สัมมนาสถาบันการเรียนรู้ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 17-18  พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ที่ผ่านมา สถาบันการเรียนรู้ได้จัดประชุมระดมสมองเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2560-2564 โดยผู้เข้าร่วมระดมสมองจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันการเรียนรู้ สำนักงานห้องเรียนวิ...

Read More

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เป็นโครงการที่ดำเนินการโดย เครือข่ายมหาวิทยาลัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (สสวท.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ เยาวชนด...

Read More

FA 3.0 for KM ครั้งที่ 6

กิจกรรมอบรมทักษะกระบวนกรภายใต้โครงการ FA 3.0 for KM ผ่านมาถึงครั้งสุดท้าย ในครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง Facilitator ชั้น 14 ตึกนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้เป็นการถอดบทเรียน 6 ทักษะของการเป็นกระบวนกร จากการผ่านการอบรมทั้ง 5 ...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Duo Neuro Talk: How the brain makes decisions

ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษา มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม Duo Neuro Talk: How the brain makes decisions วันที่ 11 กันยายน 2017 ตั้งแต่เวลา 14.00-16.oo น. ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี register link: http://bit.ly/2x4YB4q   Duo Neuro Talk: How the brain makes decisions from their research recently published in top journals in the field of Neuroscience including Nature, Science, N...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม PSI Talk ครั้งที่ 4 หัวข้อ The Engineering of Computer

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ก็สามารถเข้าร่วมงานนี้ได้!! กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ The Engineering of Computer ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง CB 2406 อาคารเรียนรวมสอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เวลา 13:00 - 14:30 น. โครงการ LI PSI Talk เป็...

Read More

งานแสดงผลงาน Make learning great again and again and again

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 8:30 – 12:30 น. ณ ห้องจำรัส ฉายะพงศ์ (อาคาร CB2) สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ได้จัดงาน Make Learning Great, Again and Again and Again! เพื่อแสดงผลงานจากโครงการศึกษาวิจัยรูปแบบก...

Read More