Active / Hands-on Physics – New Learning Pedagogy

Active / Hands-on Physics ฟิสิกส์เป็นวิชาหนึ่งที่เด็กหลาย ๆ คนไม่เข้าใจ และเข้าถึง ผศ.ดร. วันดี อ่อนเรียบร้อย จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ยกตัวอย่างว่าถึงแม้ฟิสิกส์จะเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวัน แต่ผู้เรียนไม่สามารถเอามาผูกโยงกับชีวิตประจำวันได้ถึงแม้จะเข้าใจทฤษฎี และสามารถคำนวณได้ เช่น เรื่องของมวล และแรง เป็นต้น ทางภาควิชาฟิสิกส์ ได้มีการจัดทำโครงการที่ทำให้เด็กนักศึกษาได้ได้ลงมือทำ “Hands-on” หรือ learn by doing ในวิชาฟิสิกส์ในหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละประเภท และบริบทการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังต้องเน้นให้นักศึกษามี “curiosity” ในการเรียนรู้ด้วย เช่น กิจกรรมที่ประเมินผลการเรียนรู้ได้รวดเร็ว คือกิจกรรมที่จัดในรูปแบบเป็นฐาน ให้นักศึกษาเวียนมาเข้า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแรกๆ ที่จัด เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อาจารย์หลาย ๆ ท่านเห็นประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ในลักษณะนี้ นอกจากนี้วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ยังได้จัดการเรียนการสอนในลักษณะของ project-based learning เพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือทำ โดยจัดให้นักศึกษา 2 กลุ่ม คือนักศึกษาครุศาสตร์โยธา โดยมีโจทย์ที่เน้นการประยุกต์ใช้ในงานทางวิศวกรรมโยธา และนักศึกษาฟิสิกส์ โดยเน้นไปที่ PHYSICS … Continue reading Active / Hands-on Physics – New Learning Pedagogy