Upcoming Activities

Calendar

Latest News

การออกแบบหลักสูตร OBE ให้กับ JGSEE

ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) สถาบันการเรียนรู้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ (EDS) ได้ดำเนินการออกแบบหลั...

Hot Topics

LEGO betagro workshop 17-19 สิงหาคม 2559

สถาบันการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ LEGO แก่พนักงานโครงการ C-FEPS-Betagro เป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ ตึกนวัตกรรมการเร...

Related Links