย Visual Thinking ครั้งที่ 3

visual thinking 03-01สถาบันการเรียนรู้ขอเชิญ อาจารย์ และบุคลากร มจธ. ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม  คิด เห็น เป็นภาพ ด้วย Visual Thinking ครั้งที่ 3

Visual Thinking “กระบวนการออกแบบความคิด ที่จะช่วยสร้าง ‘วิธี’ คิดใหม่

ให้เราคิดและมองอะไรชัดขึ้น ง่ายขึ้น เห็นความเชื่อมโยงในสิ่งต่างๆ มากขึ้นไปด้วย”

เครื่องมือนี้เป็นการคิดและสื่อสารโดยใช้ภาพมาช่วยลำดับความคิดและร้อยเรียงเรื่องราวในการวางแผนการนำเสนอและเล่าเรื่อง

วิทยากรโดย คุณไพฑูรย์ อนันต์ทเขต และทีมงาน นักพัฒนาการศึกษา สถาบันการเรียนรู้

ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง Pedagogy อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14

ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ได้ bit.ly/2kvlzN4

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-470-8385

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Workshop: Soft Skills Assessment

poster-01

สถาบันการเรียนรู้ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร มจธ. ทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Workshop: Soft Skills Assessment วิทยากรโดย รศ. ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้เข้าใจหลักการและแนวปฏิบัติ Soft Skills Assessment รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดประเมินผล soft skill

ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 – 16.00 น.  ห้อง Pedagogy ชั้น 14 สถาบันการเรียนรู้

อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/2z6gmir

ขอเชิญเข้าร่วม workshop “วาดเล่นให้เป็นรูป”

วาดเล่น-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากร มจธ. เข้าร่วม workshop “วาดเล่นให้เป็นรูป” ฝึกทักษะการจับประเด็นและสื่อสารเป็นภาพ วิทยากรโดย คุณไพฑูรย์ อนันต์ทเขต นักพัฒนาการศึกษา สถาบันการเรียนรู้ และคณะ

ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น.

ณ ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ มจธ.

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ http://bit.ly/2XXVusI

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม kmuttlearningplatforms@gmail.com

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย Scoring Rubrics”

poster-01
สถาบันการเรียนรู้ เชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร มจธ. ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย Scoring Rubrics”
โดยวิทยากรทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ ผศ. ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ และ ผศ. ดร.ชนัตถ์ พูนเดช จากสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.30 – 16.30 น.ณ Pedagogy Studio สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ 
ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ http://bit.ly/2LqtmId
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม e-mail : KMUTTLearningPlatforms@gmail.com

กิจกรรม Outcome-Based Assessment workshop

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Pedagogy สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14

short URL หน้าเว็บนี้

http://bit.ly/2YCIpkF


เอกสารประกอบการอบรม

>>Measurement and Evaluation on LO-8 July 2019

>>Worksheet-for-courseDesign

>>การสร้างข้อสอบตามแนวPISA

>>a snapshot of assessment

>>Assessing chemlab

>>generic competence rubric

>>OBE WorkSheet CUPT

>>Tunning Competence-based learning Alfa Project


แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม

https://bit.ly/2MKADTZ


ภาพกิจกรรมการอบรม

CELT KMUTT Facebook Fanpage

วิดีโอย้อนหลัง


ภาพกิจกรรมการอบรมและ comment งานจากวิทยากร (เข้าได้เฉพาะผู้เข้าร่วมอบรมเท่านั้น)

ภาพกิจกรรมการอบรมและ comment งาน


Visual Note Taking

 

Paper.New Learning.4

Check in มี 2 กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมแนะนำเพื่อนที่จับคู่ และบอกความคาดหวังกับการอบรม – เป็นกิจกรรมที่ชวนย้อนคิดถึงการวัดและประเมินในชีวิตประจำวันของผู้เข้ารับการอบรม โดยในการนำกิจกรรม ควรมีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติและแจ้งเกณฑ์การประเมินก่อนเริ่มกิจกรรม อีกทั้งควรมีทีมวิทยากรเข้าสนับสนุน (Facilitator) ระหว่างทำกิจกรรม เพื่อแนะนำผู้เข้าร่วม ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ตั้งไว้

กิจกรรมบอกความเข้าใจการประเมินใน OBE ของตนเอง เป็นการยกตัวอย่างการประเมินแบบง่าย โดยการเข้าแถวแบ่งกลุ่มเป็นระดับ เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการวัดประเมิน และการชี้แจงสิ่งที่จะประเมินผู้เรียนให้ชัดเจนก่อนเสมอ

OBE – Outcome Based Education

ในกรณ๊ในระดับหลักสูตร OBE เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนหลังศึกษาจบหลักสูตร เพื่อให้บัณฑิตที่จบนั้นมีความสามารถที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (Stakeholder) อาทิ ผู้ประกอบการ ซึ่งการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้นั้นต้องมีการกำหนด outcome ของผู้เรียนที่ชัดเจน ทันสมัย และมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับวิธีสอนและการประเมิน โดยเฉพาะในการประเมิน อาจารย์ต้องพัฒนาเครื่องมือประเมินจนมั่นใจได้ว่า สามารถวัดและประเมินผู้เรียนได้ตรงตาม outcome ที่ตั้งไว้ อันจะถือได้ว่า หลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้นี้มี Constructive alignment

Learning is….
การเรียนรู้หมายถึงการที่ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ แล้วทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป โดยทฤษฏีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s Taxonomy) แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน Cognitive, Affective และPsychomotor ซึ่ง มจธ.ได้นำกรอบมาตรฐาน และทฤษฏีการเรียนรู้ต่างๆมาออกแบบเป็น KMUTT Student QF ในปัจจุบัน และมีเป้าหมายสูงสุด คือ ต้องการให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตลอดเวลา (Continuous Improvement)

กิจกรรมLearning Outcome และประเมินขนม

การเขียน Learning Outcome นั้นประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

Action Verb เป็นการเขียนอธิบาย กิริยา ที่ผู้เรียนต้องแสดงให้เห็น โดยมากจะอิงตามทฤษฏีการเรียนรู้ของบลูม เช่น อธิบาย เลือก ลงมือทำ เป็นต้น

Objective หมายถึงหัวข้อ เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้บรรลุ ตัวอย่างในการทำกิจกรรมเช่น วัตถุดิบขนม คุณสมบัติของขนมชนิดนี้ ขั้นตอนการทำขนม

Qualifying Phrase หมายถึงระดับการชี้วัดที่จะสามารถบ่งบอกได้ว่าผู้เรียนได้บรรลุผลเรียบร้อย เช่น เกณฑ์วัดประเมิน รูปแบบหรือมาตรฐานอ้างอิง ระยะเวลา

เมื่อนำทั้ง3 ส่วนมาประกอบกันจะได้เป็น LO ดังนี้

“ผู้เรียนต้องสามารถอธิบายคุณสมบัติของขนมปังแบบเค้กได้ถูกต้องและครบถ้วนตามสูตรอาหารกำหนดไว้”

โดยระดับของ LO นั้นมีหลายระดับ เช่น LO ในระดับหัวข้อการเรียนรู้ย่อยของวิชา (Sub-CLO)  LO ของรายวิชา (CLO) และLO ของหลักสูตร (PLO) ซึ่ง LO แต่ละระดับควรสอดคล้องและต่อเนื่องกันจนสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ LO ของหลักสูตรได้

การวัดประเมิน จะนำ LO ที่เขียนมาพิจารณาเป็นเกณฑ์วัด (Criteria) ได้  เช่น คุณสมบัติของขนมปังรูปแบบเค้กโดยประกอบด้วย รูปร่าง ขนาด สีสัน รสชาติ กลิ่น หรือเกณฑ์วัดอื่นๆ เช่น เวลาในการทำ ความสะอาด โดยผู้สอนจะเลือกใช้ให้สอดคล้อง หรือการให้น้ำหนักความสำคัญตาม LO ที่ตั้งไว้เสมอ ตามหลักการทำ Constructive Alignment  เมื่อนำองค์ประกอบทั้งหมดมาใช้จะเรียกว่า เครื่องมือประเมิน Rubric

วิธีการสอนและประเมินผลการเรียนรู้ ผู้สอนจำเป็นต้องออกแบบกระบวนการเพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงหลักฐานที่สามารถวัดประเมินผลได้ เช่น การแสดงตัวอย่างคุณสมบัติของขนมปังแบบเค้กที่ถูกต้อง และให้ผู้เรียนทำตาม
วิธีการสอนที่ดีนั้นควรคำนึงถึงการเพิ่มความสนใจของผู้เรียน (Engagement) ดังนั้นวิธีการสอนอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไป หรือมีหลากหลาย โดยที่แต่ละกลุ่มคิดมานั้น มีดังนี้ การมี Mentor ดูและให้คำแนะนำ การเรียนรู้ร่วม (Peer & Group Learning) หรือการทำ flip Classroom เป็นต้น นอกจากนี้ผู้สอนสามารถทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ตลอดเวลาเป็นการสอนผู้เรียนทางอ้อมได้ด้วย

วีดีโอการสอน (Anon)

เป็นวิดีโอตัวอย่างผู้สอน และวิธีการสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ไม่ได้ออกแบบหลักสูตรให้มี Constructive Alignment เช่น LO ไม่ชัดเจน ไม่ได้ออกแบบการประเมินไว้ก่อนมอบหมายงาน โดยใช้ความรู้สึกหรือมาตรฐานส่วนตัวในการวัด และวิธีการสอนไม่ได้มีการให้ผู้เรียนฝึกฝนอย่างเพียงพอ นอกจากนี้การใช้บทบาทครูในวีดีโอจะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนอธิบาย และให้ Feedback เชิงลบ เช่นประจานผู้เรียน จะส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ โดยทั้งหมดนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผู้สอนที่ขาด “จิตวิญญาณ” ความเป็นครู

การทดสอบเครื่องมือประเมิน

ในการออกแบบหรือสร้างเครื่องมือประเมินนั้น จำเป็นต้องมีกระบวนการทดสอบเครื่องมือก่อนนำไปใช้จริงจะต้องมีการทดสอบเพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงของเครื่องมือ โดยมีกระบวนการดังนี้

  1. ออกแบบและสร้างเครื่องมือ (Tools) ให้สามารถวัดประเมิน Outcome ได้ตามเกณฑ์ต่างๆที่ได้ออกแบบไว้
  2. เทียบมาตรฐาน (Validity/Standard) เป็นการเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดอื่น ให้สามารถวัดได้ใกล้เคียงกัน
  3. ทดสอบอ่านค่า (Try out/Reliability) ทดสอบการอ่านค่า หรือทำความเข้าใจค่าต่างๆของเครื่องมือวัดว่าเป็นชนิดเดียวกันหรือไม่
  4. นำไปใช้งาน (Do/Test) นำเครื่องมือวัดไปทดสอบ และทดลองเก็บผล ด้วยกิจกรรมที่ออกแบบไว้ และปรับปรุงเครื่องมือวัดให้วัดเที่ยงตรงทุกครั้ง
  5. นำไปวัดผล (Measure) นำไปใช้งานจริงเพื่อนำผลไปวิเคราะห์
  6. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ (Score/Data) วิเคราะห์ผลจากเครื่องมือวัดจริง

ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรม Outcome-Based Assessment workshop

poster-01

สถาบันการเรียนรู้ เชิญชวน อาจารย์ บุคลากร มจธ. เข้าร่วม กิจกรรม Outcome-Based Assessment workshop กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้”
วิทยากร โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
– ผศ. ดร.ประภัสสร วงษ์ดี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
– ดร.ดารุวรรณ ศรีแก้ว ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
– ดร.มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย Center of Integrated Science

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Pedagogy สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ http://bit.ly/2YboJUS

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม e-mail : KMUTTLearningPlatforms@gmail.com

รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

ด้วยสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นความจำนงได้ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2562  (ในเวลาราชการ) ณ สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันการเรียนรู้ อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (มูลนิธิไทยคม) ชั้น 13 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นางจิราพรรณ เกียรติศิริ โทร. 02-4708392

เอกสารประกอบ
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์
ใบสมัคร

กิจกรรมเสวนา Learning Platform for Working Adults

Short URL

http://bit.ly/2MEvVI2

Screen Shot 2019-06-11 at 11.28.09 AM

เอกสารประกอบกิจกรรมเสวนา Learning Platform for Working Adults

ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ มจธ.

1.ผศ.ดร.ปานจันทร์ ศรีจรูญ อาจารย์ประจำโครงการ I-ChEPs ผู้สอนกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการให้กับพนักงานของบริษัท ไอ อาร์ พี ซี จำกัด (มหาชน)


2.คุณเอกวัฒน์ นิธิไชโย Facilitator ด้านการสอนและวิเคราะห์บุคลิกภาพ (นพลักษณ์ : Enneagram) ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี จากโครงการ C-ChEPs บริษัท SCG chemical จำกัด (มหาชน)


3.คุณปาณิศา เลิศทหาร Facilitator ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนเชิงบูรณาการ Hard & Soft Skills กว่า 5 ปี  จากโครงการ C-Packaging บริษัท SCG Packaging จำกัด (มหาชน) 

download Slide : คุณปาณิศา เลิศทหาร


4.คุณระพิน เย็นใจดี บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด ศิษย์เก่าจากโครงการ C-Packaging รุ่นที่ 28


คลิปสัมภาษณ์ ศ.ดร.อภิชัย เทอดเทียนวงษ์ อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และหัวหน้าโครงการ C-ChEPS, C-Packaging

คลิปสัมภาษณ์ ผศ.ดร.จินดารัตน์ พิมพ์สมาน อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และหัวหน้าโครงการ I-ChEPs, PI-ChEPs, BI-ChEPs

แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม

https://bit.ly/2MKADTZ


สรุปกิจกรรมด้วย Visual Thinking

Paper.New Learning.3


ชมภาพกิจกรรมได้ที่ 

https://www.facebook.com/pg/celtkmutt/photos/?tab=album&album_id=2249117758500725


คลิปกิจกรรมวันงาน 


learning adults poster-01

ขอเชิญบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม Everyone Can Create ครั้งที่ 2

poster web-01

ขอเชิญบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม Everyone Can Create ครั้งที่ 2

ด้วยศูนย์ Center for effective learning and teaching (CELT) ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการสร้างสื่อการสอน โดยใช้โปรแกรม Everyone Can Create ในระบบปฏิบัติการ IOS ครั้งที่ 2 เพื่อเพิ่มศักยภาพการสร้างสื่อการสอนให้กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Com7 Apple Education & Enterprise กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:30-16:30 น. ณ. ห้อง Meeting Room อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 13

สามารถสำรองที่นั่งที่ http://bit.ly/2KemqMQ ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณพลอยพชร เนกขัมพิทักษ์ เบอร์ติดต่อ 8385

อ่านบทความจากกิจกรรมครั้งที่ 1 ได้ที่ http://celt.li.kmutt.ac.th/km/index.php/every-one-can-create/