All
|
DSS
|
assessment
|
beginner
|
Best Practices
|
Cops/Plc
|
facilitator
|
Guest Speaker
|
learning
|
learning outcome
|
tool
|
training
|
workshop
the NAS presentation
the NAS project display
Lego workshop ห้องสมุด โรงเรียนวัดพุทธบูชา
Betagro smart city
LEGO Betago Workshop 2017
CoPs show&share learning&teaching
สถาบันการเรียนรู้ ได้จัดเสวนาชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices: CoPs) ด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ มจธ. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง ความรู้ ความเข้าใจและแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับก­ารเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา กระบวนการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างอา­จารย์และนักศึกษาภายในห้องเรียน (Engagement) โดยจะได้จัดเป็นกิจกรรมเป็นประจำทุกวันพุธ­ของสัปดาห์ ซึ่งเมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา 11:30 -- 13:30 น. ที่ผ่านมา เป็น CoPs ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "Learning and Teaching" โดยมี อ.วรงค์ ถาวระ เป็นผู้นำการสนทนา เปิดปฐมบทของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร­้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาการเรียนการสอนสู­่การสร้างลูกศิษย์จากหัวใจของความเป็นครู โดยปรับใช้แนวทางของสุนทรียสนทนา (Dialogue) ในการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม­จากภาควิชาต่างๆ จำนวน 22 ท่าน เพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจนำไปใช้ในการสอนแล­ะการดูแลนักศึกษา ด้วยกระบวนการของการกระตุ้นความคิดให้นักศ­ึกษาได้ค้นพบคำตอบด้วยตนเอง และการตั้งคำถามเพื่อรับฟังวิธีคิดของผู้อ­ื่นโดยไม่ตัดสินถูกหรือผิด
CoPs project based learning
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 สถาบันการเรียนรู้ได้จัดเวทีเสวนาชุมชนนัก­ปฏิบัติขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในหัวข้อ Project Based Learning นำการเสวนาโดย ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้มาร่วมถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์การส­อนวิชาฟิสิกส์ โดยใช้กระบวนการ Project Based Learning เป็นส่วนหนึ่งในการสอน
PLC01 Learning by Doing
PLC02 Transformative Teacher
CoPs 28 การเสริมสร้างลักษณะนิสัย ผ่านการเรียนรู้โลกของจิตใจ
PLC.03 พัฒนาการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PLC.04 Fun-Gible Approach เรียนให้สนุก เล่นให้จับต้องได้
PLC05 Active Learning จากศูนย์ถึงเก้า
PLC.06 การจัดการในห้องเรียน
PLC.07 "The scrutiny of my two failures in education"
PLC.08 Active learning science class
brain and learning
Learning Outcome คืออะไร มีวิธีการเขียนอย่างไร
Beginner:KMUTT3.0 & outcome based syllabus
Beginner:Teaching Approaches for Learning Outcomes
Beginner:จรรยาบรรณและความเป็นครู
Beginner:Using Effective instructional resources
SoTL live day 1
SoTL live day 2
SoTL- Dr. Koul
SoTL - Dr.Vicharn
SoTL - Dr. Phinyo
SoTL - Dr. Kritsanapong
SoTL - Apisak
CELT Openhouse Guest speaker
การประเมินเบื้องต้น - รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์
Classroom Management - Assoc.Prof.Michele Scoufis
Problem Based Learning by Dr Matthew Piscioneri
Instructional Improvement Tools
Make Learning Great, Again & Again &Again
Contemplative education - จิตปัญญาศึกษา
ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
Learning by Doing - เรียนไปทำไป
ผศ.ดร.ภาณุทัต บุญประมุข อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
Pedagogy of Math Module - การเรียนการสอนโมดูลคณิตศาสตร์ที่ มจธ. ราชบุรี
ดร.อรนิตย์ พันธ์ประสิทธิ์เวช ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.ราชบุรี
Formative Assessment Method
Think pair share
รีวิวการใช้หุ่นยนต์เพื่อการเรียนการสอน
รีวิวการใช้กล้อง Ricoh 360 องศาในชั้นเรียน
การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ร่วมกับ 3D printing
application Flipgrid ที่ใช้สำหรับการประเมินเพื่อพัฒนา Formative assessment
Tutorial how to use SJCAM 4000 WIFI
Overview_Making students learn effectively
Chapter03_SECTION 1:Diversity of Students and Learning Styles
Chapter04:Learning Space in Classroom
Chapter04:คอร์สสำหรับผู้เรียนแบบ Beginner part1
การนิเทศการสอนเพื่อสร้างอาจารย์มืออาชีพ
Beginner2 Outcome based Education
fa3 for km teaser
กิจกรรม FA 3.0 for KM ครั้งที่ 1
กิจกรรม FA 3.0 for KM ครั้งที่ 2
FA3.0 for KM ครั้งที่ 3 กิจกรรม world cafe
FA3.0 for KM ครั้งที่ 4 การวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล
Fa for KM ครั้งที่ 5
สนุกวิทย์- สนุกคิด ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มจธ.
Hydraulic robotic arm
Conveyer belt
pendulum drive
   
Spreadsheet URL = 'https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-dYxiR1PaRpUrlPH7JMDIe8jyNVBzt_OBF-iaei3Pds/edit?usp=sharing'
Spreadsheet's CSV URL = 'https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-dYxiR1PaRpUrlPH7JMDIe8jyNVBzt_OBF-iaei3Pds/pub?output=csv'
Time to download google spreadsheet = 1 seconds.
Page rendered in 1 seconds.