KM Analysis


General info

labels

authors

General Info

จำนวนโพส 148
จำนวน comment 130
จำนวนหัวข้อ 76
จำนวนผู้เขียน 18
จำนวนคำ 96496
ประมวลผลล่าสุด 16-Sep-19 17:28
หัวข้อ จำนวน เปอร์เซ็นต์
tech 20
13.5%
pedagogy 11
7.4%
MLGAAA 11
7.4%
wisdom 8
5.4%
obe 7
4.7%
km 6
4.1%
multimedia 6
4.1%
finance 6
4.1%
boardgame 6
4.1%
seminar 5
3.4%
โพสแก้ไขล่าสุด วันที่โพส ผู้เขียน จำนวนคำ
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Soft Skills Assessment Aug-27 เมตตา มงคลธีระเดช 918
การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย Scoring Rubrics Aug-2 เมตตา มงคลธีระเดช 674
KMUTT PSF Jun-12 เมตตา มงคลธีระเดช 170
กิจกรรมวาดเล่นให้เป็นรูป Aug-5 เมตตา มงคลธีระเดช 85
การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพนักงานใหม่สายวิชาการด้านการเรียนการสอน (Beginner รุ่นที่ 6) Jul-18 เมตตา มงคลธีระเดช 231
การอบรม AHE Module 1 Jul-9 เมตตา มงคลธีระเดช 645
Every One Can Create คู่มือฟรี สำหรับครูผู้สอน May-15 เมตตา มงคลธีระเดช 586
กิจกรรม New Learning Platforms ครั้งที่ 2 “ประสบการณ์การทำวิจัยในชั้นเรียน” Jan-19 เมตตา มงคลธีระเดช 140
การขออนุมัติจัดหาพัสดุและการจ้าง Feb-5 นันท์นภัส มหาวัตร 246
Visual Thinking คืออะไร Dec-26 ไพฑูรย์ อนันต์ทเขต 871
ผู้เขียน จำนวนโพส จำนวนคำ โพสล่าสุด
เมตตา มงคลธีระเดช
  2-Sep-19
25 12986
นันท์นภัส มหาวัตร
  7-Jan-19
6 1494
ไพฑูรย์ อนันต์ทเขต
  28-Dec-18
7 4325
ผนวกเดช สุวรรณทัต
  7-Dec-18
48 46849
ประพงษ์ ปรีชาประพาฬวงศ์
  19-Nov-18
3 1413
สถาบันการเรียนรู้ มจธ.
  12-Jun-18
10 6069
เก็จแก้ว ธเนศวร
  12-Jun-18
2 1677
ศิวะทัศน์ หาพุฒพงษ์
  3-Feb-17
14 5988
สกล ธีระวรัญญู
  1-Jan-17
22 7882
คชานนท์ นิรันดร์พงศ์
  26-Sep-16
2 505
สุกัลยา ตันติวิศวรุจิ
  23-Sep-16
1 292
ปัญชิกา ดียอดยิ่ง
  20-Sep-16
1 1019
ธีรสิทธิ์ เติมสายทอง
  30-Aug-16
1 591
พชรพร เจริญวินัย
  30-Aug-16
2 2805
จันทิมา ปัทมธรรมกุล
  30-Aug-16
1 1004
จิราภรณ์ วงษ์เกิด
  30-Aug-16
1 1201
สุภโชค ตันพิชัย
  25-Aug-16
1 320
พลอยพชร ตันวรรณรักษ์
  22-Aug-16
1 76