Upcoming Activities

Calendar

Latest News

คิด เห็น เป็นภาพ ด้วย Visual Thinking

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรม “คิด เห็น เป็นภาพ ด้วย Visual Thinking” โดยได้รับเกียรติจาก คุณศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์ (มะโหนก...

Hot Topics

LEGO betagro workshop 17-19 สิงหาคม 2559

สถาบันการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ LEGO แก่พนักงานโครงการ C-FEPS-Betagro เป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ ตึกนวัตกรรมการเร...

Related Links