Upcoming Activities

Calendar

Latest News

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การใช้ละครหุ่นเงาในการจัดการเรียนการสอนกับเยาวชน

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญคณาจารย์ มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "การใช้ละครหุ่นเงาในการจัดการเรียนการสอนกับเยาวชน (ประสบกา...

Hot Topics

LEGO betagro workshop 17-19 สิงหาคม 2559

สถาบันการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ LEGO แก่พนักงานโครงการ C-FEPS-Betagro เป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ ตึกนวัตกรรมการเร...

Related Links