IMG_6250

กิจกรรมอบรมการจับประเด็นและการจัดทำ Infographic มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้เปิดสอนรายวิชา 769 325 การประสานงานในธุรกิจงานนิทรรศการ (Exhibition Business Coordination) และรายวิชา 769 411 การจัดการ ผู้สนับสนุนงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (Exhibition and Event Sponsorship Management) ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาศึกษาแนวทางการทำงานของงานแสดงสินค้าและงานนิทรรศการ การวางแผนการจัดการ การควบคุม การ ดึงดูดใจผู้สนับสนุน การโน้มน้าวใจผู้สนับสนุน การสรรหาผู้สนับสุนงานที่มีคุณภาพและสร้างชื่อเสียง ในทั้งนี้ บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ปาณเลิศ ศิริวงศ์ หัวหน้าสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ขจีนุช วงศ์อัญมณีกุล อาจารย์สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ นายไพฑูรย์ อนันต์ทเขต นักพัฒนาการศึกษา สถาบันการเรียนรู้ นางสาวเมตตา มงคลธีระเดช นักประชาสัมพันธ์ สถาบันการเรียนรู้…

IMG_6551

กิจกรรม Visual Thinking แก่นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กิจกรรม คิด เห็น เป็นภาพ ด้วย Visual Thinking แก่นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30-12.30 น. ณ ห้อง SC2-307 อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ 2 (อาคารวิศิษฏ์อักษร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เอกสารสำคัญ >>เอกสารประกอบการอบรม >>กำหนดการ >>รูปภาพกิจกรรม >>สรุปกิจกรรม ด้วยวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กำหนดจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปพส.304 การจัดการฝึกอบรม ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขา  วิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 40 คน โดยเข้าอบรมในวันกิจกรรมทั้งสิ้น 21 คน ในทั้งนี้ บุคลากรภายใต้สถาบันการเรียนรู้ จำนวน 4…

web celt km thumbnail-01

กิจกรรม Research for beginner ทำวิจัย เริ่มต้นอย่างไรดี

วิทยากรโดย ผศ. ดร.ประภัสสร วงษ์ดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Pedagogy อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14 เอกสารประกอบการบรรยาย >>>Real Research for beginner >>>V03-Real Research for beginner-04102019 ตัวอย่างบทความวิจัย >>>1.1 ทักษะวิจัย – Active Learrning – HASSS Articles-Apr 2019 >>>1.2 ทักษะวิจัย -Active Based Learning- Thai HASSS-27092019 >>>1problem based learning 2019 >>>2. ทักษะวิจัย…

visual-thinking03

กิจกรรม คิด เห็น เป็นภาพ ด้วย Visual Thinking ครั้งที่ 3

วิทยากรโดย คุณไพฑูรย์ อนันต์ทเขต และทีมงาน นักพัฒนาการศึกษา สถาบันการเรียนรู้ ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง Pedagogy อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14 ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/pg/celtkmutt/photos/?tab=album&album_id=2421312487947917 เอกสารประกอบกิจกรรม Slide Visual thinking ครั้งที่ 3 เอกสารเพิ่มเติม ทักษะการวาด Slide วาดเล่นให้เป็นรูป  

feature-softskill26

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Soft Skills Assessment

วิทยากรโดย รศ. ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 – 16.00 น.  ห้อง Pedagogy ชั้น 14 สถาบันการเรียนรู้ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เอกสารประกอบกิจกรรม http://bit.ly/2L3jzoO ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/pg/celtkmutt/photos/?tab=album&album_id=2383538818391951 visual สรุปกิจกรรม นิยามของ Soft-Skills หมายถึง ทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันและอนาคตได้อย่างราบรื่น และเป็นทักษะที่หลายๆบริษัทต้องการในการทำงาน เช่น ความเป็นผู้นำ (Leadership) การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Teamwork) การสื่อสาร (Communication) โดยอาจจะถูกรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ เช่น 21 st Century skills หรือ Soft-skills ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน ส่วน Hard skills นั้นหมายถึงทักษะสำหรับการประกอบอาชีพเฉพาะด้าน เช่น ทักษะทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์…

visualfeaturekm

กิจกรรมวาดเล่นให้เป็นรูป

workshop “วาดเล่นให้เป็นรูป” ฝึกทักษะการจับประเด็นและสื่อสารเป็นภาพ วิทยากรโดย คุณไพฑูรย์ อนันต์ทเขต นักพัฒนาการศึกษา สถาบันการเรียนรู้ และคณะ วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ มจธ.   ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/celtkmutt/photos/?tab=album&album_id=2344060595673107 เอกสารประกอบกิจกรรม Slide วาดเล่นให้เป็นรูป วิดีโอย้อนหลัง

feature

การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย Scoring Rubrics

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย Scoring Rubrics” วิทยากรโดย ผศ. ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ และ ผศ. ดร.ชนัตถ์ พูนเดช จากสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.30 – 16.30 น. ณ Pedagogy Studio สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้  เอกสารประกอบกิจกรรม Scoring Rubrics Slide ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/pg/celtkmutt/photos/?tab=album&album_id=2338144186264748 วิดีโอย้อนหลัง visual สรุปกิจกรรม กิจกรรมจัดสรรพื้นที่ 10ไร่ และเงิน1 ล้าน มีประเด็นการเรียนรู้ ดังนี้ การให้คะแนนที่มีเกณฑ์ประเมินชัดเจน จะทำให้การตัดสินชิ้นงานมีความโปร่งใส ลดข้อคำถาม ลดความสับสนของผู้เรียนได้ ซึ่งการสร้างเกณฑ์ประเมินที่ดีนั้นควรจะสะท้อนไปยัง LO (Learning Outcome) และวิธีการสอนของอาจารย์ ตาม…

beginner6

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพนักงานใหม่สายวิชาการด้านการเรียนการสอน (Beginner รุ่นที่ 6)

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพนักงานใหม่สายวิชาการด้านการเรียนการสอน ประจำปี 2562 -> กำหนดการในภาพรวม -> กำหนดการในแต่ละวัน กิจกรรม วันที่ 18 ก.ค. 2562 เอกสารประกอบการอบรม -> KMUTT PSF -> Outcome-based Education (OBE) -> Teaching Spirit & Student Diversity   ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/pg/celtkmutt/photos/?tab=album&album_id=2313877622024738   วิดีโอย้อนหลัง visual Note taking แบบประเมินกิจกรรม https://bit.ly/2MKADTZ   กิจกรรม วันที่ 19 ก.ค. 2562 เอกสารประกอบการอบรม -> Counseling   ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/pg/celtkmutt/photos/?tab=album&album_id=2315512825194551   visual Note taking กิจกรรม วันที่ 22-23 ก.ค. 2562 เอกสารประกอบการอบรม -> PCK Active Learning…

overall-01

การอบรม AHE Module 1

การอบรม Module 1 ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Higher Education Academy เพื่อรองรับสมรรถนะบุคลากรในด้านการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2562 Visual Note Taking >>Day1 สรุปกิจกรรม HEA วันที่ 1 Ice breaking –แผนที่& ซุปเปอร์ฮีโร่ สร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลาย กระตุ้นสมาธิ และพื้นที่ปลอดภัย Activity 1 – Best Teacher -วิเคราะห์ตัวเอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาศักยภาพและความตั้งใจในการเป็นอาจารย์ที่ดี (Engagement) -เป็นแนวทาง และแรงบันดาลใจที่จะนำไปสู่อาจารย์ในอุดมคติ -นำเรื่องรูปแบบการเรียนรู้ (Learning style) ไปใช้กับนักศึกษา และออกแบบการสอนให้เหมาะสม Activity 2 – Academic Timeline -เห็นจุดพลิกผัน และ Mile stone ในการเรียนรู้ของตนเอง -นำประสบการณ์ของเพื่อนร่วมอาชีพมาพัฒนาและสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเอง -เห็น Learning style…

everyone-can-create-feature

Every One Can Create คู่มือฟรี สำหรับครูผู้สอน

Every One Can Create คู่มือฟรี สำหรับครูผู้สอน —-> download Infographic ปัจจุบันรูปแบบการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยได้มีการปรับให้เป็นลักษณะของ Active learning มากยิ่งขึ้น ทำให้เทคโนโลยีมีบทบาทกับการเรียนการสอนในสถานศึกษา และการเรียนรู้อย่างมาก มีโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในด้านต่าง ๆ มากมายให้นำไปประยุกต์ใช้ ซึ่งคู่มือ “Everyone Can Create ” ทาง Apple ได้ออกแบบมาเพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนและสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาประสบความสำเร็จ ผู้เรียนสามารถอ่านเนื้อหาความรู้ ได้จาก Application Books โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย Drawing (วาดภาพ) Photo (ถ่ายภาพ) Video (วีดีโอ) และMusic(ดนตรี) และมีกิจกรรมให้ฝึกฝนเรียนรู้ด้วยตนเองมากมาย download Every one can create on the Books App : https://books.apple.com/th/book-series/everyone-can-create/id1364129830 Everyone Can Create : Drawing เป็นคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นฝึกทักษะทางด้านศิลปะ ให้แสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน…

new-learning-platform02-feature

กิจกรรม New Learning Platforms ครั้งที่ 2 “ประสบการณ์การทำวิจัยในชั้นเรียน”

Short URL https://bit.ly/2T5usZW เอกสารประกอบกิจกรรม New Learning Platforms ครั้งที่ 2 “ประสบการณ์การทำวิจัยในชั้นเรียน” คณะวิทยาศาสตร์ ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล ภาควิชาฟิสิกส์ และดร.มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย Center of Integrated Science VDO สัมภาษณ์ ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล คณะครุศาสตร์ฯ ผศ.ดร.ประภัสสร วงษ์ดี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และดร.เพียงเพ็ญ จิรชัย ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะศิลปศาสตร์ อ.สุรพล ธรรมร่มดี สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไปและนายวรรณชร ไชยเดช สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ถามคำถามถึงวิทยากร https://www.menti.com/ แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม  

feature-plastic-bottle

บิดขวดน้ำทุกครั้งก่อนทิ้งกันเถอะ

 บิดขวดน้ำทุกครั้งก่อนทิ้งกันเถอะ หลังจากเราดื่มน้ำจากขวดพลาสติกจนหมดขวดแล้ว ปกติเราก็จะทิ้งถังขยะทันที หากเราลองเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขวดพลาสติก โดยการบิดขวดก่อนทิ้งทุกครั้งจะส่งผลดีอย่างไรบ้าง ลองมาคำนวณคร่าวๆกันนะครับ ถังขยะ มจธ. ขนาด 60 ลิตร สามารถจุขวดน้ำดื่มขนาด 600  มิลลิลิตร ได้ 100 ขวด ถ้าเราบิดขวดก่อนทิ้ง จะสามารถจุได้ถึง 400 ขวด นั่นหมายถึง เรายังสามารถลดปริมาณถุงดำจัดเก็บได้ถึง 4 เท่า นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยให้แม่บ้าน พนักงานเก็บขยะ ทำงานได้ง่ายขึ้น อีกด้วย

rice-feature

กินข้าวเหลือ 1 เม็ด ประเทศสูญเสียไปแล้วเท่าไร

 กินข้าวเหลือ 1 เม็ด ประเทศสูญเสียไปแล้วเท่าไร ทุกวันนี้ คุณกินข้าวเหลือหรือเปล่า เรามาลองคิดกันคร่าวๆ นะครับ ว่าถ้าเรากินข้าวเหลือ 1 เม็ด ต่อมื้อ จะส่งผลต่อประเทศชาติอย่างไรบ้าง ปกติคนเรากินข้าวคนละ 3 มื้อต่อวัน เท่ากับว่า 1 ปี เราจะกินข้าวคนละ 3 มื้อ x 365 วัน = 1,095 มื้อต่อคน ข้อมูลสถิติประชากรไทยปี 2561 ระบุว่า ประชากรไทยมีประมาณ 69 ล้านคน ถ้าทุกคนกินข้าวเหลือคนละ 1 เม็ดต่อมื้อ เท่ากับว่า 1 ปี เราจะสูญเสียข้าว 69 ล้านคน x 1,095 มื้อ x 1 เม็ด = 75,555 ล้านเม็ด หากเราลองคิดเป็น กิโลกรัม ข้าว…

active-learning-feature-km

Active Learning – New Learning Pedagogy

Active Learning Flipped classroom เป็นกลยุทธ์การเรียนรู้แบบหนึ่งที่ทำให้สามารถทำกิจกรรม active learning และการพัฒนาทักษะต่าง ๆ มีมากขึ้น หลักการสำคัญของ flipped classroom คือการเอาเนื้อหาที่เรามักจะสอนแบบ direct instruction หรือการให้ความรู้ทางตรงกับนักศึกษาไปไว้นอกห้องเรียน และการเอากิจกรรมต่าง ๆ ที่เคยทำเป็นการบ้าน หรืองานที่ทำนอกห้องเรียน เข้ามาอยู่ในห้องเรียนแทน ทำให้สามารถทำ active learning ได้ ผศ.ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning โดยใช้หลักกการ flip classroom ในวิชา nano-material มีเริ่มจากการให้ resource กับนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอสั้น ๆ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ที่อาจารย์พูดให้ความรู้ และข้อมูลความรู้ ซึ่งถ้าเป็นส่วนที่สำคัญ หรือค่อนข้างยากก็จะมีการแปลข้อมูลไว้ให้นักศึกษาด้วย จากนั้นจึงนำเข้าสู่กิจกรรมในห้องเรียนซึ่งมีทั้งกิจกรรมการเล่นเกมส์ การระดมสมอง การลงมือปฏิบัติ การแก้ปัญหา รวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริม critical…

lab-based-feature-km

Lab Based Learning – New Learning Pedagogy

Lab Based Learning กรณีศึกษา: กิจกรรมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ผศ.ดร.ชูจิต ตรีรัตนพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้เล่าให้ฟังถึง Lab-Based Learning ที่ทำขึ้นในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ที่งานเสวนาNew Learning Platform ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ CELT สถาบันการเรียนรู้ Lab-based learning ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีลักษณะคล้าย service learning เป็นการรวมพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เข้าไว้ด้วยกัน เป็นการทำให้การเรียนการสอนนำไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีความหมายต่อตัวนักศึกษามากขึ้น เนื่องจากผู้ใช้ผลงานจากการเรียนการสอน เป็นผู้ใช้จริง ทำให้การเรียนรู้อยู่ในสภาพที่เหมือนจริงมากขึ้น (authentic learning) ปัจจุบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้นำการจัดการเรียนรู้แบบ lab-based learning มาใช้ โดยมีทั้งหมด 10 labs และ 2 centers ในแต่ละแล็ปจะมีการไปหาโปรเจคจริง และนำมาเป็นโจทย์ให้นักศึกษาได้ลงมือทำ การจัดการเรียนการสอนลักษณะนี้จะต้องอาศัยความร่วมมือของอาจารย์ภายในภาควิชาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างรอบด้าน อาจารย์นอกจากจะทำหน้าที่หาโปรเจคจริงมาให้นักศึกษาซึ่งมักจะจะต้องเตรียมงานก่อนประมาณ 2-3 เดือน…

hand-on-physics-feature-km

Active / Hands-on Physics – New Learning Pedagogy

Active / Hands-on Physics ฟิสิกส์เป็นวิชาหนึ่งที่เด็กหลาย ๆ คนไม่เข้าใจ และเข้าถึง ผศ.ดร. วันดี อ่อนเรียบร้อย จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ยกตัวอย่างว่าถึงแม้ฟิสิกส์จะเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวัน แต่ผู้เรียนไม่สามารถเอามาผูกโยงกับชีวิตประจำวันได้ถึงแม้จะเข้าใจทฤษฎี และสามารถคำนวณได้ เช่น เรื่องของมวล และแรง เป็นต้น ทางภาควิชาฟิสิกส์ ได้มีการจัดทำโครงการที่ทำให้เด็กนักศึกษาได้ได้ลงมือทำ “Hands-on” หรือ learn by doing ในวิชาฟิสิกส์ในหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละประเภท และบริบทการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังต้องเน้นให้นักศึกษามี “curiosity” ในการเรียนรู้ด้วย เช่น กิจกรรมที่ประเมินผลการเรียนรู้ได้รวดเร็ว คือกิจกรรมที่จัดในรูปแบบเป็นฐาน ให้นักศึกษาเวียนมาเข้า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแรกๆ ที่จัด เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อาจารย์หลาย ๆ ท่านเห็นประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ในลักษณะนี้ นอกจากนี้วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ยังได้จัดการเรียนการสอนในลักษณะของ project-based learning เพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือทำ โดยจัดให้นักศึกษา 2 กลุ่ม คือนักศึกษาครุศาสตร์โยธา โดยมีโจทย์ที่เน้นการประยุกต์ใช้ในงานทางวิศวกรรมโยธา และนักศึกษาฟิสิกส์ โดยเน้นไปที่ PHYSICS…

service-learning-feature-km

Service Learning – New Learning Pedagogy

Service Learning ในประเทศที่พัฒนาแล้วได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดจิตสำนึกในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม ผ่านกระบวนการเรียนรู้และการสอนที่เรียกว่า  การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม (service-learning) ซึ่งมีผู้ให้ความหมายไว้ว่า  เป็นวิธีการสอนที่ผู้เรียนเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากการเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงในการให้บริการแก่สาธารณะ  ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน (Taylor และ  Ballengee-Morris, 2004) จะเห็นได้ว่า  เป้าหมายของการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมนั้น เป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้เรียนและสังคม  กล่าวคือ  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และพัฒนาความสามารถในเชิงวิชาการ  อารมณ์และสังคมควบคู่กันไป ขณะที่ชุมชนหรือสังคมก็จะได้รับประโยชน์จากการที่ผู้เรียนเข้าไปให้บริการในลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมอาสาสมัคร (volunteer)  ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา กิจกรรมอาสาสมัครไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเสริมเท่านั้น แต่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรในรูปแบบที่เป็นวิชาเลือก ที่จริงแล้วแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ในการศึกษาของไทยแต่เดิมได้ปฏิบัติกันมา เช่น แพทย์แผนไทยเรียนรู้กรรมวิธีรักษาโรคด้วยการตามครูแพทย์ไปให้บริการแก่ชาวบ้าน  ในหลายๆแห่งโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน การเรียนรู้สมัยก่อนจึงไม่ใช่การเรียนรู้เพื่อประโยชน์เฉพาะตน  แต่เป็นการเรียนรู้ที่สังคมจะได้รับประโยชน์จากการเรียนของเราด้วย  การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม คือการสร้างบรรยากาศกระตุ้นให้ผู้เรียนมองเห็นปัญหาหรือสิ่งที่ชุมชนต้องการ จากนั้นจัดการออกแบบกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการกำหนด เป้าหมาย  ระยะเวลาในการดำเนินการ การจัดเตรียมอุปกรณ์ การลงมือปฏิบัติ การประเมินการให้บริการ และการสะท้อนความคิดหลังการปฏิบัติงาน สิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องคำนึงถึง ที่จะทำให้การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมมีประโยชน์อย่างแท้จริงก็คือ  กิจกรรมที่เลือกปฏิบัติควรเอื้อต่อการนำความรู้ที่เรียนมาใช้ประโยชน์  และสังคมต้องได้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งที่เล็งเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ในลักษณะนี้ จึงจัดการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมรอบๆ รั้วมหาวิทยาลัย และขยายออกไปสู่ชุมชนอื่นๆ อีกมากมาย โดยตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จอย่างชัดเจน คือ การจัดการเรียนรู้แบบ Service Learning ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดย รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์…

NLP feature-km

ถอดบทเรียน กิจกรรม New Learning Pedagogy

กิจกรรมเสวนา New Learning Pedagogy การศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน การเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาจึงกลายเป็นการเข้าถึงองค์ความรู้ และแพลตฟอร์มจะเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือทำกิจกรรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ปัจจุบันองค์ความรู้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้จึงมิได้จำกัดอยู่เพียงแค่การถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนไปสู่ผู้เรียนแค่ภายในห้องเรียนเท่านั้น แต่จะต้องมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อในทุกรูปแบบ รวมถึงการปรับวิธีการทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้ทันสมัยและทันทุกสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก แนวโน้มของแพลตฟอร์มการศึกษาในยุค 4.0 ที่นำเอาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย ในครั้งนี้จะนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน 4 แบบ คือ Service Learning Lab-Based Learning Active / Hand-on Physics Active Learning Pedagogy for Learning Service Learning Service Learning – New Learning Platforms Active / Hands-on Physics Active / Hands-on Physics – New Learning Platforms Lab Based…

freefeature

แหล่งรวมกราฟิค เอาไปใช้ได้แบบฟรีๆ

สวัสดีค่ะ หัวข้อนี้ขอมาแบ่งปันไฟล์กราฟิคของสถาบันการเรียนรู้และศูนย์ CELT ให้ทุกท่านสามารถนำไปใช้สร้างสื่อการสอนได้แบบฟรีๆ ในข้างต้นนี้ เราได้ลงไฟล์ LOGO ของหน่วยงาน, ไฟล์ Clipart ที่ท่านสามารถนำไปประกอบสื่อการสอนได้ไว้ใน link http://bit.ly/2zsw60t แล้วเราจะเพิ่มเติมงานในส่วนอื่นๆกันต่อไป ขอบคุณค่ะ

Assessment-print

Assessment

Assessment การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม การประเมินตามทฤษฎีของบลูม สามารถแบ่งออกเป็น 3 โดเมนคือ ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain), ด้านเจตพิสัย (Affective Domain) , ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)   ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) แบ่งออกเป็น 6 ระดับ คือ ความจำ – ผู้เรียนสามารถจดจำข้อมูลจากบทเรียนได้ ความเข้าใจ – ผู้เรียนสามารถตีความข้อเท็จจริงและสรุปได้ การประยุกต์ – ผู้เรียนสามารถใช้องค์ความรู้ที่เรียนมาในการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ – ผู้เรียนสามารถมองเห็นรูปแบบที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาได้ การประเมิน – ผู้เรียนสามารถสรุปคุณค่าหรืออภิปราย การสร้างสรรค์ – ผู้เรียนสามารถสร้างทฤษฎี ผลิตภัณฑ์หรือผสมผสานความรู้หลายศาสตร์ ในการออกแบบหลักสูตรการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ในอุดมศึกษา จะเน้นในเรื่องความสามารถของผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ดังนั้น กรอบการประเมินด้านพุทธิพิสัย จึงได้ถูกนำมาใช้มากที่สุด โดยมีกรอบการพัฒนาความคิดออกเป็น 2 กรอบ คือ กรอบการพัฒนาความคิดระดับต่ำ (lower order thinking skills)  คือระดับ 1 –…

PosterPSF

KMUTT PSF

กรอบมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ KMUTT PSF (KMUTT Professional Standards Framework – Learning and Teaching ) มจธ.ได้สร้างกรอบมาตรฐานวิชาชีพของอาจารย์ผู้สอนไว้ เพื่อเป็นแนวทางสนับสนุนการพัฒนาการสอนของอาจารย์ทุกระดับ โดยเกณฑ์ที่ใช้บอกระดับความสามารถของอาจารย์ประกอบด้วย 3 โดเมน คือ Knowledge, Areas of activity และ Values Knowledge คือ ผู้สอนเข้าใจวิธีการคิด การเรียนรู้ของผู้เรียน มีความรู้ด้านเทคนิคการสอน เครื่องมือที่ใช้ การพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพ Areas of activity คือ การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เรียน กระตุ้นการเรียนรู้ การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้ Values คือ การแสดงความเข้าใจ ความเอาใจใส่ต่อผู้เรียน การในคำปรึกษา การประเมินการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ทั้งนี้ ได้มีการแบ่งระดับผู้สอนออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ beginner, competent, proficient และ mastery credit KMUTT PSF : https://www.c4ed.kmutt.ac.th/kmutt-psf

obe-print

การศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-based Education)

การศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-based Education) ซึ่งผู้เรียนควรจะบรรลุหลังจากผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ Outcome based education เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นสำคัญ โดยขั้นต้นให้คำนึงถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจธ. (KMUTT Student QF) และความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต เป็นพื้นฐานในการออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ credit KMUTT Student QF : https://www.c4ed.kmutt.ac.th/kmutt-qf

29242561_10215015469687575_1608994227_o

วิธีเล่นบอร์ดเกม cottage garden

เหมาะสำหรับ อายุ 8 ปีขึ้นไป จำนวนผู้เล่น 1-4 คน เวลา 60 นาที เป้าหมายของเกม ผู้เล่นจะต้องปลูกดอกไม้บนแปลงของตนเอง โดยไม่ให้เหลือที่ว่างบนแปลง ผู้เล่นจะได้รับคะแนนจากจำนวนกระถางดอกไม้และครอบแก้ว ผู้เล่นที่มีคะแนนมากที่สุดเป็นผู้ชนะ ส่วนประกอบของเกม แปลงเพาะปลูก วางกระดานแปลงเพาะปลูกกลางโต๊ะ หงายด้านที่ระบุตรงตามจำนวนผู้เล่น (ด้านหนึ่งสำหรับผู้เล่น 1-3 คน และอีกด้านสำหรับผู้เล่น 4 คน) วางดอกไม้แบบสุ่มลงทั้ง 16 ช่อง โดยวางช่องละ 1 ชิ้น ดอกไม้และรถเข็น นำดอกไม้ที่เหลือมาวางเป็นเส้นทางเสำหรับเติมในแปลงเพาะปลูก และวางรถเข็นไว้ด้านหน้าของดอกไม้ที่พร้อมลงแปลงต่อไป ตารางการปลูก ผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับตารางการปลูก และ cube สีส้มและสีฟ้า สีละ 3 ชิ้น นำไปวางที่จุดเริ่มต้น ให้แต่ละคนเลือกแปลงสวน 2 แปลงมาวางไว้ต่อจากตารางการปลูก โดยหนึ่งแปลงเป็นแปลงมืด และอีกแปลงเป็นแปลงสว่าง และได้รับแมวคนละ 2 ตัว ตัวเสริม ด้านข้างแปลงเพาะปลูก ให้วางแปลงสวนที่เหลือ ร่ม…

28945145_10215015650132086_2074086528_o

วิธีเล่นบอร์ดเกม Super Rhino

การ set up ผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับการ์ดหลังคา 5 ใบ วางการ์ดพื้นไปกลางโต๊ะ และวาง rhino บนการ์ดพื้น ตรงทางเข้าบ้าน วางการ์ดผนังที่พับครึ่งและการ์ดหลังคาที่เหลือไว้กองกลาง วิธีเล่น ผู้เล่นคนแรก ให้นำการ์ดผนังมาวางบนพื้นตามรูปแบบการวางและจำนวนผนังที่ระบุในการ์ดพื้น และนำการ์ดหลังคาในมือวางลงบนผนัง เป็นอันจบ turn แล้วทำการเวียนไปยังผู้เล่นถัดไปตามเข็มนาฬิกา หลังคาพิเศษ ในจำนวนการ์ดหลังคาทั้งหมด จะมีการ์ดพิเศษอยู่ 4 แบบ คือ 1.หลังคา ! เมื่อเราวางการ์ดนี้ ผู้เล่นถัดไปจะไม่สามารถเล่นได้ ให้ทำการข้ามไป 2. หลังคา 2x เมื่อเราวางการ์ดนี้ เราจะสามารถวางการ์ดหลังคาเพิ่มได้อีก 1 ใบ โดยวางทับการ์ดนี้ได้เลย 3. หลังคา +1 เมื่อเราวางการ์ดนี้ ผู้เล่นถัดไปจะต้องหยิบการ์ดหลังคาเพิ่มจากกองกลาง 1 ใบ 4. หลังคา Rhino เมื่อเราวางการ์ดนี้ ผู้เล่นถัดไปจะต้องย้าย Rhino มาวางให้ตำแหน่งในการ์ด หากมีผู้เล่นวางการ์ดนี้อีกครั้ง ให้ย้าย Rhino…

World-Monuments-Third-Level-1-768x576

วิธีเล่นบอร์ดเกม World Monuments

เหมาะสำหรับ อายุ 8 ปีขึ้นไป จำนวนผู้เล่น 2-4 คน ความยาวเกม 45 นาที การ set up เกม ให้ผู้เล่นเลือกช่วยกันเลือกอนุสาวรีย์ (monument) ที่กำลังจะสร้าง และวางแผ่นนั้นไว้บนโต๊ะ. แล้วก็วางแผ่นเหมือง (quarry board : แผ่นวงกลม) ถัดจากแผ่นอนุสาวรีย์ที่เลือก ผู้เล่นแต่ละคนเลือกฉากกั้นและหมากคะแนน ที่มีสีเดียวกันเป็นของตัวเอง หมากคะแนนทุกอันจะถูกวางบนช่อง 10 คะแนน ให้ผู้เล่นทั้งหมด เลือกว่าใครจะเล่นเป็นคนแรก เฟสเหมืองแร่ 1. เริ่มต้นด้วยการวางอิฐบนแผ่นเหมือง โดยจำนวนอิฐที่กำหนดให้เล่นในแต่ละรอบนั้น ให้ดูจากด้านล่างของแผ่นอนุสาวรีย์ที่เราเลือกเอาไว้ จากนั้นให้นำอิฐใส่ลงไปให้ถุง และหยิบออกมาทีละ 1 ก้อน แล้ววางลงในช่องเหมือง ดังนี้ วงนอกสุด – ให้วางอิฐ ช่องละ 1 ก้อน วงกลาง – ให้วางอิฐ ช่องละ 2 ก้อน วงในสุด –…

28944687_10214998202655910_578293728_o

วิธีเล่นบอร์ดเกม The Builder

เป้าหมายของเกม The Builder การเอาชนะในเกมนี้ ผู้เล่นจะต้องสร้างสิ่งก่อสร้างเพื่อสะสมคะแนนให้มากได้ที่สุด โดยการใช้คนงานในการสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นมา ส่วนประกอบของเกม 1. การ์ดคนงานจำนวน 42 ใบ ในส่วนของการ์ดนี้จะมีทั้งหมด 5 ส่วนดังนี้ เหรียญ ที่อยู่มุมบนด้านขวา – ผู้เล่นจะต้องจ่ายเงินให้กับคนงานที่ทำงานนี้ตามจำนวนเหรียญ ก้อนหิน ไม้ ความรู้ กระเบื้อง จำนวนที่แสดงว่าการ์ดใบนี้มีเหรียญ และ ทรัพยากรที่ใช้ก่อสร้างทั้งหมดอย่างละเท่าไหร่ รูปที่ 1 การ์ดคนงานแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ เด็กฝึกงาน,นายช่าง,หัวหน้า,คนงาน 2. เหรียญ จำนวน 40 เหรียญดังนี้ เหรียญเงิน จำนวน 23 เหรียญ โดย 1 เหรียญเงินมีค่าเท่ากับ 1 บาท เหรียญทอง จำนวน 17 เหรียญ โดย 1 เหรียญเงินมีค่าเท่ากับ 5 บาท…

28944381_10214996544974469_2138234736_o

วิธีเล่นบอร์ดเกม “หยุด! YUD! STOP!”

เหมาะสำหรับ อายุ 8 ปีขึ้นไป จำนวนผู้เล่น 2-4 คน ความยาวเกม 30-45 นาที อุปกรณ์เกม ชุดการ์ดจำนวน 54 ใบ ที่มีเลข 0-13 โดย เลข 0-12 มีจำนวนเลขละ 4 ใบ และ เลข 13 มีจำนวน 2 ใบ การ set up เกม สลับกองการ์ดแล้วแจกคว่ำหน้าให้ผู้เล่นทุกคน คนละ 4 ใบ หลังจากได้ครบทุกคนแล้ว ผู้เล่นทุกคนสามารถเปิดดูการ์ดใบไหนของตัวเองก็ได้จำนวน 2 ใบ ผู้เล่นมีหน้าที่จำตัวเลขนั้นแล้วคว่ำการ์ดไว้เหมือนเดิม ห้ามสลับตำแหน่งของการ์ดเป็นอันขาด เริ่มเล่นเกม ผู้เล่นคนแรก จั่วการ์ด 1 ใบจากกองกลาง และเลือกทำ Action อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ ▪ ทิ้งการ์ดใบนั้นแบบหงายหน้า เมื่อเราสังเกตว่าการ์ดใบนั้นมีคะแนนสูงเกินไป เราสามารถทิ้งการ์ดใบนั้นได้…

screenshot-42

สร้างลูกเล่นให้ภาพ 360 องศา ให้ไม่ใช่แค่ภาพถ่าย

เราจะเห็นได้ว่า ณ ขณะนี้ Facebook สามารถแชร์ภาพและวิดีโอแบบ 360 องศา ซึ่งก็ถือเป็นความแปลกใหม่อย่างหนึ่งที่ได้รับความสนใจไม่น้อยในกระแสโซเชียล นี่ก็ทำให้เราจุดประกายไอเดียขึ้นมาได้ว่า หากเราสามารถสร้างภาพออกมาเป็นของตัวเอง ที่ไม่ใช่แค่ภาพถ่ายสวยๆ ภาพวิวทิวทัศน์ ธรรมดาๆ แต่สร้างความสนใจได้มากขึ้น มีประโยชน์มากกว่านั้น คงจะดีไม่น้อย นั่นแหละคือที่มาของสิ่งที่เราจะมาทำกันในวันนี้ มาสร้างภาพ 360 องศา ด้วยโปรแกรมออกแบบงานกราฟิค อย่าง photoshop กันเถอะ ก่อนที่จะเริ่มสร้างงาน เราจะต้องเข้าใจหลักของภาพถ่าย 360 องศาเสียก่อน ภาพถ่าย 360 องศา คือการเก็บภาพแบบทุกทิศทางแล้วมาประมวลผลให้กลายเป็นภาพหนึ่งภาพ เราเรียกภาพ panorama แบบนี้ว่า Equirectangular ในปัจจุบันก็มีกล้องที่สามารถถ่ายภาพและวิดีโอ 360 ได้แล้ว อย่างเช่นกล้อง RICOH THETA ซึ่งหากเราลองคลี่ภาพให้เป็น 2 มิติ ก็จะมีลักษณะดังนี้ ภาพหมุนๆ ที่เราเห็นบน facebook นั้น คือการนำภาพ 2 มิติดังกล่าว มาม้วนเป็นลูกกลมๆ ที่เราสามารถดูได้รอบทิศทางแบบ 360 องศานั่นเอง หากเราอยากจะเริ่มสร้างภาพจากกระดาษเปล่าๆเลย สิ่งที่เราจำเป็นต้องมี…

Artwork-page-image-hi-res

การเตรียม artwork ก่อนส่งพิมพ์

หลายๆคนอาจจะเคยมีปัญหา เวลาส่งงานให้ทางร้านพิมพ์เอกสาร ไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์ โบร์ชัว นามบัตร ฯลฯ แล้วงานพิมพ์ออกมาไม่ตรงตามที่ออกแบบไว้ เช่น ภาพไม่ชัด สีเพี้ยน ตัวหนังสือเพี้ยน ฯลฯ จนบางครั้งถึงขั้นมีปากเสียงกับทางร้านเลยก็เป็นได้ เพราะเอกสารที่พิมพ์นั้นสั่งพิมพ์จำนวนหลายชุด และผิดพลาดไปในคราวเดียว หรือบางคนไม่เข้าใจในหลักของการพิมพ์ บ่นว่าร้านพิมพ์เรื่องเยอะ คำถามที่มักจะเจอบ่อยๆ เช่น คุณใช้ font อะไร ได้ create outline หรือยัง, ภาพที่ให้มาไม่ชัด ต้องมีความละเอียด 300 pixels ฯลฯ นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรทำความเข้าใจและตรวจสอบก่อนส่งร้านพิมพ์ 6 ขั้นตอน ที่ควรตรวจสอบก่อนส่งร้านพิมพ์ (ในที่นี้ขออธิบายจากงานออกแบบโดยใช้โปรแกรม Adobe Illustator) 1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารงานพิมพ์ ว่ารูปแบบเป็นไปตามความต้องการหรือไม่ พิมพ์ตกหล่นหรือไม่ 2. ตั้งค่า artwork เป็นโหมดสี CMYK สำหรับงานพิมพ์เอกสารนั้นจะใช้ระบบการพิมพ์แบบผสมสี CMYK ซึ่งย่อมาจากสี Cyan (ฟ้าอมเขียว) Magenta (แดงอมม่วง)…