workshop วิทยาการคำนวณ​ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.ศรีสะเกษ

http://iammock.com/sikaset   ข้อมูลประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยาการคำนวณ โดย ผนวกเดช สุวรรณทัต (ม็อค)  สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมตตา มงคลธีระเดช  สถาบันการเรียนรู้ (LI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ต้นแบบ ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ สังกัดมหาเถรสมาคม กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 ทีมงาน: ม็อค เมตตา อ.สุเมธ อ.อ๋อ พี่แป้น จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ข้อมูลประกอบการบรรยาย จาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กำหนดการ วันที่ 2 ธันวาคม … Continue reading workshop วิทยาการคำนวณ​ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.ศรีสะเกษ