Upcoming Activities

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ดูงานศูนย์ CELT

ศูนย์ CELT ต้อนรับผู้ศึกษาดูงานจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ตั้งแต่เวลา 13.30-16.30 น. ซึ่งคณะศึกษาดูงานประกอบด้วย คณบดี ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ และบุค

Calendar

Hot Topics

LEGO betagro workshop 17-19 สิงหาคม 2559

สถาบันการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ LEGO แก่พนักงานโครงการ C-FEPS-Betagro เป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ ตึกนวัตกรรมการเร...

Related Links