ต้อนรับคณะดูงานจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. สถาบันการเรียนรู้ ได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเข้าร่วมเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ ของทางสถาบันการเรียนรู้ ตามแนวทางกา...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Workshop: Soft Skills Assessment

สถาบันการเรียนรู้ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร มจธ. ทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Workshop: Soft Skills Assessment วิทยากรโดย รศ. ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วม workshop "วาดเล่นให้เป็นรูป"

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากร มจธ. เข้าร่วม workshop "วาดเล่นให้เป็นรูป" ฝึกทักษะการจับประเด็นและสื่อสารเป็นภาพ วิทยากรโดย คุณไพฑูรย์ อนันต์ทเขต นักพัฒนาการศึกษา สถาบันการเรียนรู้ และคณะ ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ศูนย์ CELT สถาบั...

Read More

กิจกรรมเสวนา Learning Platform for Working Adults

Short URL http://bit.ly/2MEvVI2 เอกสารประกอบกิจกรรมเสวนา Learning Platform for Working Adults ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14 อ...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา Learning Platform for Working Adults

สถาบันการเรียนรู้ เชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มจธ. และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา  Learning Platform for Working Adults ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากครูผู้สอน, Facilitator และศิษย์เก่าจากโครงการทักษะวิศวกรรมเคมีแบบบูรณาการ โดยวิทยากร ทั้ง 4  ท่าน ได้แก่ 1.ผศ.ดร.ปา...

Read More