Latest News

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม สรุปให้เป็น จับประเด็นให้ได้ สื่อให้ถึงคนรับสาร

สถาบันการเรียนรู้ เชิญชวน อาจารย์ บุคลากร มจธ. เข้าร่วม กิจกรรม สรุปให้เป็น จับประเด็นให้ได้ สื่อให้ถึงคนรับสาร ฝึกทักษะการฟังและจับประเด็นเ...

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม คิด เห็น เป็นภาพ ด้วย Visual Thinking ครั้งที่ 3

สถาบันการเรียนรู้ขอเชิญ อาจารย์ และบุคลากร มจธ. ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม  คิด เห็น เป็นภาพ ด้วย Visual Thinking ครั้งที่ 3 Visual Thinking “กระบวนการออกแบบความคิด ที่...

Calendar

Related Links