ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การใช้ละครหุ่นเงาในการจัดการเรียนการสอนกับเยาวชน

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญคณาจารย์ มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “การใช้ละครหุ่นเงาในการจัดการเรียนการสอนกับเยาวชน (ประสบการณ์จากโปแลนด์)” วิทยากร โดย คุณสุธารัตน์ สินนอง ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง facilitator room ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้

ร่วมพูดคุยประสบการณ์การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้หุ่นเงา และ workshop  ละครหุ่นเงาที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง

***กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ bit.ly/2K9D2Wh

สอบถามเพิ่มเติม email: kmuttlearningplatforms@gmail.com

ละครหุ่นเงา-01-01

 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม”Knowing and Assessing Learning Outcomes”

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ  “Knowing and Assessing Learning Outcomes” วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ณ Science Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (ศูนย์ CELT) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการ “Knowing and Assessing Learning Outcomes” โดยได้รับเกียรติจาก Assoc.Prof.Dr.Duane Deardorff  ( physics professor at The University of North Carolina at Chapel Hill ) มาเป็นวิทยากรในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561ณ Science Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

หัวข้อกิจกรรม (เปิดอบรม 3 หัวข้อ โดยสามารถเลือกเข้าอบรมกี่หัวข้อก็ได้)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

  • Learning outcomes assessment เวลา 9.00 – 16.00 น.

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

  • Engaging science students in large class เวลา 9.00 – 12.00 น.
  • TA Training เวลา 13.00 – 16.00 น.

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/cXkwDH

กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!!

Prof.Duane-1

อ่านประวัติวิทยากรได้ที่ :

Duane Deardorff: Juggler and professional entertainer

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเยี่ยมชมศูนย์ CELT

ศูนย์ CELT ต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเยี่ยมชมศูนย์ CELT นำโดย ผศ.ดร.สกล ธีระวรัญญู ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ นำกิจกรรม workshop เรื่องการวางกลยุทธ์ในการพัฒนาอาจารย์ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. – 16.30 น. ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14

IMG_3728 IMG_3744 IMG_3755 IMG_3762 IMG_3778 IMG_3781 IMG_3795 IMG_3797 IMG_3806 edit

 

micro:bit ครูอาชีวะ GO INNO

ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ World Didac และบริษัท iNEX จัดอบรม สำหรับครูอาชีวะ เรื่องการออกแบบการสอนและการโปรแกรมเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้ Micro:bit ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 8:30-16:00 น. ณ สถาบันการเรียนรู้ ชั้นที่ 14 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุรพนธ์ ตุ้มนาค ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

ในช่วงเช้า ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทำความรู้จักกับ micro:bit และวิธีการเขียนโปรแกรมให้แสดงผลบน micro:bit แบบง่ายๆ เพื่อให้เข้าใจกระบวนการพื้นฐาน หลังจากนั้นในช่วงบ่ายเป็น workshop โดยมอบโจทย์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มร่วมกันประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับแยกหรือนับสิ่งของ โดยใช้ microbit เป็นกลไกส่วนหนึ่งในกระบวนการแยกหรือนับสิ่งของนั้น

กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้เกี่ยบกับ micro:bit แล้ว ยังเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติอีกด้วย อันเป็นประโยชน์ที่จะใช้เพื่อต่อยอดการเรียนการสอนได้

ดาวน์โหลดเอกสารวิทยากร>> MicroBitIMG_3515 IMG_3526 IMG_3527 IMG_3540 IMG_3558 IMG_3563 IMG_3578 IMG_3582 IMG_3621

การออกแบบหลักสูตร OBE ให้กับ JGSEE

ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) สถาบันการเรียนรู้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ (EDS) ได้ดำเนินการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้น Outcome Based Education (OBE) ให้แก่ JGSEE (The Joint Graduate School of Energy and Environment. King Mongkut’s University of Technology Thonburi) ทั้งหมด 8 หลักสูตร ที่อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ (มูลนิธิไทยคม) ชั้น 14 ห้อง Pedagogy โดยกิจกรรมในวันดังกล่าวมีดังนี้ จัดกิจกรรมทบทวน และปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยของหลักสูตร (Sub-PLO) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (CLO) กิจกรรมจัดทําตารางความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ (Curriculum Mapping) ตลอดจนการเลือกใช้วิธีวัดประเมินผล และคิดค้นกิจกรรมการสอนในแต่ละวิชาให้สอดคล้องกลับผลลัพธ์ของหลักสูตรทั้งหมด เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถเพียงพอกับการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้

IMG_3403 IMG_3416 IMG_3421 IMG_3425 IMG_3438 IMG_3448 IMG_3467 IMG_3474 IMG_3475 IMG_3482 IMG_3491 IMG_3498

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเยี่ยมชมศูนย์ CELT

ในวันที่ 26 เมษายน 2561 อาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน โดยจัดทำหลักสูตรที่เน้น Outcome Based Education (OBE) โดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นไปตามกรอบวิชาชีพของมหาวิทยาลัย หรือ KMUTT Professional Standards Framework (KMUTT-PSF) เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมี Mini Workshop เกี่ยวกับการทำสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบวิดีโอ ที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้นอกห้องเรียนเพิ่มเติม ตามแนวทางพัฒนาการสอนให้เป็น Active Learning อีกด้วย

IMG_3357IMG_3364IMG_3385IMG_3387IMG_3379IMG_3381IMG_3393

โครงการสอนเสริม Board game เพื่อการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 สถาบันการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรม Board game เพื่อการเรียนรู้ ให้แก่นักเรียนในโครงการสอนเสริมปรับพื้นฐานในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ณ science learning space

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการฝึกทักษะการเรียนรู้ ในรูปแบบ Game based learning โดยการใช้ board game   โดยแต่ละเกมนั้นจะทำให้เด็กได้รับทักษะที่แตกต่างกันไป อาทิ ทักษะการวิเคระห์และการวางแผน  ทักษะการคำนวณ ทักษะความจำ เป็นต้น นอกจากนี้ในการเล่นเกมนอกจากความสนุกสนานแล้ว นักเรียนยังจะได้ฝึก soft skill ให้ด้านต่างๆ เช่น การทำงานเป็นทีม การใช้ภาษา การแสดง เป็นต้น ทางสถาบันการเรียนรู้ได้มีแบบสอบถามเพื่อวัดและประเมินว่านักเรียนแต่ละคนนั้น มีทักษะในด้านใดที่โดนเด่นและแตกต่างกันบ้าง ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ดีต่อการพัฒนานักเรียนแต่ละคนไปในทางที่เหมาะสม

30073817_10215142390740522_1119510435_o 30073926_10215142390460515_1733073789_o 30121839_10215142390860525_996166750_o 30173617_10215142390820524_2023349332_o

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน สถาบันการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้” ณ ห้อง pedagogy ชั้น 14 สถาบันการเรียนรู้ วิทยากรโดย ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยเริ่มกิจกรรมด้วยการเปิดวงแชร์ปัญหา และความคาดหวังจากกิจกรรมในครั้งนี้ หลังจากนั้นวิทยากรได้บรรยายในหลักการวัดและประเมินผล การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ และการออกแบบเครื่องมือวัดต่างๆ พร้อมทั้งตอบข้อสงสัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

การเรียนรู้นั้นจะเกิดผลอันดี หากได้ลงมือปฏิบัติ ในช่วงบ่ายจึงได้มีกิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้ทุกคนแบ่งกลุ่มและร่วมกันเลือก 1 รายวิชา มาเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ และทำการนำเสนอ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

29744585_1638862339526273_5674531446736535515_o29665356_1638862429526264_2184832056288823336_o 29744543_1638860732859767_3465620475949939677_o 29745154_1638863282859512_4458311332235397163_o 29871644_1638862539526253_4789269942099400979_o

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรม “การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้”

outcome based assessment poster

อาจารย์จะวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาได้อย่างไรบ้าง กิจกรรมนี้ มีคำตอบ!

ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มจธ. ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้วิทยากรโดย ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาให้แนวคิด แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

วิธีการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้และการออกแบบเครื่องมือวัด

ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 . ณ ห้อง Pedagogy ชั้น 14 สถาบันการเรียนรู้ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

https://goo.gl/forms/7FmPaTwGsVqjiUSw2

รีบๆหน่อยน้า รับจำนวนจำกัด!!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

e-mail: KMUTTLearningPlatforms@gmail.com

tel: 081-8483332

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ LEGO/logo สำหรับพนักงานโครงการ C-FEPS

เมื่อวันที่ 23-25 มกราคม 2561 สถาบันการเรียนรู้ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ LEGO/logo สำหรับพนักงานโครงการ C-FEPS ห้อง pedagogy ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้  กิจกรรมอบรมนี้ได้นำหลักการ LEGO SERIOUS PLAY มาปรับใช้ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการคิดอย่างสร้างสรรค์ สร้างความเข้าใจระหว่างทีม พัฒนาการสื่อสาร แก้ไขปัญหา และสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ตามต้องการของทีมและองค์กร   

กิจกรรมวันแรก ได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรม ทำความคุ้นเคยกับ LEGO กันก่อน ด้วยกิจกรรมต่อเป็นตัวเอง และต่อจำลองแห่งอนาคต หลังจากนั้นได้บรรยายเรื่องเทคนิคการออกแบบด้วยหลักการ scamper แล้วให้นำชิ้นงานมาปรับปรุงให้เหมาะสมตามหลักการ

กิจกรรมวันที่สอง ให้ผู้เข้าร่วมอบรมต่อ LEGO จำลองความฝัน 10 ปีข้างหน้าของตนเอง และนำเสนอผลงาน

กิจกรรมวันที่สาม ให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำแบบจำลองความฝันของตนเองมาต่อรวมกัน เพื่อสร้างชุมชนในฝัน กิจกรรมนี้จะสามารถพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร และทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

_1170474 _1170503 _1170523 _1170547 _1170574 _1170600 _1170627 _1170663