Upcoming Activities

Calendar

Latest News

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ SoTL ครั้งที่ 5

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม การสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 5” ภายใต้หัวข้อหลัก "Future of Learning with Artificial Intelligence: Opp...

Hot Topics

LEGO betagro workshop 17-19 สิงหาคม 2559

สถาบันการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ LEGO แก่พนักงานโครงการ C-FEPS-Betagro เป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ ตึกนวัตกรรมการเร...

Related Links