TQM

                                            TQM เนื่องจาก TQM เป็นหนึ่งในนโยบาย ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้ มจธ. เป็นองค์กรที่บริหารแบบ TQM  จึงขอเสนอให้ผู้สนใจได้รู้จัก TQM มากขึ้น TQM  =  total quality management   เรียกว่า การบริหารเพื่อคุณภาพโดยรวม ในยุคธุรกิจที่มีการแข่งขันมากขึ้น  “คุณภาพ” เป็นประเด็นสำคัญของบุคลากรทุกคนในสายงานของธุรกิจ ไม่ใช่งานของแผนกใดแผนกหนึ่ง ความอยู่รอดขององค์กรยุคแข่งขันนี้ จึงต้องเริ่มต้นด้วย -ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (paradigm) ในการดำเนินงานด้วยการพิจารณาถึงกิจกรรมที่จำเป็นของกระบวนการทางธุรกิจ DPSR* -ทำความเข้าใจกระบวนการ PDCA**  เพื่อการทำความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า -การนิยามคุณภาพที่จำเป็นต่อธุรกิจ -กำหนดกิจกรรมที่จำเป็นต่อการบริหารคุณภาพที่มุ่งหวังให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรเกิด “ภูมิปัญญา” (wisdom) เพื่อความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนตนเองสำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเสมอให้กับลูกค้า ความสำเร็จของธุรกิจข้างต้น  จำเป็นต้องให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรมีความคิดเชิงระบบที่มองธุรกิจอย่างเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน  และมองเห็นภาพรวม (holistic) ของระบบการบริหารทั่วองค์กร  DPSR*  เป็นกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อให้บุคลากรแต่ละคนเข้าใจว่างานที่ตนเองรับผิดชอบคืออะไร และมีความสัมพันธ์กับงานอื่น ๆ อย่างไร แนวความคิดที่มองกระบวนการผลิตให้เป็นระบบ  เสนอครั้งแรกโดยชิวฮาร์ท(W.A.Shewhart) ค.ศ. 1950 ในรูปเส้นตรง  ประกอบด้วย 1.การออกแบบ  2.การผลิต…

การควบคุมคุณภาพ นศ. ขาเข้า

ค่าย To Be KMUTT เป้าหมายเพื่อที่จะพัฒนาน.ศ.ให้เป็นนักวิจัย มากกว่าเป็นช่องทางการรับนักศึกษาเพราะคนสมัครมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้ได้เข้ามาเรียน หรือมาล่าใบประกาศนียบัตร ปีนี้น่าจะให้เด็กส่ง Proposal เข้ามา เราอยากจะสื่อสารออกไปว่าถ้าอยากทำอะไรก็สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อพัฒนาสมรรถนะภาพ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ สิ่งที่น่ากังวลว่ามีนศ.ส่วนมาก ไม่ต่ำกว่า 10% มีความรู้ที่ไม่น่าจะเข้ามาศึกษาได้ เลยจัดทำโครงการสอนเสริม ทาง GEO ได้ใช้พี่สอนน้อง เราไม่เคยพัฒนา Teaching assistant โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนที่ดี ซึ่งเราอยากจะให้ TA ช่วยอาจารย์ในการให้ feedback และช่วยเด็กที่อ่อน ส่วนนี้อาจจะเป็น Strategic risk ซึ่งมีปัญหาสำหรับเด็กที่จบปีที่ 4 ด้วย ควรจะหันมาวัด Learning outcomes เราต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วย leadership ของนักศึกษา ซึ่งเราสับสนระหว่าง Leader กับ expert(คือคนที่เก่งเฉพาะด้านทางวิชาชีพ) leader ควรรู้อะไรได้หลายอย่าง สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ พัฒนาทักษะนักศึกษาหลาย track เช่น คนที่อยากจะไปช่วยชาวบ้าน คนที่เป็นนักศึกษาต้องมีความรู้ด้านลึกและกว้าง ควรมีการเขียน Competency ของ…

screenshot-2016-10-14-11-52-36

วิธีเปลี่ยนเว็บไซต์ให้เป็นสีขาวดำ

เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เว็บไซต์ของศูนย์ CELT จะเปลี่ยนเป็นสีขาว-ดำ เป็นระยะเวลา 30 วัน ในบทความนี้ ผมขอเขียนคำอธิบายวิธีทำเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์อื่น วิธีการโดยทั่วไป ท่านจะต้องเลือกว่าจะแก้ไขไฟล์ .css หรือแก้ไข .php ในบางกรณีการแก้ php ทำได้ง่ายกว่า เพราะเว็บไซต์ของท่านอาจมีไฟล์ php ไฟล์หนึ่งที่ถูก include โดยทุกๆ หน้าอยู่แล้ว อาทิ header.php หรือ footer.php ในบางกรณี ที่ท่านไม่สามารถแก้ไฟล์ php ได้โดยสะดวก การแก้ css อาจทำได้ง่ายกว่า เช่นการแก้ style.css ใน child theme ของ WordPress ใน website ที่ซับซ้อน อาจต้องแก้ทั้งสองกรณี มองหาไฟล์ .php และ/หรือ .css ที่ปรากฎอยู่ในทุกหน้า สำหรับไฟล์ .css ให้แก้ไขโดยเพิ่มรหัสดังนี้ /* BEGIN: black…

ประชุมพิจารณากรอบหลักสูตร Computing Science ระดับ ป.1 – ม.6

สถาบันการเรียนรู้ มจธ. ให้ความร่วมมือกับ สสวท. ในการร่วมวางกรอบหลักสูตรวิชา Computing Science ระดับประถม และมัธยม ผู้เขียนโชคดีที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมพิจารณา learning outcome ในวันนี้ด้วย ทำให้ได้สัมผัสกระบวนการออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (outcome-based curriculum) ที่มีผลกระทบสูงในระดับประเทศ ความโชคดีอีกประการหนึ่ง คือมีโอกาสได้พบกับ “อาจารย์คนแรกๆ” ของผู้เขียนในวงการ computer science ที่ไม่ได้พบกับท่านมาตั้ง 16 ปี นั่นคือ รศ. ยืน ภู่วรวรรณ (คราวที่แล้วผู้เขียนยังเป็นนักเรียน ม.6 ตัวเล็กๆ) ในวันนี้ได้เรียนรู้ทัศนคติในการทำงานที่ดีหลายประการจากตัวอย่างและโอวาทของท่าน หลักสูตรใหม่ที่กำลังออกแบบกันอยู่นี้ กระทรวงศึกษาธิกาวางแผนจะประกาศใช้ราวเดือน ก.พ. ปี 2560 สำหรับทุกโรงเรียนในประเทศไทย ทั้งในระดับประถมและมัธยม (ป.1 – ม.6) เพื่อเตรียมพร้อมเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต วิสัยทัศน์หลักที่เป็นแนวทางในการวางหลักสูตรนี้ก็คือ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเป็นขั้นตอน (ทักษะการคิดเชิงคำนวณ) ตลอดจนสมรรถนะอื่นๆ ที่เกียวข้องกับวิชา computer นั้น ล้วนเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตในอนาคต ไม่ว่านักเรียนจะเติบโตขึ้นมาแล้วประกอบอาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็ตาม

affectivedomain

การประเมิน Learning outcome ตาม Bloom’s taxonomy ของ Affective domain

หายหน้าหายตาไปนาน คนเขียนก็เข้าโรงพยาบาลไปเรียบร้อย แล้วก็กลับมาทำงานใหม่ด้วยจิตใจแจ่มใส แอ๊ะเราจะวัดได้ไงว่าจิตใจเราแจ่มใส เราก็ต้องประเมินใช่ไหมครับ ผมได้อ่านงานวิจัยหนึ่งของต่างประเทศเรื่องการประเมินหมวดของ affective domain หรือ Soft skill เช่น กลุ่มด้านเจตนาคติ หรืออารมณ์ ในบทวิจัยนี้เขาได้กล่าวว่า affective domain คือกลุ่มที่อ้างอิงถึงทัศนคติ (Attitude) และ คุณค่า(Value) มากที่สุด ตามมาด้วย แรงจูงใจ(Motivation) และความเชื่อ(Beliefs) แค่ฟังพวกนี้ก็วัดยากใช่ไหมครับ เชื่อหรือไม่ว่าต่างประเทศก็ไม่ค่อยมีคนวัดมากเหมือนกัน คราวนี้เรามาลองดูตัวอย่างของ LO ของ affective domain ตาม Bloom ดีกว่า Receiving /attending – Take interest in innovation of technological sciences. Collect information about healthy life style. Tolerate different attitudes towards…

รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม

การจอดรถในมจธ. สรุปประกาศ มจธ. 2 ฉบับ *เรื่องบัตรผ่านเข้า-ออกและการใช้งาน พ.ศ.2557 **เรื่องอัตราค่าบำรุงสถานที่จอดรถ พ.ศ. 2558 *บุคลากร หมายความว่า  พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บัตรผ่านเข้า – ออกสำหรับยานพาหนะมี 2 ประเภท        ปกติ  และ ชั่วคราว บัตรปกติ หากสูญหายหรือชำรุดต้องจ่ายค่าปรับ 100บาท/ใบ   ใช้ร่วมกับ sticker ติดรถยนต์มี  3 สี สีส้ม  อายุ 2 ปี เริ่ม 1 มกราคม 2558 – สำหรับ กก.สภามหาวิทยาลัย/กก.ส่งเสริมฯ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/บุคลากรของมหาวิทยาลัย/พนง.สมทบ/บุคลากรของหน่วยงานในกำกับ (ยกเว้นหอพักนศ./รร.ดรุณสิกขาลัย)   ขอ sticker ครั้งแรก Free   ทำหายหรือชำรุด ขอใหม่จ่าย 500 บาท/แผ่น สีชมพู  อายุ 1 ปี…

kj

Word Cloud เปรียบเสมือนไข่เจียว

สรรพคุณของไข่เจียวถูกบรรยายไว้อย่างชัดเจนในเพลงของเฉลียง:   แค่เพียงน้ำมันวางลงบนเตา รอไฟให้ร้อน เหลืองไข่เหลืองและหอมกรุ่น ฟูฟูดูหน้ากิน….. [1] ฉันใดก็ฉันนั้น สรรพคุณของ WordCloud ในด้านความงดงาม และความง่ายในการใช้งาน ทั้งการผลิตและการบริโภค สามารถมองเห็นได้ทั่วไป ส่วนหนึ่งก็คือที่ footer ของเว็บ KM ของเรานี้เอง และอีกส่วนหนึ่งก็คือที่หน้า KM Analysis:   Word Cloud ที่สวยงามและใช้ง่ายนั้นมีอะไรที่คล้ายกับไข่เจียวหลายประการ ไม่ใช่แค่เพียงรูปลักษณ์ภายนอก แต่ยังรวมถึงข้อจำกัด รายละเอียดปลีกย่อย และความเสี่ยงของการใช้งานโดยไม่ระมัดระวังอีกด้วย ผมได้รวบรวมข้อสรุปไว้ในตารางนี้

screenshot-2016-10-03-14-15-40

ความร่วมมือกับวิชา ETT 616 Solar Energy ของ ดร. กฤษณพงศ์

สืบเนื่องจาก working lunch meeting เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 ที่ผมได้เสนองาน online peer evaluation system ต่อท่าน ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร ทำให้ได้คำแนะนำดีๆ มามากมาย และหนึ่งในคำแนะนำที่มีค่าสูงมาก คือการนำโปรแกรมไปใช้ประโยชน์จริง โดย ดร. กฤษณพงศ์ เสนอให้ทดลองใช้ในวิชาที่ท่านกำลังจะสอนในเทอมต่อไป คือวิชา ETT 616 Solar Energy ระดับ ป.โท โดย อ. พนม ปริญญา นักวิจัยที่ มจธ. บางขุนเทียน เป็นผู้ช่วยสอน ในเบื้องต้น ผมได้ set up โครงสร้างของเว็บไซต์เพื่อรวบรวมสื่อการสอน โดยนำ software เก่าที่เคยเขียนไว้ใช้ในวิชา Human-Computer Interactions (HCI) มาปรับใช้

ทดสอบระบบตัดคำ

ใครอ่านกลอนนี้ได้บ้าง? หอมอบอวลชวนชมกลลมหลงขอบสบงหมดจดยลสดสวยจบวรรคตอนผกผวนชวนงงงวยอดอวดอวยบนบกตกลงคลอง ดวงกมลยลงามยามลมหวนหอมอบอวลทวนลมชมยามหายยลเอมอรอรชรนอนแนบกายนวลนางอายเลยอดชมยามลมเบา ที่มา: pureexe on https://github.com/veer66/wordcut/issues/4

zp9424kc71665v

มาเล่นเกม Clash Royale กันเถอะ

วันนี้เราจะมาแนะนำเกมที่เราเล่นเป็นประจำนะค่ะ มีชื่อว่า Clash Royale เกมนี้ดังมาก มีจำนวนผู้เล่นและยอดดาวน์โหลดเป็นอันดับหนึ่งของ App store ภายหลังการเปิดตัวเพียงไม่กี่สัปดาห์ (แต่ถูกโปเกมอน โก เอาชนะไปได้สักพักหนึ่งก่อนที่จะกลับมาเป็นที่หนึ่งอีกครั้ง) โดยวันนี้เราจะมาแนะนำ 1. ลักษณะของเกม 2. วิธีการเล่น และ 3. ประสบการณ์การเล่นเกมนี้ของเราค่ะ มาเริ่มกันเลย ลักษณะของเกม หลายคนคงเคยได้ยินเกม Clash of Clan กันนะ เกม Clash of Clan ก็เป็นเกมที่ฮิตมากเมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อน เป็นเกมประมาณว่าเราต้องสร้างเมือง ทหาร และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อไปตีเมืองของคนอื่นเพื่อจะยึดทรัพยากรและอัพ Level ของเราขึ้นไป เราก็เคยเล่นแต่เลิกเล่นไปแล้วเพราะมันเป็นเกมที่ใช้เวลาในการเล่นและสร้างเมืองค่อนข้างนาน เกม Clash of Clan และ Clash Royale มีทีมพัฒนาเป็นทีมเดียวกันคือ Supercell (ตั้งอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์) ทำให้ทั้ง 2 เกมมีลักษณะที่คล้ายกันในหลาย…

flipped

ทำความรู้จัก Flipped Classroom

Get to know  : ทำความรู้จัก Flipped Classroom นักเรียนต้องการอะไรจากครู เมื่ออยู่ในห้องเรียน?? : ต้องการให้ครูช่วยตอบคำถามคาใจ ในสิ่งที่เรียน : ต้องการให้ครูชี้แนะขณะที่ทำการบ้านหรืองานที่ครูมอบหมาย มากกว่าที่จะฟังครูบรรยายเนื้อหาหรือทบทวนบทเรียน?? แล้วถ้านักเรียนทำความเข้าใจในเนื้อหาผ่านการบรรยายที่บันทึกไว้ ขณะที่ทำการบ้านหรืองานที่มอบหมาย ส่วนในห้องเรียนจะเป็นช่วงเวลาสำหรับกิจกรรมอื่นๆ หรือการทดสอบ การเรียนวิธีนี้ Bergmann and Sams ผู้เขียนหนังสือ Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day (ISTE/ASCD, 2012) ซึ่งลองใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom เมื่อ 8 ปีที่แล้ว พบว่านักเรียนของพวกเขามีความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ได้ลึกมากขึ้น (Bergmann J. and Sams A. , 2012) จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของครูสอนวิชาเคมี โรงเรียนมัธยมในชนบทที่ Colorado ที่ใส่ใจว่านักเรียนที่ขาดเรียนด้วยสาเหตุต่างๆ…

6z8925gv4154yv

HOW TO – ทาโร่ อบกรอบ

เนื่องจากล่าสุด พี่ต้นย้วย ได้ทำทาโร่ไหม้ส่งกลิ่นแสบจมูกไปทั่วชั้น ผมเลยมาแนะนำวิธีทำ ทาโร่อบกรอบด้วยไมโครเวฟของ Li หลังจากไปพบเทคนิคนี้มาจากโซเชียล และทำบ่อยจนพบเวลาที่เหมาะสม ขั้นตอนแรก—แกะทาโร่วางบนจานที่เอาเข้าไมโครเวฟได้ โดยพยายามกระจายทาโร่ไว้รอบๆ เว้นตรงกลางไว้ดังรูป เพราะถ้าทาโร่จะไหม้ มันจะเริ่มไหม้จากตำแหน่งกลางจานเสมอ!! ขั้นตอนที่สอง—นำทาโร่เราเข้าไปเวฟ ด้วยไฟออโต้ รอบแรกประมาณ1นาที (ถ้ามีคนปรับเวลาไว้เกินก็ ใช้เพียง1นาทีก่อน นะครับ)  เพื่อลดความเสี่ยงที่มันจะไหม้ก่อนกรอบ ขั้นตอนที่สาม—นำทาโร่ออกจากไมโครเวฟ แล้วขยุ้มๆเพื่อพักให้ไอน้ำระเหยออกจากตัวเส้นทาโร่ ซึ่งทาโร่เราจะกรอบจากขั้นตอนนี้!! สำหรับคนที่ไม่ชอบกรอบมาก 1 นาทีก็สามารถนำไปทานได้แล้วนะครับ ขั้นตอนที่สี่—อบเพื่อความเหลืองกรอบ ให้จัดทาโร่ เป็นวงแบบขั้นตอนแรกอีกครั้ง และนำไปเวฟเพิ่มอีกประมาณ 30 วินาที  แล้วนำมาขยุ้มพักไว้สักครู่ ทาโร่ก็จะเหลืองกรอบครับ >w< หน้าตาทาโร่ทั้งสองแบบหลังอบเสร็จ แบบ 1 นาที แบบ1นาที 30 วินาที (แบบนี้จะเหลืองและกรอบกว่าแบบแรกนิดนึง) ลองทำดูนะครับ !!!  

screenshot-2016-09-27-22-45-50

Dropbox พื้นที่เต็มหรือยัง?​ ใช้ OwnCloud กันดีกว่า

วันนี้ผมได้ติดตั้งโปรแกรม OwnCloud ไว้บน server ของ CELT ซึ่งจะทำให้เราสามารถใช้บริการแชร์ไฟล์ระหว่างเครื่องได้โดยไม่จำกัดขนาด ขีดจำกัดมีอยู่เพียงแค่ขนาดของฮาร์ดดิสก์ของ server เท่านั้น (2 TB) Dropbox เป็นเครื่องมีที่มีประโยชน์มากในการเก็บไฟล์ไว้ในหลายๆ เครื่อง เพื่อความสะดวกในการทำงานและเพื่อเป็นการสำรองข้อมูล (backup) แต่ Dropbox มีข้อจำกัดทางด้านขนาดโดยรวม ซึ่งจะต้องไม่เกิน quota ที่กำหนด ซึ่งอาจจะเป็น 5-16 GB สำหรับ free accounts ส่วนผมซึ่งเคยมีเส้นสายภายในบริษัท (ศิษย์เก่าของผมเคยทำงานที่นั่น) ได้ quota พิเศษมาเพิ่มอีกเป็น 28 GB ก็ยังรู้สึกว่าไม่พอเพียงกับความโลภที่ไม่สิ้นสุดของตนเอง

screenshot-2016-09-26-22-41-59

bootstrap cheat sheet

Bootstrap คือเครื่องมือ (ฟรี!) ที่ช่วยให้การออกแบบ web ทำได้ง่ายขึ้น มีจุดเด่นคือ responsive design ซึ่งหมายถึงการที่เนื้อหาของเว็บปรับการแสดงผลให้เหมาะสมกับขนาดของหน้าจอ เมื่อมองบน desktop ก็สวยงามไม่โหลงเหลง เมื่อมองบนโทรศัพท์ก็อ่านง่ายไม่อึดอัด ที่มา ขอบคุณ Mark Otto และ Jacob Thornton แห่ง Twitter ที่ให้กำเนิด Bootstrap โดยเริ่มใช้เป็นเครื่องมือภายในบริษัท ต่อมาเมื่อมีคนให้ความร่วมมือมากขึ้น เขาก็ใจกว้าง แจกของดีชิ้นนี้ให้เป็นสาธารณะสมบัติ (open source) ชาวโลกจึงได้รับประโยชน์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ต้องขอขอบคุณน้องโอ๊ต Nuttanon Pornpipak ที่ช่วยสอน Bootstrap ให้ผู้เขียนเป็นครั้งแรก ผ่านทาง project ที่เคยทำงานร่วมกัน บทความนี้เขียนไว้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นต่อไป

1n3369wo5916ye

รีวิว Flipgrid

Flipgrid เป็น application หนึ่งที่ใช้สำหรับการประเมินเพื่อพัฒนา Formative assessment โดยการให้นักศึกษาอัดวีดีโอคลิปทางออนไลน์ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ อาจารย์สามารถให้นักศึกษาสะท้อนความคิดและอาจารย์ยังสามารถสะท้อนความคิดของตัวเองสะท้อนกลับให้นักศึกษาเพื่อให้เกิดการสื่อสารแบบสองทาง วิธีการคือ ตั้งคำถามเพื่อให้เกิดการตอบ โดยคำถามไม่ควรมีหลายคำถามเกินไป ใน Flipgrid จะมีตัวอย่างการใช้งาน โดยดูตรงที่ Supports ตัว Flipgrid ไม่จำเป็นต้องใช้แบบ off-line เสมอไป ยังสามารถใช้ในชั่วโมงเรียนได้ โดยอาจจะแบ่งเป็นสามระยะคือ ก่อนเรียน ระหว่างเรียนและเมื่อจบท้ายชั่วโมง เช่นเราต้องการตรวจสอบว่านักศึกษาเป็นอย่างไร รู้สึกอย่างไร อะไรที่เขาได้เรียน หรือเขาต้องการที่จะปรับปรุงและดำเนินขั้นตอนต่อไปอย่างไร ตัวอย่างหัวข้อจะถูกวางไว้ตามเทคนิคการเรียนรู้ต่อไปนี้ Make it Personal เชื่อมโยงหัวข้อที่นำเสนอให้เชื่อมโยงเข้ากับชีวิตประจำวันของนักเรียน Invite comparison เชื้อเชิญให้ผู้เรียนเปรียบเทียบแนวคิดหรือวิธีการต่างๆ Find meaning ช่วยผู้เรียนตั้งคำถามหรือค้นหาสิ่งที่ต้องการตรวจสอบ Be current เชื่อมโยงเข้ากับปัจจุบันโดยหาตัวอย่าง Use visual ให้ผู้เรียนใช้สื่อ เช่น วัตถุ กราฟ สมการ ตารางข้อมูลที่แสดงผลและอธิบาย Collaborate ให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันโดยการแชร์ข้อมูล Clip review of…

BOCCIA SPORT

                      BOCCIA SPORT เนื่องจากไทยได้เหรียญทองจากกีฬาพาราโอลิมปิก 2016  ที่ประเทศบราซิล หนึ่งในเหรียญทองที่สามารถชิงจากญี่ปุ่นประเทศตัวเต็งได้คือ  บอคเซีย   จึงขอขยายถ่ายทอดให้รู้จักกีฬาประเภทนี้  บอคเซียเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการทดลองกับบุคคลพิการทางกาย เป็นเกมกีฬาที่อนุญาตให้คนพิการทางกายระดับเดียวกันได้แข่งขันกันเช่นเดียวกับคนปกติ     กีฬาบอคเซียยังเป็นกิจกรรมที่นำไปสู่สังคมที่ดี สำหรับคนพิการทางสมอง และคนพิการทางร่างกายระดับรุนแรง โดยลักษณะการเล่นกีฬาบอคเซีย มีลักษณะการเล่นคล้ายกีฬาเปตอง คือ ต้องแบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝ่าย แต่ละฝ่ายพยายามโยน กลิ้ง ขว้าง เตะ หรือปล่อยลูกบอลสีแดงหรือสีน้ำเงินไปตามราง (ตามลักษณะความพิการ) เพื่อให้ลูกเข้าไปใกล้ลูกเป้าหมายสีขาว ให้มากที่สุดภายในเวลาที่กำหนด บนพื้นสนามเรียบ ฝ่ายใดบอลมีใกล้มากกว่า เป็นฝ่ายชนะ ขนาด และรูปแบบของสนาม   ความกว้างของสนาม 6 เมตร ยาว 12.5 เมตร เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนท้ายสนามแบ่งเป็น 6 ช่อง สำหรับผู้แข่งขันใส่หมายเลขที่ ช่อง…

Life management

ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 ช่วงบ่าย มีโอกาสได้เข้าฟังสัมมนาโครงการ Social Forum ของคณะศิลปศาสตร์ หัวข้อ การจัดการชีวิต วิทยากรโดย คุณปราโมทย์ กิจจำนงค์พันธุ์ ผู้ก่อตั้งและเป็นเจ้าของธุรกิจส่งออกเฟอร์นิเจอร์ คุณปราโมทย์เล่าว่า เริ่มต้นด้วยชีวิตที่แทบจะเรียกได้ว่าติดลบหรือศูนย์ ครอบครัวมีพี่น้องหลายคน แม่ต้องทำหน้าที่เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้าน พ่อทำงานหาเงินคนเดียวเพื่อจุนเจือครอบครัว คุณปราโมทย์ได้ดิ้นรนเรียนหนังสือจบการศึกษสูงสุดเป็นครูช่างศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ และได้ทำงานในบริษัทเล็กๆ แล้วค่อยติบโตขึ้นจากรับเงินเดือนหลักพันจนกระทั่งเงินเดือนสุดท้ายเป็นหลักแสนบาท หลังจากนั้น ออกมาเปิดบริษัทของตนเอง และได้เกษียณตนเองเมื่ออายุยังไม่ถึงห้าสิบปี มีเงินสด และหลักทรัพย์ที่สามารถอยู่ได้สบายในช่วงบั้นปลายชีวิต เคล็ดลับที่คุณปราโมทย์ได้สอดแทรกไว้ขณะเล่าเรื่องราวที่ผู้เขียนพอจะสกัดออกมาได้ คือ สิ่งที่เราตัดสินใจอาจจะถูกต้องแต่อาจจะไม่ถูกใจใคร แต่ก็ต้องกล้าตัดสินใจ เพื่อให้งานไปต่อ การเป็นผู้นำต้องดูแลคนที่หลากหลาย ต้องมีความยุติธรรม และเลือกวิธีการแก้ปัญหาให้เหมาะกับคนและสถานการณ์ กับดักของความล้มเหลวในชีวิต คือความไม่กล้า ความกลัว และความเกียจคร้าน ที่หวังจะพึ่งผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา สุดท้าย ได้ฝากให้ทุกคนตั้งปณิธานสิ่งที่เราอยากทำให้สำเร็จ แล้วพยายามหาวิธีทำสิ่งนั้นให้ได้ มีความฝันที่อยากทำให้เป็นจริง และลงมือทำตั้งแต่วันนี้

เด็กเก่งแห่ง มจธ.

เปิดใจเด็กเก่ง “มอส” เจ้าของไอเดียที่นักบินอวกาศญี่ปุ่นนำไปทดลองนอกโลก       จากหนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 21 กันยายน 2559             หลังจากเป็นกระแสชื่นชมในโซเชียลมีเดียเมื่อเด็กไทยอย่าง มอส – นายวรวุฒิ จันทร์หอม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วัย 20 ปี ไปสร้างชื่อเสียงให้โลกได้รับรู้ กับการเป็นเจ้าของไอเดียการทดลอง “การโค้งของผิวของเหลวในอวกาศ” ซึ่งได้ส่งให้นายทะกุยะ โอะนิชิ มนุษย์อวกาศญี่ปุ่น นำไปใช้ทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงบนสถานีอวกาศนานาชาติ เมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากสื่อต่างชาติโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นไม่น้อย จนกระทั่งสื่อดังอย่าง NHK ยังให้ความสนใจ         เมื่อเวลา 10.15 น. วันที่ 20 กันยายน ที่ห้องโถงชั้น 1…

mb3006hl4222o4

การประยุกต์ใช้ 3D printing กับ Sphere robot ร่วมกัน

เมื่อครั้งก่อนพูดถึงเรื่องการใช้ Sphero robot ในการเรียนการสอนด้าน Programming มาคราวนี้ก็จะมาประยุกต์เครื่องมืออีกชิ้นที่เรียกว่า 3D printer ถ้าท่านผู้ใดไม่เคยเล่นอาจจะสงสัยว่ามันทำงานอย่างไร ในยุคอนาคตผู้บริโภคสามารถที่จะพิมพ์ผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองต้องการด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องรอผลิตภัณฑ์ส่งตรงจากผู้ผลิตมาถึงผู้บริโภคอย่างแต่ก่อน เช่น ถ้าเราอยากได้เสื้อผ้าที่มีขนาดสัดส่วนเท่าตัวเรา เราก็พิมพ์ออกมาเลยโดยเราจ่ายแค่ค่าออกแบบเท่านั้น นักออกแบบจะทำการส่งแบบมาทางออนไลน์แทนที่จะส่งให้ผู้ผลิต ด้วยระบบแบบ Mass customization เห็นแล้วน่าสนใจขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับ วันนี้ก็เลยเอาตัวอย่างแบบที่ออกมาจากเว๊ปมาให้ดู โดยเราก็จะทำการดาวโหลดแบบมาแล้วก็พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ แบบอันนี้เป็นรูปรถที่สามารถติดปากกาเขียนบนกระดาษได้ เมื่อรถลากไปมาก็จะถูกเขียน เราสามารถเขียนด้วยใช้ Programming หรือ วาดแบบอิสระ นอกจากนี้เราสามารถติดกล้องขนาดเล็กบนตัวรถเพื่อที่จะเห็นภาพด้านล่าง(ต้องระวังอย่าไปใกล้กระโปรงนะครับเดี๋ยวโดนตำรวจจับ) มาชมคลิปกันเลยดีกว่าครับ

screenshot-2016-09-21-14-13-20

การปรับปรุงระบบจองห้อง (CELT Booking)

สัปดาห์นี้ได้รับแจ้งจากเหมียว (จิราพรรณ คนฉลาด) ว่าต้องการมอบหมายหน้าที่ผู้จัดการระบบจองห้องให้กับแอน (อำภา ยาตรา) จึงได้ถือโอกาสปรับปรุงหน้าตาของเว็บให้ใช้ง่ายมากขึ้น และหวังว่าจะสวยงามขึ้นนิดหน่อยด้วย บันทึกฉบับนี้มีไว้เพื่อ บันทึกการเปลี่ยนแปลงหน้าตาของระบบจองห้อง บันทึกวิธีการเปลี่ยนแปลงชื่อและข้อมูลติดต่อของผู้จัดการระบบจองห้อง

theta

ใช้กล้อง 360 องศา ในชั้นเรียน

กล้อง 360 องศามีความสามารถในการบันทึกทั้งภาพและวีดีโอ ทำให้อาจารย์สามารถที่จะบันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้อง อีกทั้งยังสามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานเยี่ยมชมไปเผยแพร่ ช่วยทำให้ประสบการณ์เหล่านั้นสมจริงขึ้นเพราะนักเรียนสามารถที่จะดูองค์ประกอบต่างๆรอบๆสถานที่ได้อย่างถ้วนถี่ นอกจากนี้ไฟล์ยังสามารถนำขึ้นบนเว๊ป Youtube และใช้สำหรับการประชุม (ตอนนี้การพัฒนากล้องนี้ยังไม่ได้ชัดเจนสำหรับการถ่ายวีดีทัศน์มาก ต้องรอรุ่นต่อไป)

1n82177r81469o

เพิ่งได้ตัว Sphero robot มาสัปดาห์ที่แล้วก็รู้สึกว่าตัวหุ่นยนต์นี้สามารถนำไปใช้สอนในห้องเรียนได้มากกว่าเป็นแค่ของเล่น อีกทั้งยังมีนักพัฒนาอีกมากมายรวมถึงครูในระดับประถมที่ใช้ตัวหุ่นยนต์นี้ในห้องเรียน โดยครูจะซื้อเป็นชุดที่ต้องไปใช้ร่วมกับ iPad หรือมือถือ ส่วนที่สำคัญคือว่าเราจะประยุกต์ใช้ตัวหุ่นยนต์นี้กับวิชาได้บ้าง เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือได้มีการผสมผสานตัวหุ่นยนต์นี้เข้ากับเทคโนโลยีอื่นเช่นเครื่องพิมพ์ภาพสามมิติ ก็จะช่วยแปลงหุ่นยนต์นี้ให้ทำอะไรต่างๆมากขึ้นมากกว่ากลิ้งไปมา ดูไปมาอาจจะเป็นของเล่นราคาแพงแต่ก็ลองย้อนกลับมานึกอีกทีว่า ในอนาคตทักษะการควบคุมหุ่นยนต์มีความจำเป็นสำหรับเด็กรุ่นใหม่เพราะแรงงานต่างๆจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์เป็นจำนวนมาก เช่นหุ่นยนต์เช็ดกระจก หุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้าน หุ่นยนต์พ่อครัว เมื่อถึงเวลานั้นทักษะที่จำเป็นคือ โปรแกรมมิ่ง และประยุกต์การใช้งานหุ่นยนต์

318

Actor-Teacher: ดารา-อาจารย์

ผมมีโอกาสได้เข้าร่วม workshop จาก ผศ.ดร. สุกัญญา สมไพบูลย์ ครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง โดยมีหัวข้อคือ Developing Teaching and Learning Skills: Actor-Teacher ถือว่าเป็น theme ที่เหมาะสมกับชื่อเสียงของอาจารย์มากที่สุด เพราะท่านเป็นทั้ง teacher และ actor ในคนคนเดียวกัน ในความเป็น teacher ท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาการสื่อสารและการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในความเป็น actor ท่านเป็นนักร้อง นักแสดง มีผลงานหลายชิ้น ชิ้นล่าสุดคือ มังกรสลัดเกล็ด ร้อยปีชาติกาล อ.ป๋วย หัวข้อที่อาจารย์เน้นย้ำหลายครั้ง ถ่ายทอดผ่านมุมมองต่างๆ คือคำว่า improvisation

17

บันทึกสรุปงาน NECTEC ACE 2016

ภายในห้านาทีแรกของการกล่าวเปิดงาน ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ อดีตผู้อำนวยการ NECTEC และอดีตผู้อำนวยการ สวทช. ได้กล่าวถึง core values ที่ทำให้ NECTEC ประสบความสำเร็จคือ ความซื่อสัตย์สุจริต: ใน สวทช. ไม่เคยมี scandal “เราไม่แย่งกันเป็นเบอร์หนึ่ง”: เมื่อใดที่องค์กรแย่งกันเป็นเบอร์หนึ่ง เมื่อนั้นจะใช้ทรัพยากรในทางที่ผิด จากนั้นท่านได้เอ่ยชื่อบุคคลสำคัญ ผู้ซึ่งทาบทามให้ท่านมาร่วมก่อตั้ง NECTEC นั่นคือ ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร ผมจึงได้ทราบว่าคนของ มจธ. นี่เองที่เป็นผู้ให้กำเนิดสถาบันที่สร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์กับประเทศมายาวนนานถึง 30 ปี มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้จริงหลายเรื่อง เรื่องที่ผมตั้งใจมาศึกษาในวันนี้คือ เทคโนโลยีภาษาไทย เช่น Lexitron, LexTo, S-Sense และการแข่งขันเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาษาไทย (BEST) Big Data และ Open Data in Government