Active Learning – New Learning Pedagogy

Active Learning Flipped classroom เป็นกลยุทธ์การเรียนรู้แบบหนึ่งที่ทำให้สามารถทำกิจกรรม active learning และการพัฒนาทักษะต่าง ๆ มีมากขึ้น หลักการสำคัญของ flipped classroom คือการเอาเนื้อหาที่เรามักจะสอนแบบ direct instruction หรือการให้ความรู้ทางตรงกับนักศึกษาไปไว้นอกห้องเรียน และการเอากิจกรรมต่าง ๆ ที่เคยทำเป็นการบ้าน หรืองานที่ทำนอกห้องเรียน เข้ามาอยู่ในห้องเรียนแทน ทำให้สามารถทำ active learning ได้ ผศ.ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning โดยใช้หลักกการ flip classroom ในวิชา nano-material มีเริ่มจากการให้ resource กับนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอสั้น ๆ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ที่อาจารย์พูดให้ความรู้ และข้อมูลความรู้ ซึ่งถ้าเป็นส่วนที่สำคัญ หรือค่อนข้างยากก็จะมีการแปลข้อมูลไว้ให้นักศึกษาด้วย จากนั้นจึงนำเข้าสู่กิจกรรมในห้องเรียนซึ่งมีทั้งกิจกรรมการเล่นเกมส์ การระดมสมอง การลงมือปฏิบัติ การแก้ปัญหา รวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริม critical … Continue reading Active Learning – New Learning Pedagogy