กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ LEGO/logo สำหรับพนักงานโครงการ C-FEPS

เมื่อวันที่ 23-25 มกราคม 2561 สถาบันการเรียนรู้ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ LEGO/logo สำหรับพนักงานโครงการ C-FEPS ห้อง pedagogy ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้  กิจกรรมอบรมนี้ได้นำหลักการ LEGO SERIOUS PLAY มาปรับใช้ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการคิดอย่างสร้างสรรค์ สร้างความเข้าใจระหว่างทีม พัฒนาการสื่อสาร แก้ไขปัญหา และสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ตามต้องการของทีมและองค์กร   

กิจกรรมวันแรก ได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรม ทำความคุ้นเคยกับ LEGO กันก่อน ด้วยกิจกรรมต่อเป็นตัวเอง และต่อจำลองแห่งอนาคต หลังจากนั้นได้บรรยายเรื่องเทคนิคการออกแบบด้วยหลักการ scamper แล้วให้นำชิ้นงานมาปรับปรุงให้เหมาะสมตามหลักการ

กิจกรรมวันที่สอง ให้ผู้เข้าร่วมอบรมต่อ LEGO จำลองความฝัน 10 ปีข้างหน้าของตนเอง และนำเสนอผลงาน

กิจกรรมวันที่สาม ให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำแบบจำลองความฝันของตนเองมาต่อรวมกัน เพื่อสร้างชุมชนในฝัน กิจกรรมนี้จะสามารถพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร และทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

_1170474 _1170503 _1170523 _1170547 _1170574 _1170600 _1170627 _1170663

สัมมนาสถาบันการเรียนรู้ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 17-18  พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 . ที่ผ่านมา สถาบันการเรียนรู้ได้จัดประชุมระดมสมองเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานประจำปี .. 2560-2564 โดยผู้เข้าร่วมระดมสมองจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันการเรียนรู้ สำนักงานห้องเรียนวิศว์วิทย์ และสำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ณห้องประชุม 412 ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เริ่มกิจกรรมด้วยการทบทวนพันธกิจของสถาบันการเรียนรู้  ทิศทางการนำพาหน่วยงานไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization : LO) โดยอาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ต่อมาช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม workshop  เพื่อให้บุคลากรทุกคนเข้าใจเจตนารมณ์ของวิสัยทัศน์ไปในแนวทางเดียวกัน ทบทวนความสำเร็จของโครงการต่างๆ นำกิจกรรมโดยทีมกระบวนกร มจธ. และคุณสุวรรณี วงค์จันทร์

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ได้ดำเนินกิจกรรมด้วยการให้บุคลากรทุกคนร่วมกันวิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน อันประกอบไปด้วย จุดแข็ง (Strength), จุดอ่อน (Weakness), โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ต่อจากนั้นได้ให้บุคลากรร่วมกันกำหนดหัวข้อโครงการที่มีความเชื่อมโยงกับ SWOT analysis ที่จัดทำ และเชื่อมโยงไปถึงพันธกิจ วิสัยทัศน์ ของสถาบันการเรียนรู้ รวมไปถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

23736368_1924717600914595_5041079466266950030_o23668970_1924764847576537_9209761052089957494_o 23669081_1924762924243396_2209079828436430863_o 23675026_1924811050905250_4372266243044897806_o23847228_1924810020905353_4767658585359055678_o 23783615_1924708020915553_3004236954711293910_o

นิทรรศการ KMUTT STEM ในงาน Worlddidac Asia

เมื่อวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันการเรียนรู้ได้จัดนิทรรศการออกบูธภายในงาน “เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย (Worlddidac Asia)” ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนจากนานาประเทศ และสัมมนาวิชาการ เพื่อผู้เกี่ยวข้องในวงการการศึกษาทุกระดับ โดยสถาบันการเรียนรู้ได้รวบรวมโครงการด้าน STEM ศึกษา จากหลายภาคส่วนของมจธ. มาจัดแสดงภายในงาน

โครงการที่นำมาจัดแสดงทั้งหมด มีดังนี้

1. สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ จัดแสดงผลงานนักเรียนจำนวน 3 ชิ้นงาน ได้แก่

1.1 ครกกระเดื่องและกังหันน้ำ

1.2 ยานพาหนะที่ถูกขับเคลื่อนด้วยกลไกการแกว่งแบบกลับไปกลับมา (ยานพลังแกว่ง)

1.3 แขนกลอัจฉริยะ (hydraulic robotic arm

2.  ศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคม จัดแสดงเครื่องหยอดสารแคลเซียมคาไบด์สำหรับสับปะรด

3. คณะครุศาสตร์ฯ จัดแสดง 2 โครงการ ได้แก่

3.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรและนำร่องการสร้างกำลังคนระดับช่างเทคนิค

ด้านระบบขนส่งทางรางเข้าสู่ตลาดแรงงาน

3.2 โครงการ STEM ศึกษา สำหรับอาชีวะ

4.  คณะวิทยาศาสตร์ จัดแสดงคู่มือกิจกรรมจากโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก

โดยนิทรรศการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากครูจากหลากหลายจังหวัด ที่มีความสนใจด้าน STEM ศึกษาเป็นอย่างมาก อันเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีปะสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

22228519_2097633370262040_33015660483343677_n 22308953_2097633620262015_5878612679282109439_n 23157533_10213848901404097_1956522311_o 23157812_10213848900124065_710591652_o 22279533_2097633430262034_939251809670886253_n 22383967_2098606993498011_830447121171952447_o

สนุกวิทย์- สนุกคิด ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มจธ.

การเรียนรู้ผ่านเรื่องราว (Story based Learning)  เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการที่จะเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยใช้ประวัติศาสตร์เป็นแกนกลางในการเล่าเรื่อง รวมทั้งเป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฎิบัติจริง โดยใช้ชิ้นงานหรือโปรเจคต่างๆ เป็นส่วนสำคัญในการเรียนรู้ที่จะกระตุ้นทักษะต่างๆ ทั้งในเรื่องของ (1) การแก้ปัญหาต่างๆ โดยใช้ตัวเลขหรือศาสตร์ทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการแก้ไขปัญหา (Numeracy)  (2) ความคิดสร้างสรรค์ (creative)  และ (3) ทักษะทางด้านการลงมือทำหรือทักษะทางช่าง (Operacy) 

การประดิษฐ์สายพานลำเลียงของ ครกกระเดื่องและกังหันน้ำ  ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในระบบ/กลไกในการเคลื่อนที่ของสายพาน และกลไกที่ช่วยให้สายพานเคลื่อนที่ได้โดยมีการส่งแรงจากด้านใดด้านหนึ่งและสามารถออกแบบและเขียนแบบ Isometric แบบภาพรวมและแยกชิ้นส่วนประกอบ (Exploded View) ได้ รวมทั้งสามารถนำความรู้เรื่องคาน โมเมนต์  ล้อและเพลามาใช้ประโยชน์ เข้าใจหลักการทำงานของครกกระเดื่อง และกังหันน้ำและมีทักษะในการออกแบบและเขียนแบบ Isometric และเขียนภาพฉายของชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

VDO ผลงานการประดิษฐ์สายพานลำเลียงของ ครกกระเดื่องและกังหันน้ำ :

การประดิษฐ์ยานพาหนะที่ถูกขับเคลื่อนด้วยกลไกการแกว่งแบบกลับไปกลับมา (ยานพลังแกว่ง) . ผู้เรียนสามารถทำการออกแบบยานพาหนะ เข้าใจในระบบ/กลไกในการเคลื่อนที่ของการแกว่งอย่างง่าย (Pendulum) ที่ช่วยให้ยานพาหนะนั้นสามารถเคลื่อนที่ได้ในแนวตรง และมีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ข้อต่อทางกลแบบหมุนรีวอลวิง (Revolving Joint) รวมทั้งสามารถทำการออกแบบและเขียนแบบ Isometric แบบภาพรวม และแยกชิ้นส่วนประกอบ (Exploded Views; Assemblies) ได้ 

VDO ผลงานการประดิษฐ์ยานพลังแกว่ง : 

การประดิษฐ์แขนกลอัจฉริยะ (hydraulic robotic arm)  ผู้เรียนสามารถทำการออกแบบแขนกล เข้าใจระบบ/กลไกไฮโดรลิกอย่างง่าย การเรียนรู้เรื่องข้อต่อต่างๆ (joint)  การออกแบบโดยใช้ solid work รวมทั้งข้อจำกัดในเรื่องของวัสดุ

VDO ผลงานการประดิษฐ์แขนกลอัจฉริยะ :

ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มจธ.นี้มีเป้าหมายหลักในการบ่มเพาะวิศวกรและนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ที่นอกจากจะมีความรู้ทางทฤษฎีแล้วยังสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครอบคลุมบริบททางสังคมและศิลปะวัฒนธรรมได้อีกด้วย ห้องเรียนวิศว์-วิทย์มีคาดหวังที่จะผลิตเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้นำผู้นำที่มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในการพัฒนาประเทศและสังคมโลกอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เป็นโครงการที่ดำเนินการโดย เครือข่ายมหาวิทยาลัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (สสวท.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ เยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการลงมือปฏิบัติและการฟัง บรรยายจากผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ครบรอบ5 ปี จึงได้ จัดทำคู่มือกิจกรรม เพื่อรวบรวมกิจกรรม การทดลองจากหน่วยงาน ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวทางการจัดกิจกรรม ให้กับผู้สนใจได้นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป

คลิปวิดีโอ ภาพกิจกรรม มหาวิทยาลัยเด็ก มจธ. ทั้ง 5 ครั้ง

ครั้งที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=b4bWI7RTfhw
ครั้งที่ 2 รอบที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=ekvzFWgX99Y
ครั้งที่ 2 รอบที่ 2
https://www.youtube.com/watch?v=YFTZSJ5xuFY
ครั้งที่ 3
https://www.youtube.com/watch?v=luRGqZl-d7A
ครั้งที่ 4
https://www.youtube.com/watch?v=4RILHeDGJC0
ครั้งที่ 5
https://www.youtube.com/watch?v=x13slF29LnI

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

http://science.kmutt.ac.th/science/

FA 3.0 for KM ครั้งที่ 6

กิจกรรมอบรมทักษะกระบวนกรภายใต้โครงการ FA 3.0 for KM ผ่านมาถึงครั้งสุดท้าย ในครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง Facilitator ชั้น 14 ตึกนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้เป็นการถอดบทเรียน 6 ทักษะของการเป็นกระบวนกร จากการผ่านการอบรมทั้ง 5 ครั้งที่ผ่านมา

และได้รับเกียรติจาก คุณกรรณิการ์ แสงทอง มาบรรยายเนื้อหาเรื่อง “การจัดการองค์ความรู้” ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการจัดการองค์ความรู้ และการนำทักษะกระบวนกรไปใช้ในเกิดประโยชน์แก่องค์กร

หลังจากนั้นได้ดำเนินการปิดโครงการอบรม FA 3.0 for KM และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

21586919_1450033318409177_3232357937541334584_o 21551918_1450033715075804_2206132378700687386_o 21586890_1450033771742465_1575701075512353315_o 21587402_1450033788409130_3399057688233187077_o 21686789_1450034191742423_6528523883087757625_o21587080_1450039461741896_1412028435442694836_o

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Duo Neuro Talk: How the brain makes decisions

ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษา มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม Duo Neuro Talk: How the brain makes decisions

วันที่ 11 กันยายน 2017 ตั้งแต่เวลา 14.00-16.oo น.
ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

orange-register-button-final

register link: http://bit.ly/2x4YB4q

 

Duo Neuro Talk: How the brain makes decisions

from their research recently published in top journals in the field of Neuroscience including Nature, Science, Nature Neuroscience, PLOS Biology and The Journal of Neurosciencefrom their research recently published in top journals in the field of Neuroscience

Speaker

Dr. Jake Yates  – Research Fellow at University of Rochester, New York (PhD in Neuroscience, University of Texas at Austin)

research – https://scholar.google.com/citations?user=UJm-TkYAAAAJ&hl=en

website  – http://www.jake.vision/

Dr. Sirawaj Itthipuripat (Sean) – Research Fellow at Learning Institute, KMUTT (PhD in Neurosciences, University of California, San Diego)

research – https://scholar.google.com/citations?user=9_OqfXgAAAAJ&hl=en

website  – https://itthipuripat.weebly.com/

Program

September, 11, 2017  : Learning Institute, King Mongkut’s University of Technology Thonburi

01.30-02.00pm   Coffee Break & Registration

02.00-04.00pm   Seminar Starts: Research Presentation by Dr. Yates and  Dr. Itthipuripat

04.00-04.30pm   Question & Answer 


Contact person: Khun Metta, Learning Institute 024708385  email: metta.mon@kmutt.ac.th

poster v1 for web-01

FA 3.0 for KM ครั้งที่ 5

กิจกรรมอบรมทักษะกระบวนกรภายใต้โครงการ FA 3.0 for KM ครั้งที่ 5 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้อง Facilitator ชั้น 14 ตึกนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และรูปแบบ/เทคนิคการจัดกิจกรรมระดมสมองที่เน้นความมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์

เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการบรรยายหลัก โดย คุณสุวรรณี วงค์จันทร์ กล่าวถึงเทคนิคการวางแผนกลยุทธ์โดยใช้การวิเคราะห์สภาพบริบททั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม หรือ SWOT เชื่อมโยงไปถึงการวางแผนกลยุทธ์ในการสร้างงานหรือกิจกรรมที่สามารถตอบโจทย์ได้ตรงตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

หลังจากนั้น ได้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงมือปฏิบัติจริง ด้วยการวิเคราะห์ SWOT จากโครงงานปัจจุบันของหน่วยงานตนเอง แล้วทำการเชื่อมโยงโครงงานนั้นๆไปถึง Roadmap2020,6+1 flagships และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

20622255_1416997815046061_5470528337731691317_n 20708040_1416997825046060_8310439511296515200_n 20621920_1416997965046046_7044243925934687922_n 20638512_1416996238379552_3529932547857933197_n

ท่านสามารถรับชมกิจกรรมย้อนหลังได้ที่นี่

PLC.08 หัวข้อ Active Learning Science Class

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2560  ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน(CELT) ได้เชิญอาจารย์อภิดลน์ เจริญอักษร จากโรงเรียนดรุณสิกขาลัย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนในกิจกรรมสนทนาเทคนิคและวิธีการพัฒนาการสอน (PLC) ครั้งที่ 8 ตามหัวข้อ Active Learning Science Class ซึ่งทางโรงเรียนดรุณสิกขาลัยได้นำทฤษฏีการเรียนรู้ Constructionism มาใช้เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบตัวเอง ได้เรียนรู้ และตกผลึกองค์ความรู้ด้วยตนเอง เป็นการนำไปสู่การสร้างนิสัยการเรียนรู้ที่เป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดของโรงเรียนต้องการพัฒนาให้กับนักเรียน โดยมีการใช้โครงงาน และหัวข้อการสอนที่นักเรียนสนใจเข้ามาเป็นสิ่งกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ กระตือรือร้น ตัวอย่างเช่น เรือดำน้ำบังคับวิทยุ ทดสอบความแข็งแรงโครงสร้างสะพาน โซลาร์เซล อิเล็กตรอนจากการย่อยสลาย ฯลฯ ส่วนอาจารย์จะทำหน้าที่เป็น Facilitator คอยแนะนำ ตั้งคำถาม เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้สำเร็จตามเป้าหมาย

20507541_1411519262260583_8166993247258204807_o 20507742_1411519342260575_8297142352977684265_o 20616901_1411519438927232_5766203538155892868_o 20615825_1411519465593896_7922737496104112319_o

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม PLC ครั้งที่ 8 หัวข้อ Active Learning Science Class

เรียน คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจทุกท่าน

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ Professional Learning Community (PLC) ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ Active Learning Science Class โดยร่วมสนทนาเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการพัฒนาการเรียนการสอนกับ อาจารย์อภิดลน์ เจริญอักษร จากโรงเรียนดรุณสิกขาลัย ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้อง Pedagogy อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14

ท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/2rSD9Jt

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณพลอยพชร โทร.8383

poster01