Upcoming Activities

Calendar

Latest News

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน สถาบันการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การวัดและประเมินผลลั...

Hot Topics

LEGO betagro workshop 17-19 สิงหาคม 2559

สถาบันการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ LEGO แก่พนักงานโครงการ C-FEPS-Betagro เป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ ตึกนวัตกรรมการเร...

Related Links